Banner 728x90px


Τη Δευτέρα 24/08 αναμένεται να πληρωθούν οι συντάξεις για ΙΚΑ, τράπεζες, ΟΤΕ για όσων το ΑΜΚΑ τελειώνει σε 1,3,5,7 και 9.

Επιπλέον, την Τετάρτη 26/08 θα πληρωθούν οι συντάξεις για ΙΚΑ, τράπεζες, ΟΤΕ για όσων το ΑΜΚΑ τελειώνει σε 0,2,4,6 και 8. Την Πέμπτη 27/08 θα πληρωθούν οι συντάξεις των ΟΑΕΕ, ΟΓΑ, ΕΤΑΑ (ταμείο νομικών, ΤΣΑΥ, ΤΣΜΕΔΕ).

Την Παρασκευή 28/08 θα πληρωθούν οι συντάξεις του Δημοσίου, του ΝΑΤ, του ΕΤΑΠ-ΜΜΕ και της ΔΕΗ. Η πληρωμή των επικουρικών συντάξεων θα πραγματοποιηθεί την ίδια μέρα με την πληρωμή των κύριων συντάξεων.

Σύμφωνα με τον κ. Γιώργο Καββαθά, Πρόεδρο ΓΣΕΒΕΕ και ΠΟΕΣΕ «είτε ο μισθός, είτε η σύνταξη καλύπτει τις πρώτες 21 ημέρες του μήνα».

Παράλληλα, επιβεβαιώθηκαν τουλάχιστον 52.751 κρούσματα μόλυνσης από τον SARS-CoV-2, με το σύνολο των περιπτώσεων να φθάνει ως αυτό το στάδιο τα 5,16 εκατομμύρια ανθρώπους, σύμφωνα με την ίδια πηγή.

Τη δυνατότητα αναστολής συμβάσεων εργασίας εργαζομένων σε επιχειρήσεις-εργοδότες που πλήττονται σημαντικά για τους μήνες Αύγουστο και Σεπτέμβριο 2020 προβλέπει η νέα Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΠΝΠ).

Η ΠΝΠ περιλαμβάνει επείγουσες ρυθμίσεις αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών του Εθνικού Συστήματος Υγείας, προστασίας από τη διασπορά του κορονοϊού COVID-19, στήριξης της αγοράς εργασίας και διευκόλυνσης της εκπαιδευτικής διαδικασίας.

Το θέμα απασχόλησε τηλεοπτική  εκπομπή με καλεσμένους τον Γιώργο Καββαθά, πρόεδρο ΓΣΕΒΕΕ – πρόεδρο ΠΟΕΣΕ και την Σάντρα Γεράγγελου, φοροτεχνικό.

Σύμφωνα με την ΠΝΠ στις επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα ανήκουν οι κλάδοι:

 • του τουρισμού, εποχικής ή μη λειτουργίας,
 • των αεροπορικών και ακτοπλοϊκών μεταφορών,
 • των χερσαίων μεταφορών επιβατών,
 • του επισιτισμού,
 • του πολιτισμού και του αθλητισμού,

Σε αυτές περιλαμβάνονται και άλλοι κλάδοι που πλήττονται σημαντικά, όπως αυτοί ορίζονται από το υπουργείο Οικονομικών, βάσει των Κωδικών Αριθμών Δραστηριότητας (ΚΑΔ).

Αυτοί οι κλάδοι δύνανται να θέτουν σε αναστολή ή να παρατείνουν την αναστολή συμβάσεων των εργαζομένων τους, που έχουν ήδη τεθεί σε αναστολή ή και να θέτουν για πρώτη φορά σε αναστολή συμβάσεις εργασίας μέρους ή του συνόλου των εργαζομένων τους που έχουν προσληφθεί έως και τη δημοσίευση της παρούσας, για τους μήνες Αύγουστο και Σεπτέμβριο 2020, με ανώτατο χρονικό διάστημα έως 30 ημερών ανά μήνα και όχι πέραν της 30ής Σεπτεμβρίου 2020.Την απόφαση σχετικά με τη μείωση της προκαταβολής φόρου εισοδήματος εξέδωσε ο Διοικητής της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) Γιώργος Πιτσιλής παρέχοντάς αναλυτικές οδηγίες σχετικά με την εφαρμογή της, καθώς και αναλυτικά παραδείγματα.

Στην απόφαση σημειώνεται πως ειδικά για το φορολογικό έτος 2019, το ποσό της προκαταβολής φόρου εισοδήματος μειώνεται ανάλογα με το ποσοστό μείωσης του κύκλου εργασιών που δηλώνεται για σκοπούς Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (κωδικός 312 δήλωσης ΦΠΑ) του πρώτου εξαμήνου του 2020 έναντι του πρώτου εξαμήνου του 2019, ως εξής:

Η προκαταβολή του φόρου μειώνεται ανάλογα με τη μείωση του τζίρου, που υπέστη η κάθε επιχείρηση ή επαγγελματίας στο διάστημα από την εκδήλωση της πανδημίας του κορονοϊού ως εξής:

– κατά 30% για μείωση τζίρου 5-15%.

– κατά 50% για μείωση τζίρου 15,1-25%.

– κατά 70% για μείωση τζίρου 25,1-35%.

– κατά 100% για μείωση τζίρου μεγαλύτερη από 35%.

Για τον ανωτέρω υπολογισμό λαμβάνονται υπόψη oι δηλώσεις ΦΠΑ του πρώτου εξαμήνου 2019 που έχουν υποβληθεί μέχρι τη δημοσίευση του παρόντος και οι δηλώσεις ΦΠΑ του πρώτου εξαμήνου του 2020, ως εξής:

α) για τηρούντες απλογραφικά λογιστικά αρχεία, η δήλωση ΦΠΑ του πρώτου τριμήνου που έχει υποβληθεί μέχρι τη δημοσίευση του παρόντος και η δήλωση ΦΠΑ του δευτέρου tριμήνου που υποβάλλεται μέχρι τις 31.7.2020 ή

β) για τηρούντες διπλογραφικά λογιστικά αρχεία, οι δηλώσεις ΦΠΑ Ιανουαρίου - Μαΐου που έχουν υποβληθεί μέχρι τη δημοσίευση του παρόντος και η δήλωση ΦΠΑ Ιουνίου που υποβάλλεται μέχρι τις 31.7.2020.

Για την καλύτερη κατανόηση των ανωτέρω η ΑΑΔΕ παραθέτει τα ακόλουθα παραδείγματα:

Παράδειγμα Α΄

Έστω επιχείρηση (φυσικό πρόσωπο, νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα) εμφανίζει κύκλο εργασιών ΦΠΑ 1ου εξαμήνου 2019 80.000 ευρώ, ενώ αντίστοιχα εμφανίζει κύκλο εργασιών ΦΠΑ 1ου εξαμήνου 2020 60.000 ευρώ. Στην περίπτωση αυτή η ποσοστιαία μείωση του κύκλου εργασιών ΦΠΑ που έχει επέλθει κατά το 1ο εξάμηνο 2020 συγκριτικά με το 1ο εξάμηνο 2019 είναι είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) και επομένως, με βάση τις ως άνω διατάξεις, η επιχείρηση δικαιούται μείωση προκαταβολής φόρου 50% για το φορολογικό έτος 2019.

Παράδειγμα Β΄

Έστω επιχείρηση (φυσικό πρόσωπο, νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα) εμφανίζει κύκλο εργασιών ΦΠΑ 1ου εξαμήνου 2019 120.000 ευρώ, ενώ αντίστοιχα εμφανίζει κύκλο εργασιών ΦΠΑ 1ου εξαμήνου 2020 40.000 ευρώ. Στην περίπτωση αυτή η ποσοστιαία μείωση του κύκλου εργασιών ΦΠΑ που έχει επέλθει κατά το 1ο εξάμηνο 2020 συγκριτικά με το 1ο εξάμηνο 2019 είναι εξήντα έξι και εξήντα έξι τοις εκατό (66,66)% και επομένως, με βάση τις κείμενες διατάξεις, η επιχείρηση δικαιούται μείωση προκαταβολής φόρου εκατό τοις εκατό (100%) για το φορολογικό έτος 2019.

Στην απόφαση σημειώνεται πως για νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα ή φυσικό πρόσωπο που ασκεί επιχειρηματική δραστηριότητα και δεν έχει υποχρέωση υποβολής δήλωσης ΦΠΑ καθ’ όλη τη διάρκεια των συγκρινόμενων εξαμήνων, το ποσό της προκαταβολής φόρου εισοδήματος μειώνεται κατά 50%. Αυτό δεν ισχύσει στην περίπτωση που νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα ή φυσικό πρόσωπο που ασκεί επιχειρηματική δραστηριότητα μετατάχθηκε από απαλλασσόμενο ΦΠΑ καθεστώς σε μη απαλλασσόμενο ή αντιστρόφως, κατά τα συγκρινόμενα εξάμηνα των ετών 2019 και 2020.

Ειδικά, το ποσό προκαταβολής φόρου εισοδήματος μηδενίζεται για νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα ή φυσικό πρόσωπο που ασκεί επιχειρηματική δραστηριότητα, το οποίο είναι υποκείμενο σε ΦΠΑ ή ασκεί επιχειρηματική δραστηριότητα που ανήκει στον τριτογενή τομέα και πραγματοποίησε κατά το τρίτο τρίμηνο του 2019 ποσοστό άνω του 50% του ετήσιου κύκλου εργασιών ΦΠΑ του ίδιου έτους ή εντάσσεται στους κλάδους των αεροπορικών ή ακτοπλοϊκών μεταφορών.

Επισημαίνεται επίσης ότι το ποσό προκαταβολής φόρου εισοδήματος για το φορολογικό έτος 2019 μηδενίζεται για τις επιχειρήσεις ακόμα και όταν η ένταξή τους στους κλάδους των αεροπορικών ή ακτοπλοϊκών μεταφορών πραγματοποιήθηκε εντός του 2020.

Για την καλύτερη κατανόηση της περίπτωσης που μηδενίζεται το ποσό της προκαταβολής φόρου η ΑΑΔΕ παραθέτει τα ακόλουθα παραδείγματα:

Παράδειγμα Γ΄

Έστω επιχείρηση (φυσικό πρόσωπο, νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα) που ανήκει στον τριτογενή τομέα της οικονομίας (όπως αυτός ορίζεται στην Α1186/2020, Β’ 3327, ήτοι περιλαμβάνεται στους τομείς Ζ’ έως και ΙΘ’ της εθνικής ονοματολογίας των οικονομικών δραστηριοτήτων (ΚΑΔ 2008) που ορίζονται στην ΑΥΟ ΠΟΛ 1133/2008, όπως ισχύει) εμφανίζει ετήσιο κύκλο εργασιών ΦΠΑ για το 2019 120.000 ευρώ, εκ των οποίων στο τρίτο τρίμηνο του 2019 αντιστοιχούν 70.000 ευρώ, δηλαδή ποσοστό άνω του 50% του ετήσιου κύκλου εργασιών ΦΠΑ του ίδιου έτους. Στην περίπτωση αυτή μηδενίζεται η προκαταβολή φόρου εισοδήματος που υπολογίζεται στη δήλωση για το φορολογικό έτος 2019.

Παράδειγμα Δ΄

Έστω επιχείρηση (φυσικό πρόσωπο, νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα) που ανήκει στον τριτογενή τομέα της οικονομίας (όπως αυτός ορίζεται στην Α 1186/2020 , Β’ 3327) εμφανίζει ετήσιο κύκλο εργασιών ΦΠΑ για το 2019 160.000 ευρώ, εκ των οποίων στο τρίτο τρίμηνο του 2019 αντιστοιχούν 75.000 ευρώ, δηλαδή ποσοστό κάτω του 50% του ετήσιου κύκλου εργασιών ΦΠΑ του ίδιου έτους. Στην περίπτωση αυτή δεν έχει εφαρμογή η διάταξη για μη βεβαίωση/μηδενισμό της προκαταβολής φόρου εισοδήματος για το φορολογικό έτος 2019. Αν, περαιτέρω, η εν λόγω επιχείρηση δεν είναι νεοσύστατη (δηλαδή δεν εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής των διατάξεων του τελευταίου εδαφίου της παραγράφου 1 του άρθρου 69 ή της παραγράφου 3 του άρθρου 71 του ΚΦΕ), τότε εξετάζεται τυχόν μείωση του κύκλου εργασιών ΦΠΑ 1ου εξαμήνου 2020 έναντι του κύκλου εργασιών ΦΠΑ 1ου εξαμήνου 2019, προκειμένου να μειωθεί το ποσό της προκαταβολής φόρου εισοδήματος σύμφωνα με την ποσοστιαία κλίμακα του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 59 του άρθρου 72.

Στην απόφαση Πιτσιλή διευκρινίζεται ότι η ποσοστιαία κλίμακα μείωσης της προκαταβολής δεν εφαρμόζεται για νομικά πρόσωπα ή νομικές οντότητες που έχουν υποβάλει δήλωση έναρξης εργασιών μετά την 1/1/2017, τα οποία δικαιούνται μειωμένη προκαταβολή φόρου κατά 50% εξ αυτού του λόγου (και για τα τρία πρώτα οικονομικά έτη από τη δήλωση έναρξης εργασιών τους). Ομοίως, η ποσοστιαία κλίμακα μείωσης της προκαταβολής δεν εφαρμόζεται για τα φυσικά πρόσωπα που αποκτούν για πρώτη φορά το φορολογικό έτος 2019 εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα και τα οποία δικαιούνται ούτως ή άλλως μειωμένη προκαταβολή φόρου κατά 50%.

Εφόσον τα νομικά πρόσωπα ή νομικές οντότητες που έχουν υποβάλει δήλωση έναρξης εργασιών μετά την 1/1/2017 ή τα φυσικά πρόσωπα που απέκτησαν εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα για πρώτη φορά στο φορολογικό έτος 2019 εμπίπτουν στην περίπτωση (επιχειρήσεις τριτογενούς τομέα που εμφανίζουν άνω του 50% του ετήσιου κύκλου εργασιών τους ΦΠΑ τους για το 2019 στο 3ο τρίμηνο του έτους αυτού), για αυτά η προκαταβολή θα μηδενίζεται. Αν ωστόσο το φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα εντάσσεται στους κλάδους των αεροπορικών ή ακτοπλοϊκών μεταφορών και αποκτά για πρώτη φορά εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα μετά την 1/1/2019, αν είναι φυσικό πρόσωπο, ή, αν πρόκειται για νομικό πρόσωπο/νομική οντότητα, έχει υποβάλει τη δήλωση έναρξης εργασιών του μετά την 1/1/2017, τότε για αυτά υπολογίζεται μειωμένη προκαταβολή 50%.

Η απόφαση του Διοικητής της ΑΑΔΕ ξεκαθαρίζει πως σε νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα ή φυσικό πρόσωπο που ασκεί επιχειρηματική δραστηριότητα και το οποίο επωφελείται της μειωμένης προκαταβολής χωρίς να τη δικαιούται, ολικά ή μερικά, επιβάλλεται από τη φορολογική διοίκηση πρόστιμο ίσο με το διπλάσιο της μειωμένης προκαταβολής που επωφελείται, για την επιβολή και είσπραξη του οποίου εφαρμόζονται οι διατάξεις του ν. 4174/2013 (Α΄ 170). Το πρόστιμο αυτό επιβάλλεται κατόπιν έκδοσης εντολής ελέγχου και διαπίστωσης στο πλαίσιο αυτού ότι η επιχείρηση που έκανε χρήση των διατάξεων αυτών δεν δικαιούται τη μειωμένη προκαταβολή, ολικά ή μερικά.

Στις περιπτώσεις που νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα ή φυσικό πρόσωπο που ασκεί επιχειρηματική δραστηριότητα δεν έχει υποβάλει μία ή περισσότερες δηλώσεις ΦΠΑ, δεν τυγχάνει του ευεργετήματος της μειωμένης προκαταβολής φόρου. Σε περίπτωση που, για νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα, έχει ήδη λάβει χώρα μέσα στο έτος 2020 συμψηφισμός της προκαταβολής φόρου, η οποία βεβαιώθηκε με τη δήλωση φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2019, οι ως άνω διατάξεις περί μείωσης της προκαταβολής δεν μπορούν να εφαρμοστούν.

Παράδειγμα Ε΄

Έστω ότι ένα νομικό πρόσωπο με φορολογικό έτος που ταυτίζεται με το ημερολογιακό έτος και που τέθηκε σε εκκαθάριση στις 13/02/2020, έχει ήδη υποβάλει δύο δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος μέσα στο έτος 2020, ήτοι, τη δήλωση φορολογίας εισοδήματος για το φορολογικό έτος 2019 και για το φορολογικό έτος 2020 την δήλωση προ εκκαθάρισης που αφορά το χρονικό διάστημα από 1/01/2020 – 12/02/2020. Επομένως, δεδομένου ότι η προκαταβολή φόρου για το φορολογικό έτος 2019 έχει ήδη συμψηφισθεί με τον αναλογούντα φόρο που προκύπτει βάσει της δήλωσης προ εκκαθάρισης, οι διατάξεις περί μείωσης της προκαταβολής δεν μπορούν να εφαρμοστούν.

Σύμφωνα με την απόφαση Πιτσιλή, σε περίπτωση που έχουν ήδη υποβληθεί από νομικά πρόσωπα ή νομικές οντότητες δύο δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος για το φορολογικό έτος 2019, οι σχετικές διατάξεις περί μείωσης προκαταβολής εφαρμόζονται κατ’ ανάγκη για το ποσό της προκαταβολής που βεβαιώθηκε με τη δεύτερη δήλωση φορολογίας εισοδήματος, καθόσον το ποσό της προκαταβολής που βεβαιώθηκε με τη πρώτη δήλωση έχει ήδη συμψηφισθεί.

Παράδειγμα ΣΤ΄

Έστω ότι ένα νομικό πρόσωπο με φορολογικό έτος που ταυτίζεται με το ημερολογιακό έτος, τέθηκε σε εκκαθάριση στις 15/02/2019 και για τον λόγο αυτό θα πρέπει να έχει υποβάλει δύο δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος για το φορολογικό έτος 2019 για τα ακόλουθα χρονικά διαστήματα: α) 1/01/2019 – 14/02/2019 (δήλωση προ εκκαθάρισης) και β) 15/02/2019 – 14/02/2020 (πρώτη προσωρινή δήλωση εκκαθάρισης). Επομένως, δεδομένου ότι το ποσό της προκαταβολής φόρου που βεβαιώθηκε με τη δήλωση προ εκκαθάρισης έχει ήδη συμψηφισθεί με τον αναλογούντα φόρο που προκύπτει βάσει της πρώτης προσωρινής δήλωσης εκκαθάρισης, οι διατάξεις περί μείωσης της προκαταβολής εφαρμόζονται κατ’ ανάγκη για το ποσό της προκαταβολής που βεβαιώθηκε με τη δεύτερη δήλωση φορολογίας εισοδήματος.

Παράδειγμα Ζ΄

Έστω ότι ένα νομικό πρόσωπο με φορολογικό έτος που λήγει στις 30 Ιουνίου έχει υποβάλει δήλωση φορολογίας εισοδήματος για το φορολογικό έτος 2019 για το ακόλουθο χρονικό διάστημα: 1/07/2019 – 30/06/2020. Στην περίπτωση αυτή, για σκοπούς μείωσης της προκαταβολής, εξετάζεται η μείωση του κύκλου εργασιών ΦΠΑ το 1ο εξάμηνο του 2020 έναντι του 1ου εξαμήνου του 2019, κατά ρητή διατύπωση του νόμου.

Στον νέο νόμο 4714/2020 του Υπουργείου Οικονομικών  περιλαμβάνονται σημαντικές διατάξεις που άπτονται ζητημάτων επί του συνολικού φάσματος της οικονομίας, με σημείο αναφοράς τη νομοθέτηση μέτρων ελάφρυνσης από τις επιπτώσεις της υγειονομικής κρίσης.  Ιδιαίτερα για τις πολύ μικρές και μικρομεσαίες επιχειρήσεις που εξακολουθούν να βιώνουν με βάναυσο τρόπο τον αρνητικό αντίκτυπο της πανδημίας σε καθημερινή βάση, επιχειρείται η θεσμοθέτηση μέτρων που εκτιμάται πως θα λειτουργήσουν ως ανάχωμα, έως τουλάχιστον έναν βαθμό, στη συνεχή συρρίκνωση του τζίρου και στην επιδείνωση της οικονομικής τους θέσης. Οι νέες νομοθετικές ρυθμίσεις εστιάζουν στην επίλυση στρεβλώσεων επί φορολογικών και εργασιακών/ασφαλιστικών ζητημάτων ενώ ταυτόχρονα επιδιώκουν τη βελτίωση της ελκυστικότητας προγραμμάτων και μέτρων ανακούφισης των πληγέντων από τον COVID -19. Τη δεδομένη χρονική στιγμή, όπου το βασικό ζητούμενο για τις επιχειρήσεις είναι η διατήρηση της (όποιας) ρευστότητάς τους, μέτρα όπως η προστασία των πληγέντων δανειοληπτών - συνεπών και μη - και η  εξάλειψη/ μείωση της άκρως επιζήμιας προκαταβολής φόρου εισοδήματος επόμενου έτους, κινούνται σαφώς προς τη σωστή κατεύθυνση, θα πρέπει όμως το δικαίωμα ένταξης να είναι καθολικό, χωρίς περιορισμούς και αστερίσκους, για όλους ανεξαιρέτως τους πληττόμενους.

 

1)  Προκαταβολή Φόρου Εισοδήματος επόμενου έτους (άρθρο 18):

Η προκαταβολή φόρου εισοδήματος επόμενου έτους, η οποία σήμερα ανέρχεται στο 100% και απομυζεί σημαντικούς πόρους των επιχειρήσεων,  θα μειώνεται κλιμακωτά μέχρι το σημείο όπου θα εξαλείφεται. Ειδικότερα τα ΦΠ και ΝΠ που είναι υποκείμενα σε ΦΠΑ θα λάβουν μείωση της προκαταβολής φόρου, αναλόγως της πτώσης του τζίρου που κατέγραψαν στο διάστημα α΄ 6μήνου 2020/2019, βάσει των συγκριτικών δεδομένων από τις υποβληθείσες περιοδικές δηλώσεις των 2 πρώτων τριμήνων των ετών 2019 - 2020 για επιχειρήσεις με απλογραφικά βιβλία και του διαστήματος Ιανουαρίου - Ιουνίου για επιχειρήσεις με διπλογραφικά βιβλία. Η σταδιακή μείωση έως και την εξάλειψη της υποχρέωσης θα κλιμακώνεται ως εξής:  

α) Για πτώση τζίρου 5,00% - 15,00%, το ποσοστό μείωσης θα ανέλθει στο 30%.

β) Για πτώση τζίρου 15,01% - 25,00%,το ποσοστό μείωσης θα ανέλθει στο 50%.

γ) Για πτώση τζίρου 25,01%-35,00%,το ποσοστό μείωσης θα ανέλθει στο 70%

δ) Για πτώση τζίρου μεγαλύτερη του 35%, το ποσοστό μείωσης θα ανέλθει στο 100%, δηλαδή η προκαταβολή θα μηδενιστεί.

 

 

         Ποσοστό πτώσης τζίρου   μεταξύ α΄ 6μήνου 2020/2019

      Ποσοστό μείωσης της προκαταβολής φόρου   εισοδήματος επόμενου έτους

5,0% - 15,0%

30%

15,01% - 25,0%

50%

25,01% - 35,0%

70%

> 35,01%

100%

Ωστόσο, οι διατάξεις του νόμου προβλέπουν και ορισμένες εξαιρέσεις από τις προαναφερθείσες προβλέψεις:

- Οι επιχειρήσεις που υπόκεινται σε ΦΠΑ του τριτογενούς τομέα, οι οποίες κατά το γ΄ 3μηνο του 2019 (Ιούλιος-Σεπτέμβριος) κατέγραψαν πτώση άνω του 50% επί συνολικού ετήσιου τζίρου τους (για το 2019), απαλλάσσονται πλήρως από την προκαταβολή φόρου εισοδήματος επόμενου έτους (εποχικές & τουριστικές επιχειρήσεις), 

- Η μείωση/κατάργηση της προκαταβολής φόρου εισοδήματος επόμενου έτους δεν θα εφαρμοστεί για νέα ΝΠπου ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα και βρίσκονται στην πρώτη 3ετία λειτουργίας τους. Στο ίδιο μήκος κύματος, δεν θα εφαρμοστούν οι ελαφρύνσεις για ΦΠ που το 2019 απέκτησαν για πρώτη φορά εισόδημα από επιχειρηματική ή αγροτική δραστηριότητα. Για τις παραπάνω περιπτώσεις, η ισχύουσα νομοθεσία προβλέπειήδη τη μείωση της προκαταβολής φόρου στο 50%, ενώ το ίδιο θα ισχύσει και  για τις επιχειρήσεις/ελεύθερους επαγγελματίες που δεν υπόκεινται σε ΦΠΑ

Στον αντίποδα, οι επιχειρήσεις που δεν θα καρπωθούν το παραμικρό από τη νομοθέτηση του μέτρου, είναι όσες εξ' αυτών σημείωσαν στη διάρκεια του α΄6μήνου 2020 σε σύγκριση με το αντίστοιχο διάστημα του 2019 αύξηση, στασιμότητα ή μικρή μείωση έως 5% του κύκλου εργασιών τους. Οι εν λόγω επιτηδευματίες θα καταβάλλουν και φέτος όπως και πέρυσι προκαταβολή φόρου εισοδήματος επόμενου έτους και μάλιστα με συντελεστή 100%.

Ένα σημαντικό σημείο, το οποίο ήδη έχει τονιστεί από την ΕΣΕΕ, είναι ο υπαρκτός κίνδυνος που διατρέχουν χιλιάδες επιχειρήσεις να απολέσουν ένα τόσο χρήσιμο ευεργέτημα, εξαιτίας των τεκμηρίων διαβίωσης. Όσες επιχειρήσεις δηλώσαν φέτος ότι το προηγούμενο έτος κατέγραψαν ζημίες ἠ πολύ χαμηλά καθαρά κέρδη θα φορολογηθούν με ανύπαρκτα τεκμαρτά εισοδήματα που θα προσδιοριστούν από τις φορολογικές αρχές, βάσει των αντικειμενικών δαπανών διαβίωσης (ΙΧ, κατοικία, δάνεια/κάρτες). Συνεπώς, οι μικρές εμπορικές επιχειρήσεις θα εμφανιστούν με ανύπαρκτα καθαρά κέρδη και δεν θα καρπωθούν τη μείωση/κατάργηση της προκαταβολής φόρου, καθώς στην πράξη θα αποκλείονται από τους δικαιούχους. Το πρόβλημα έχει τεθεί υπόψη του Υπουργείου Οικονομικών και αναμένεται η λύση του.  

 

2)  Πρόγραμμα "Γέφυρα"/Προστασία δανειοληπτών (άρθρα 71-83):

Οι διατάξεις του ν. 4714/2020 διαμορφώνουν ένα προστατευτικό πλαίσιο των δανειοληπτών με εξυπηρετούμενα και μη (συμπεριλαμβανομένων και των καταγγελμένων) δάνεια από τις παρενέργειες της υγειονομικής κρίσης. Οι νέες δυσμενείς συνθήκες επέφεραν αδυναμία καταβολής των μηνιαίων τοκοχρεολυτικών δόσεων προς τις τράπεζες από πληθώρα επιτηδευματιών, οι οποίοι εξαιτίας τόσο του lockdown αλλά και της κατακρήμνισης του τζίρου μετά την επαναλειτουργία τους δεν μπόρεσαν να διευθετήσουν τις συμβατικές τους υποχρεώσεις. Το κενό αυτό έρχεται να συμπληρώσει το ελληνικό Δημόσιο, το οποίο αναλόγως της μορφής του δανείου, θα έρχεται και θα επιδοτεί μέρος της μηνιαίας δόσης του δανείου, σε ποσοστό έως και 90%. Μάλιστα και για πρώτη φορά θα χορηγείται βοήθεια ακόμη και σε όσους δανειολήπτες ήταν συνεπείς στην καταβολή των δόσεων τους (εκτιμάται πως αποτελούν τα 2/3 των δικαιούχων), έως τις 29/2/2020, με την επιβράβευση να μεταφράζεται σε υψηλότερη αναλογική συμμετοχή της κρατικής επιδότησης.

Τα κυριότερα σημεία του Προγράμματος "Γέφυρα", τα οποία εξειδικεύονται στα άρθρα 71-83 του προς εξέταση νόμου είναι τα εξής:

Ποιους αφορά: Δανειολήπτες με εξυπηρετούμενα, μη εξυπηρετούμενα και καταγγελμένα στεγαστικά/επιχειρηματικά/καταναλωτικά δάνεια.

Ύψος κρατικής επιδότησης: Το κράτος θα επιδοτεί για 9 μήνες/3 τρίμηνα, από 1/10/2020 έως 30/7/2021 όλα τα στεγαστικά, επιχειρηματικά και καταναλωτικά δάνεια όσων έχουν πληγεί από την πανδημία, με ποσοστά συμμετοχής που θα κυμαίνονται από 30% έως και 90% των μηνιαίων δόσεων. Σε απόλυτα ποσά η επιδότηση θα κυμαίνεται από 300 - 600 ευρώ/μήνα, ανάλογα με το αν το δάνειο εξυπηρετείται κανονικά, αν παρουσιάζει καθυστέρηση ή αν έχει καταγγελθεί. Εφόσον όμως, έχει συμφωνηθεί με την τράπεζα αναστολή πληρωμής δόσεων μέχρι τις 31/12/2020 (ένταξη σε σχετικό πρόγραμμα - διμερείς συμφωνίες δανειοληπτών με τράπεζες), τότε το 9μηνο διάστημα της κρατικής επιδότησης θα εκκινεί από 1/1/2021 και θα λήγει στις 30/9/2021. Επισημαίνεται πως η συνεισφορά του Δημοσίου δεν κατάσχεται ούτε συμψηφίζεται. 

Υποβολή αιτήσεων: Από 3/8/2020 έως 30/9/2020, μετά δηλαδή τις 31/7/2020, οπότε και λήγει η 7μηνη προστασία του ν. 4605/2019 - διάδοχου σχήματος του ν. Κατσέλη.

Ποιοι εντάσσονται:  Φυσικά πρόσωπα, εργαζόμενοι &  επιχειρηματίες που έχουν είτε οι ίδιοι, είτε ο/η σύζυγος, ή εξαρτώμενο μέλος αποδεδειγμένα πληγεί και για τον λόγο αυτό ενταχθεί στα ληφθέντα μέτρα αντιμετώπισης των επιπτώσεων του Κορωνοϊού. Αρκεί, ο ένας εκ των συζύγων ή κάποιο από τα εξαρτώμενα μέλη να είναι επιλέξιμος δανειολήπτης για να ρυθμιστούν όλα τα στεγαστικά δάνεια του νοικοκυριού. Ειδικότερα, δικαιούχοι είναι,  μεταξύ άλλων:

Οι επαγγελματίες που παρουσίασαν μείωση της εμπορικής δραστηριότητάς τους (μειωμένος ΦΠΑ/εμπορικής δραστηριότητας άνω του 20% για το διάστημα: Β΄ Τρίμηνο 2020/2019).
Οι δικαιούχοι της "Επιστρεπτέας Προκαταβολής" και της "Αποζημίωσης Ειδικού Σκοπού" των 800 και των 534 ευρώ αντίστοιχα.
Οι ιδιοκτήτες ακινήτων που έλαβαν (θα λάβουν) το διάστημα Μαρτίου - Αυγούστου κατά 40% μειωμένο ενοίκιο.

Περίοδος παρακολούθησης: Για 6 - 18 μήνες, αναλόγως της κατηγοριοποίησης του δανείου,  θα ελέγχεται η συνέπεια του δανειολήπτη στην καταβολή των μηνιαίων δόσεών του, μετά τη λήξη του προγράμματος επιδότησης του στεγαστικού δανείου (9μηνο):

Δεν επιδοτούνται: Δάνεια που ελήφθησαν με κρατική εγγύηση(π.χ. πυρόπληκτα, σεισμόπληκτα) ή που ήδη επιδοτούνται στο πλαίσιο άλλου προγράμματος (π.χ. ΟΕΚ - ν. 4605/2019) προς αποφυγή διπλής ενίσχυσης, κάτι που απαγορεύεται από το ευρωπαϊκό θεσμικό πλαίσιο.

Κατηγοριοποίηση δανείων: Για τον χαρακτηρισμό του δανείου κομβική ημερομηνία είναι εκείνη της 29ηςΦεβρουαρίου 2020.

Άρση τραπεζικού & φορολογικού απορρήτου: Η υποβολή των αιτήσεων στο πρόγραμμα «Γέφυρα» συνεπάγεται συναίνεση του υπόχρεου στην άρση του τραπεζικού και φορολογικού απορρήτου των δανειοληπτών.

Λοιπές διατάξεις: Για την έγκριση και καταβολή της συνεισφοράς δεν απαιτείται φορολογική ή ασφαλιστική ενημερότητα του οφειλέτη, ενώ  το ποσοστό επιδότησης θα μειώνεται ανά τρίμηνο.

Οι 3 κατηγορίες δανειοληπτών: Για καθεμία κατηγορία θα υπάρχουν διαφορετικά κριτήρια, όσον αφορά: στην επιλεξιμότητα, στην αξία της α΄ κατοικίας, στο εισόδημα, στο ανεξόφλητο ποσό δανείου, ενώ διαφορετικό θα είναι και το ύψος της μηνιαίας επιδότησης. Συνοπτικά οι 3 κατηγορίες:

α) Δανειολήπτες με δάνεια που εξυπηρετούνται κανονικά (ως τέτοια θεωρούνται τα δάνεια που δεν έχουν καθυστέρηση άνω των 90 ημερών), 

β) Δανειολήπτες με δάνεια σε καθυστέρηση μεγαλύτερη των 90 ημερών, τα οποία θεωρούνται μη εξυπηρετούμενα και 

γ)  Δάνεια που έχουν ήδη  καταγγελθεί και οδεύουν προς Πλειστηριασμό. 

 

 

 

 

 

Πίνακας 1:  Οι 3 ομάδες κατηγοριοποίησης των δανειοληπτών και τα κριτήρια της καθεμίας εξ' αυτών

 

Κρατική επιδότηση μηνιαίας δόσης (από την ημερομηνία ενημέρωσης της ηλεκτρονικής πλατφόρμας από τον χρηματοδοτικό φορέα)

Αξία α΄κατοικίας έως

Υπόλ. δανείου έως

Οικογενειακό εισόδημα έως

Κατα-

θέσεις

 έως

Συνολική ακίνητη περιουσία έως

Ανώτ. όριο κρατικής επιδότ.

έως

Α.

Εξυπηρετούμενα δάνεια (καθυστέρηση μικρότερη των 90 ημερών)

- 90%  για το 

 πρώτο 3μηνο

- 80% για το επόμενο 3μηνο

- 70% για το τελευταίο 3μηνο

300.000 €

300.000 €/τράπ.

57.000 €

40.000 €

600.000 €

600 €/μήνα

Β.

Μη εξυπηρετούμενα δάνεια & δάνεια που ρυθμίστηκαν πρόσφατα

(καθυστέρηση μεγαλύτερη των 90 ημερών)

- 80%  για το 

 πρώτο 3μηνο

- 70% για το επόμενο 3μηνο

- 60% για το τελευταίο 3μηνο

250.000 €

250.000 €/τράπ.

45.000 €

25.000 €

500.000 €

500 €/μήνα

Γ.

Μη εξυπηρετούμενα δάνεια που έχουν ήδη καταγγελθεί

- 60%  για το 

 πρώτο 3μηνο

- 50% για το επόμενο 3μηνο

- 30% για το τελευταίο 3μηνο

200.000 €

130.000 €/τράπ.

36.000 €

15.000 €

280.000 €

300 €/μήνα

 

 

 

 

 

 

3)  Πρόστιμα της Εφορίας για όσους δεν τηρούν ή δεν ενημερώνουν τα λογιστικά τους βιβλία  και "πειράζουν" τους ΦΗΜ/ταμειακές μηχανές (άρθρο 101):

Το άρθρο 101 ορίζει το νέο πλέον αυστηρότερο πλαίσιο για την αντιμετώπιση περιπτώσεων φοροδιαφυγής, το οποίο είναι εναρμονισμένο με την υποχρέωση τήρησης ηλεκτρονικών βιβλίων. Συγκεκριμένα, γίνεται αναφορά για:

Α. «Πειραγμένες» ταμειακές μηχανές: Όταν διαπιστώνεται η παραβίαση ή παραποίηση ή επέμβαση κατά οποιονδήποτε τρόπο στη λειτουργία των ΦΗΜ (φορολογικών ηλεκτρονικών μηχανισμών), θα αναστέλλεται η λειτουργία των επαγγελματικών εγκαταστάσεων από 2 έως 20 μήνες και παράλληλα προβλέπεται επιβολή προστίμου 100.000 ευρώ.

Β. «Κλείδωμα» ΑΦΜ της επιχείρησης: Θα αναστέλλεται ή θα απενεργοποιείται ο ΑΦΜ, εάν υφίστανται αντικειμενικά στοιχεία τα οποία υποδηλώνουν ότι ο φορολογούμενος έχει παύσει να ασκεί οικονομική δραστηριότητα ή ότι διαπράττει φοροδιαφυγή ή ότι παραβιάζει κατά οποιονδήποτε τρόπο τη λειτουργία των φορολογικών ηλεκτρονικών μηχανισμών ή ότι έχει δηλώσει ψευδή ή ανακριβή στοιχεία για την απόκτησή του ή έχει εγγραφεί στο φορολογικό μητρώο περισσότερες φορές.

Γ. Μη τήρηση λογιστικών βιβλίων: Για παραβάσεις μη τήρησης λογιστικών αρχείων, μη διαφύλαξης ΦΗΜ και φορολογικών μνημών και αρχείων που δημιουργούν οι ταμειακές μηχανές:

- Επιβάλλεται πρόστιμο 15% επί των εσόδων από επιχειρηματική δραστηριότητα για κάθε ελεγχόμενο έτος, όπως αυτά προκύπτουν από τον μέσο όρο των δηλωθέντων εσόδων με τις δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος των 3 τελευταίων φορολογικών ετών.

- Το πρόστιμο δεν μπορεί να είναι μικρότερο των 10.000 ευρώ ανά ελεγχόμενο έτος για όσους τηρούν απλογραφικά βιβλία και 30.000 ευρώ ανά ελεγχόμενο έτος για τους τηρούντες διπλογραφικά βιβλία.

 

4)  Εργασιακά/Ασφαλιστικά -  Μέτρα στήριξης Εργαζομένων & Εργοδοτών (άρθρα 122-124):

Ο διαρκώς εντεινόμενος αρνητικός αντίκτυπος σε όλες σχεδόν τις εκφάνσεις της λειτουργίας μίας επιχείρησης, ανάγκασε το Υπουργείο Εργασίας να λάβει επιπρόσθετα μέτρα για την εργασία, με σημείο αναφοράς την προστασία εργοδοτών και μισθωτών. Ιδιαίτερη έμφαση και μέριμνα έχει δοθεί στους κλάδους που είναι συνυφασμένοι με τον τουριστικό κλάδο και εμφανίζουν έντονη εξάρτηση από αυτόν (εμπόριο τουριστικών ειδών, μεταφορές κ.α.)

(άρθρο 122): Βελτίωση των όρων και των κινήτρων ένταξης στο πρόγραμμα "ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ", μέσω μεγαλύτερου ποσοστού επιδότησης των εργοδοτικών εισφορών και για μεγαλύτερο, από το αρχικά προβλεπόμενο, χρονικό διάστημα. 

(άρθρο 123): Οι εργοδοτικές ασφαλιστικές εισφορές για τις επιχειρήσεις-εργοδότες που δραστηριοποιούνται στον τριτογενή τομέα βάσει ΚΑΔ, υποκείμενες σε ΦΠΑ που έλαβαν άνω του 50% των ακαθάριστων εσόδων τους (εποχικές επιχειρήσεις), κατά το 3ο τρίμηνο του έτους 2019, καταβάλλονται από τον Κρατικό Προϋπολογισμό για το χρονικό διάστημα από 1.7.2020 έως 30.09.2020.  Αντίστοιχα, για όλους τους παραπάνω εργοδότες που εντάσσονται στο μηχανισμό ενίσχυσης «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ», το σύνολο των εργοδοτικών ασφαλιστικών εισφορών καταβάλλεται από τονΚρατικό Προϋπολογισμό για το χρονικό διάστημα από1.7.2020 έως 15.10.2020.

(άρθρο 124): Για τις τουριστικές επιχειρήσεις λιανικού εμπορίου με ΚΑΔ: 47.78.89.04, οι οποίες δεν έχουν υποχρέωση επαναπρόσληψης των εργαζομένων τους, επεκτείνεται χρονικά η δυνατότητα  αναστολής των συμβάσεων εργασίας των τελευταίων, για 2 επιπλέον μήνες - Αύγουστο & Σεπτέμβριο. Στο διάστημα της αναστολής ο εργοδότης δεν έχει καμία υποχρέωση για τον υπάλληλό του (καταβολή μισθών-εισφορών), ενώ η κάλυψη των εργοδοτικών εισφορών γίνεται στο ύψος του ονομαστικού μισθού του εργαζομένου (στο μισθό δηλαδή που λάμβανε πριν τεθεί σε αναστολή). Ο τελευταίος από τη στιγμή που τίθεται σε καθεστώς αναστολής λαμβάνει 534 ευρώ καθαρές αποδοχές/μήνα.

               Ο Πρόεδρος                                                                               Ο Γενικός Γραμματέας

Νίκος Καρυώτης                                                                               Νίκος Σκορδαλής

 : Τι  πρέπει να γνωρίζετε για τις αιτήσεις,  τους δικαιούχους , τα κριτήρια και τις προϋποθέσεις. Αναλυτικά όλη η πληροφόρηση για τα προγράμματα  .

ΟΑΕΔ – 

Η Τακτική Επιδότηση Ανεργίας είναι μια παροχή που χορηγείται σε μισθωτούς, ασφαλισμένους στον κλάδο ανεργίας του ΟΑΕΔ των οποίων η εργασιακή σχέση είτε έληξε (σύμβαση ορισμένου χρόνου) είτε καταγγέλθηκε από τον εργοδότη, με χρονική διάρκεια από πέντε έως 12 μήνες ανάλογα με τις ημέρες εργασίας που έχουν πραγματοποιήσει οι δικαιούχοι σε συγκεκριμένα χρονικά διαστήματα πριν από τη λύση ή τη λήξη της εργασιακής τους σχέσης, που ορίζονται ως κρίσιμα.

Για να εισπράξετε επίδομα ανεργίας από τον :

πρέπει να είστε μισθωτός και να έχει λήξει ή να έχει καταγγελθεί από τον εργοδότη (απόλυση) η σύμβαση εργασίας σας.
να είστε ως εργαζόμενος ασφαλισμένος στον κλάδο ανεργίας του ΟΑΕΔ
να έχετε συμπληρώσει μέσα στο 14μηνο ή 12μηνο που προηγείται της αίτησής σας τον αριθμό των ημερομισθίων που προβλέπονται ανάλογα με το επάγγελμά σας.
να μην έχετε επιδοτηθεί εντός της τετραετίας πριν την ένταξη στην επιδότηση πάνω από 400 ημέρες.

Επιπρόσθετα:

α) Για δικαιούχο που επιδοτείται για πρώτη φορά απαιτείται:

1η περίπτωση:

πραγματοποίηση 125 ημερών εργασίας εντός του 14μήνου πριν από τη λήξη ή τη λύση της εργασιακής σχέσης, χωρίς να υπολογίζονται οι τελευταίοι δύο μήνες πριν από τη λήξη ή τη λύση αυτής και
πραγματοποίηση 80 ημερών εργασίας σε κάθε έτος κατά τα δύο προηγούμενα έτη πριν από από την έναρξη της επιδότησής του.

2η περίπτωση (για δικαιούχους που δεν καλύπτουν την προϋπόθεση της 1ης περίπτωσης):

πραγματοποίηση 200 ημερών εργασίας κατά τα δύο προηγούμενα πριν από τη λύση ή τη λήξη της εργασιακής σχέσης, χωρίς να υπολογίζονται σε αυτές οι τελευταίοι δύο μήνες πριν από τη λήξη ή τη λύση αυτής, και
πραγματοποίηση 80 ημερών εργασίας σε κάθε έτος κατά τα δύο προηγούμενα έτη, πριν από τη λήξη ή τη λύση της εργασιακής σχέσης.

β) Για δικαιούχο που έχει επιδοτηθεί στο παρελθόν απαιτείται:

πραγματοποίηση τουλάχιστον 125 ημερών εργασίας στο τελευταίο 14μηνο, πριν από τη λήξη ή τη λύση της εργασιακής του σχέσης, χωρίς να υπολογίζονται σε αυτές οι τελευταίοι δύο μήνες πριν από τη λήξη ή τη λύση αυτής τα ημερήσια επιδόματα ανεργίας που έχει λάβει εντός της προηγούμενης τετραετίας, από την εκάστοτε έναρξη της επιδότησης, να μην υπερβαίνουν τα τετρακόσια (400).

Εάν εντός της τετραετίας έχει επιδοτηθεί για χρονικό διάστημα μικρότερο των τετρακοσίων (400) ημερήσιων επιδομάτων, δικαιούται να επιδοτηθεί για τον υπόλοιπο αριθμό ημερησίων επιδομάτων, μέχρι τη συμπλήρωση του ανώτατου ορίου των τετρακοσίων (400) ημερησίων επιδομάτων.
Επίδομα Μακροχρονίως Ανέργων: Διαδικασία Υποβολής Αίτησης – Προθεσμία Υποβολής – Παραλαβή Απόφασης – Έναρξη Επιδότησης

Πώς και πού υποβάλλεται η αίτηση:

Η αίτηση για την τακτική επιδότηση ανεργίας υποβάλλεται, αφού έχει εκδοθεί Δελτίο Ανεργίας, είτε στην Υπηρεσία ΚΠΑ2 του τόπου κατοικίας του ενδιαφερομένου είτε στην Υπηρεσία ΚΠΑ2 της τελευταίας απασχόλησής του.

Για την υποβολή της αίτησής του ο ενδιαφερόμενος έχει δύο δυνατότητες, μπορεί, δηλαδή, να την υποβάλει:

με ηλεκτρονικό τρόπο και μόνο μέσω των ηλεκτρονικών Υπηρεσιών του ΟΑΕΔ. Ο ενδιαφερόμενος επιλέγει “ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ” και στη συνέχεια “ΑΙΤΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ” (Η είσοδος στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες γίνεται με κωδικούς taxisnet για τους νέους χρήστες).

με την αυτοπρόσωπη προσέλευσή του στην Υπηρεσία ΚΠΑ2 του .

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ

Η υποβολή της αίτησης πρέπει να γίνει:

εντός 60 ημερών από την ημερομηνία λήξης ή λύσης της εργασιακής σχέσης.
εντός 2 ετών από την έγκριση αρχικής επιδότησης που δεν καταβλήθηκε ολόκληρη λόγω αναστολής, όταν ζητείται η συνέχιση αυτής, επειδή δεν θεμελιώνεται δικαίωμα νέας επιδότησης.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ

Η διαδικασία υποβολής της αίτησης προβλέπει τα εξής:

Ο άνεργος ενημερώνεται για τις προϋποθέσεις της επιδότησης, για τις υποχρεώσεις του κατά τη διάρκεια αυτής και για τον σκοπό της επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων του.
Ο άνεργος υπογράφει Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/86 για την ενημέρωση που έλαβε (δες το κείμενο της ΥΔ εδώ).
Ο άνεργος παραλαμβάνει αντίγραφο της αίτησής του, στο οποίο αναγράφεται ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα που πρέπει απαραιτήτως να προσέλθει στην Υπηρεσία. Το διάστημα αυτό ορίζεται στον τρίτο μήνα από την υποβολή της αίτησής του.
Κατά το χρονικό διάστημα αυτό (τρίτος μήνας από την υποβολή της αίτησης), ο άνεργος παραλαμβάνει την απόφαση για την αίτησή του, εφόσον δεν υπάρχουν εκκρεμότητες ως προς τα δικαιολογητικά.


Ο ασφαλισμένος που η αίτησή του είναι σε εκκρεμότητα ή που έλαβε εγκριτική απόφαση, οφείλει να προσέρχεται αυτοπροσώπως στην Υπηρεσία και σε επόμενα συγκεκριμένα χρονικά διαστήματα (κάθε τρίτο μήνα) και να δηλώνει την παρουσία του. Για τα υποχρεωτικά αυτά διαστήματα ο ασφαλισμένος ενημερώνεται εγγράφως από την Υπηρεσία την πρώτη φορά που θα προσέλθει σε αυτή μετά την υποβολή της αίτησής του.
Στην εγκριτική απόφαση εκτός από τα διαστήματα υποχρεωτικής προσέλευσης για τη δήλωση παρουσίας αναγράφεται η διάρκεια της επιδότησης και το ύψος αυτής.

Πότε αναστέλλεται η επιδότηση ανεργίας;

Η επιδότηση ανεργίας αναστέλλεται από τη στιγμή που ο άνεργος βρει εργασία.

Επίσης, αναστέλλεται σε περίπτωση ασθένειας, στράτευσης, αναχώρησης στο εξωτερικό, λήξης άδειας διαμονής και εργασίας σε περίπτωση που ο άνεργος είναι αλλοδαπός, ή για οποιοδήποτε άλλο λόγο για τον οποίο παύει να είναι διαθέσιμος για απασχόληση στην αγορά εργασίας.

Ο ενδιαφερόμενος εντός 8 ημερών θα πρέπει να ενημερώσει την Υπηρεσία που επιδοτείται, αρχικά οποιοδήποτε τρόπο, δηλαδή δια τηλεφώνου, φαξ, επιστολής, ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, ή ο ίδιος ή δια αντιπροσώπου. Στη συνέχεια (ή ταυτόχρονα) πρέπει να ακολουθήσει η προσκόμιση των σχετικών παραστατικών για το λόγο της αναστολής, προσκομίζοντας το αντίστοιχο δικαιολογητικό [π.χ. αναγγελία πρόσληψης, βιβλιάριο ασθενείας, βεβαίωση Στρατιωτικής Υπηρεσίας, αεροπορικό εισιτήριο κτλ], ώστε να γίνει η αναστολή της επιδότησής του και να πιστωθεί στο λογαριασμό του το ποσό που προκύπτει ως διαφορά επιδότησης από την τελευταία ημέρα πληρωμής έως και την ημέρα που προέκυψε ο λόγος της αναστολής.

Αν δεν μπορεί να προσέλθει ο ίδιος, εξουσιοδοτεί το άτομο που επιθυμεί, το οποίο με τη νόμιμα θεωρημένη εξουσιοδότηση και με τα σχετικά δικαιολογητικά θα προσέλθει εκ μέρους του και θα ενημερώσει την Υπηρεσία.

Το ποσό της χρηματικής διαφοράς που θα προκύψει από την αναστολή της επιδότησης θα πιστωθεί στον τραπεζικό λογαριασμό του δικαιούχου.

Συνέχιση επιδότησης: Το επίδομα ανεργίας συνεχίζεται όταν ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει αίτηση στην Υπηρεσία πριν την πάροδο διετίας από την έκδοση της αρχικής απόφασης επιδότησης. Η επιδότηση καταβάλλεται από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης.

Η διάρκεια της επιδότησης εξαρτάται από τον αριθμό των ημερών εργασίας που έχει πραγματοποιήσει ο ασφαλισμένος στο κρίσιμο κάθε φορά ορισθέν χρονικό διάστημα.

Επίδομα Μακροχρονίως Ανέργων: Πίνακας επιδότησης

Από 01.01.2014 η διάρκεια επιδότησης εξαρτάται πλέον και από τον περιορισμό των 400 ημερήσιων επιδομάτων ανεργίας κατά τετραετία πριν από την έναρξη της επιδότησης.

ΠΙΝΑΚΑΣ 1: ΚΟΙΝΟΙ ΑΝΕΡΓΟΙ

Απαιτούμενες Ημέρες Εργασίας κατά το 14μηνο (πριν από τη λύση ή λήξη της εργασιακής σχέσης αφαιρουμένων των 2 τελευταίων μηνών)

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ
125-149 5 μήνες
150-179 6 μήνες
180-219 8 μήνες
220-249 10 μήνες
250 και άνω 12 μήνες
210 και συμπλήρωση του 49ου έτους ηλικίας 12 μήνες

ΠΙΝΑΚΑΣ 1Α: ΚΟΙΝΟΙ ΑΝΕΡΓΟΙ : ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ ΤΗΣ ΔΙΕΤΙΑΣ *

* Για τους επιδοτούμενους άνεργους που επιδοτούνται για πρώτη φορά και τους καταβάλλεται επιδότηση λαμβάνοντας υπόψη την προϋπόθεση της διετίας (2η περ. προϋποθέσεων), η διάρκεια επιδότησής τους κυμαίνεται από 5 έως 8 μήνες κατ’ ανώτατο χρονικό διάστημα.
*Απαιτούμενες Ημέρες Εργασίας κατά τη διετία (πριν από τη λύση ή λήξη της εργασιακής σχέσης αφαιρουμένων των 2 τελευταίων μηνών και οπωσδήποτε 80 κατ’ έτος)

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ
200 5 μήνες
250 6 μήνες
300 8 μήνες

ΠΙΝΑΚΑΣ 2: ΟΙΚΟΔΟΜΟΙ

Απαιτούμενες Ημέρες Εργασίας κατά το 14μηνο (πριν από τη λύση ή λήξη της εργασιακής σχέσης αφαιρουμένων των 2 τελευταίων μηνών)

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ
100-149 5 μήνες
150-179 6 μήνες
180-219 8 μήνες
220-249 10 μήνες
250 και άνω 12 μήνες
210 και συμπλήρωση του 49ου έτους ηλικίας 12 μήνες

Το επίδομα καταβάλλεται δεδουλευμένο μια φορά τον μήνα για 25 ημέρες.
Το ύψος του επιδόματος καθορίζεται από τις αποδοχές του ασφαλισμένου κατά την απόλυσή του.
Από 01.02.2019 το βασικό μηνιαίο επίδομα ανεργίας ανέρχεται στα 399,25 Ευρώ.
Για κάθε μέλος της οικογένειας του ανέργου το επίδομα προσαυξάνεται κατά 10%.
Καταβάλλεται Δώρο Χριστουγέννων και Πάσχα, εφόσον έχουν συμπληρωθεί συγκεκριμένες ημέρες επιδότησης σε συγκεκριμένα χρονικά διαστήματα.

Πότε διακόπτεται η επιδότηση ανεργίας;

Η επιδότηση του ανέργου διακόπτεται λόγω:

Συνταξιοδότησης,
Παράλληλης απασχόλησης και επιδότησης,
Θανάτου,
Οριστικής ανικανότητας για εργασία,
Μη εμφάνισης του στην υπηρεσία του ΟΑΕΔ σε δυο συνεχόμενα χρονικά διαστήματα που του έχουν καθοριστεί από την απόφαση επιδότησης.

Σε περίπτωση διακοπής της επιδότησης δεν είναι δυνατό να επακολουθήσει συνέχισή της. Νέα επιδότηση επακολουθεί μόνο, εφόσον μετά τη διακοπή συμπληρωθούν εκ νέου οι προϋποθέσεις επιδότησης.

Θέλω να καταθέσω αίτηση για επίδομα ανεργίας. Μπορώ να εξουσιοδοτήσω κάποιον να την υποβάλλει εκ μέρους μου;

Όχι. Για την αναγνώριση του δικαιώματος για τις παροχές ανεργίας απαιτείται η αυτοπρόσωπη εμφάνιση του ανέργου στην αρμόδια Υπηρεσία του τόπου διαμονής του, η εγγραφή του στους σχετικούς καταλόγους ανέργων και η υποβολή της αίτησής του για χορήγηση επιδόματος ανεργίας.

Είμαι επιδοτούμενος άνεργος και επιθυμώ να μεταβώ σε άλλο κράτος μέλος της ΕΕ για να αναζητήσω εργασία. Θα ανασταλεί το επίδομα ανεργίας μου;

Βάσει του Κανονισμού 883/2004 και 987/2009 είναι δυνατή η μεταφορά του επιδόματος ανεργίας από το ένα κράτος στο άλλο (κοινοτικό έντυπο U2). Απαραίτητη προϋπόθεση είναι να έχει καταβληθεί τουλάχιστον ο πρώτος μήνας προθεσμίας. Η μεταφορά είναι δυνατή για διάστημα 3 μηνών το ανώτερο. Ο ασφαλισμένος οφείλει να εγγραφεί στην υπηρεσία απασχόλησης στο κράτος που μετακινείται και για όλο το διάστημα που βρίσκεται εκεί οφείλει να συμμορφώνεται προς τους κανόνες και τις υποδείξεις της εκεί υπηρεσίας. Αν το τρίμηνο παρέλθει, τότε το επίδομα ανεργίας διακόπτεται. Αν ο ασφαλισμένος επιστρέψει στην Ελλάδα και σε τοπική υπηρεσία πριν τη λήξη του τριμήνου, τότε συνεχίζεται κανονικά η επιδότησή του.

Έχω εργαστεί ως μισθωτός, έχω επιδοτηθεί λόγω ανεργίας και τώρα είμαι απλά άνεργος. Επιθυμώ να μεταβώ σε άλλο κράτος μέλος της ΕΕ για να αναζητήσω εργασία. Πώς μπορώ να αποδείξω την απασχόλησή μου ώστε να συνυπολογιστεί για τυχόν επιδότησή μου σε άλλο κράτος μέλος της ΕΕ;

Βάσει του εντύπου U1 (περίοδοι απασχόλησης που μπορούν να ληφθούν υπόψη για τη χορήγηση παροχών ανεργίας) η περίοδος απασχόλησης σε ένα κράτος μέλος της ΕΕ μπορεί να συνυπολογιστεί για την κατοχύρωση επιδόματος ανεργίας σε ένα άλλο κράτος μέλος. Επίσης το έντυπο U1 αποτελεί και βεβαίωση προϋπηρεσίας.

 

Στην Ελλάδα είμαι αυτοαπασχολούμενος, έμπορος ελεύθερος επαγγελματίας, πολιτικός μηχανικός, αγρότης (όχι ασφαλισμένος του ΙΚΑ). Πώς μπορώ να αποδείξω ότι ήμουν ασφαλισμένος σε κάποιο άλλο κράτος μέλος της ΕΕ;

Ο ΟΑΕΔ είναι αρμόδιος μόνο για τους μισθωτούς στην Ελλάδα και κατά συνέπεια το έντυπο U1 χορηγείται μόνο στους ασφαλισμένους του ΙΚΑ. Οι παραπάνω κατηγορίες ασφαλισμένων πρέπει να επικοινωνήσουν με τον οικείο ασφαλιστικό τους φορέα για να λάβουν κάποιο ανάλογο έντυπο.

Στην Ελλάδα είμαι ασφαλισμένος του ΙΚΑ και επιθυμώ να μεταβώ σε άλλο κράτος μέλος της ΕΕ. Τι πρέπει να κάνω ώστε να έχω ασφαλιστική κάλυψη κατά την παραμονή μου στο εξωτερικό;

Ο ΟΑΕΔ είναι αρμόδιος αποκλειστικά και μόνο για την ασφάλιση υπέρ ανεργίας. Για τις υπόλοιπες κατηγορίες της ασφάλισης (υγειονομική, συνταξιοδοτική, εργατικού ατυχήματος, κλπ.) αρμόδιο είναι το ΙΚΑ για τους μισθωτούς και οι οικείοι ασφαλιστικοί φορείς για τις λοιπές κατηγορίες ασφαλισμένων.

Ποιες είναι οι προϋποθέσεις για να λάβει ένας άνεργος το Δώρο Χριστουγέννων και Πάσχα;

Λόγω των εορτών Χριστουγέννων και Πάσχα παρέχεται κάθε χρόνο στους επιδοτούμενους ανέργους οικονομική ενίσχυση ως εξής:

Για τις εορτές των Χριστουγέννων ίση με το ποσό του μηνιαίου επιδόματος ανεργίας, εφόσον έχουν επιδοτηθεί για όλο το χρονικό διάστημα από 1ης Μαΐου μέχρι 31 Δεκεμβρίου. Αν οι επιδοτούμενοι έχουν συμπληρώσει διάρκεια επιδότησης μικρότερη από αυτήν που καθορίζεται πιο πάνω, δικαιούνται οικονομική ενίσχυση ίση με τρία (3) ημερήσια επιδόματα ανεργίας για κάθε μήνα επιδότησης.
Για τις εορτές του Πάσχα ίση με το μισό του μηνιαίου ποσού του επιδόματος ανεργίας, εφόσον έχουν επιδοτηθεί για όλο το χρονικό διάστημα από 1ης Ιανουαρίου μέχρι 30 Απριλίου. Αν οι επιδοτούμενοι έχουν συμπληρώσει διάρκεια επιδότησης μικρότερη από αυτήν που καθορίζεται πιο πάνω, δικαιούνται οικονομική ενίσχυση ίση με τρία (3) ημερήσια επιδόματα ανεργίας για κάθε μήνα επιδότησης.

Οι ημέρες επιδότησής μου θεωρούνται συντάξιμες;

Σύμφωνα με την ασφαλιστική νομοθεσία, για κάθε μήνα επιδότησης ανεργίας, ο ασφαλισμένος δικαιούται έως και 25 ημέρες ασφάλισης. Οι ανωτέρω ημέρες ασφάλισης μπορούν να ληφθούν υπόψη για τον υπολογισμό σύνταξης. Σύμφωνα με την ισχύουσα ασφαλιστική νομοθεσία ο συνολικός αριθμός ημερών ασφάλισης που λαμβάνεται υπόψη είναι 300 ημέρες.

Συγκεκριμένα, και σύμφωνα με το άρθρο 40 του ν. 3996/2011: «(…) 1. Ως χρόνος ασφάλισης στους φορείς κοινωνικής ασφάλισης λογίζεται, πλην του χρόνου πραγματικής ή προαιρετικής ασφάλισης: α) ο χρόνος στρατιωτικής υπηρεσίας, β) ο χρόνος γονικής άδειας ανατροφής παιδιών, γ) ο χρόνος επιδότησης λόγω ασθένειας και μέχρι 300 ημέρες, καθώς και ο χρόνος επιδότησης λόγω τακτικής ανεργίας και μέχρι 300 ημέρες (…)».
Επίδομα Μακροχρονίως Ανέργων: Επίδομα Μακροχρονίως Ανέργων

Δικαιούχοι του επιδόματος μακροχρονίως ανέργων είναι Έλληνες υπήκοοι και οι υπήκοοι κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης που είναι ασφαλισμένοι κατά της ανεργίας.

* Η Υποχρεωτική Δήλωση παρουσίας γίνεται μέσω της σχετικής φόρμας ή εναλλακτικά, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail), το οποίο πρέπει να στείλετε στο Κέντρο Προώθησης Απασχόλησης (ΚΠΑ2) που ανήκετε.

Προϋποθέσεις

1. Ηλικία από 20 μέχρι 66 ετών.

Ως ημερομηνία αφετηρίας για τη συμπλήρωση του 20ου και 66ου έτους, λογίζεται η ημερομηνία γέννησης του δικαιούχου. Κρίσιμος χρόνος συνδρομής της προϋπόθεσης των ορίων ηλικίας είναι ο χρόνος υποβολής της αίτησης.

2. Εξάντληση 12μηνης τακτικής επιδότησης ανεργίας.

Δικαιούχοι είναι και όσοι έχουν εξαντλήσει 12μηνη επιδότηση ακόμη και αν την έλαβαν τμηματικά (δηλ. με αναστολές και συνεχίσεις), και υποβάλλουν την αίτηση εντός αποσβεστικής προθεσμίας δυο (2) μηνών, από τη λήξη της 12μηνης τακτικής επιδότησης.

Οι τακτικά επιδοτούμενοι λόγω συνέχισης με βάση το άρθρο 20 του ν.δ. 2961/54, που κατά τη λήξη του υπολοίπου της 12μηνης επιδότησης δεν έχουν συμπληρώσει χρόνο παραμονής αδιαλείπτως επί 12μηνο στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, δύνανται να υποβάλλουν τη σχετική με το επίδομα μακροχρονίως ανέργων αίτηση, μέσα σε αποσβεστική προθεσμία δύο (2) μηνών από τη συμπλήρωση της αδιάλειπτης 12μηνης παραμονής.

ΠΡΟΣΟΧΗ: δεν είναι δικαιούχοι οι άνεργοι των οποίων η εγκριτική απόφαση χορήγησης τακτικής επιδότησης ανεργίας είναι μικρότερη των δώδεκα μηνών .

3. Να έχουν συμπληρώσει κατά την ημερομηνία υποβολής της σχετικής αίτησης, χρόνο ανεργίας αδιαλείπτως επί δωδεκάμηνο, παραμένουν εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ.

4. Το ετήσιο οικογενειακό εισόδημα να μην υπερβαίνει τα 10.000 ΕΥΡΩ.

Το συγκεκριμένο εισόδημα προσαυξάνεται κατά 586,08 ΕΥΡΩ για κάθε ανήλικο τέκνο.

Ανήλικο τέκνο θεωρείται αυτό που δεν έχει συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας του.

Έτσι π.χ. για το δικαιούχο που έχει 2 ανήλικα τέκνα, το ετήσιο οικογενειακό του εισόδημα δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 11.172,16 (10.000 + 586,08 + 586,08 = 11.172,16) ΕΥΡΩ

Σημείωση : Ως ετήσιο οικογενειακό εισόδημα θεωρείται το συνολικό ετήσιο φορολογούμενο, πραγματικό, απαλλασσόμενο ή φορολογούμενο με ειδικό τρόπο, εισόδημα από κάθε πηγή – με εξαίρεση τις αποζημιώσεις απόλυσης – του προ-προηγούμενου από την άσκηση του δικαιώματος φορολογικού έτους του ανέργου, της συζύγου και των ανήλικων τέκνων του. (Παράδειγμα: Για τις αιτήσεις που υποβάλλονται κατά το έτος 2018, οι δικαιούχοι θα προσκομίζουν Εκκαθαριστικό Σημείωμα έτους 2016).

Δεν προσμετράται στο ετήσιο οικογενειακό εισόδημα: το επίδομα ανεργίας, ασθενείας, μητρότητας, καθώς και το επίδομα μακροχρονίως ανέργου (για τυχόν χορήγηση του κατά το επόμενο ημερολογιακό έτος) .

Για ενήλικες άγαμους δικαιούχους ως οικογενειακό εισόδημα θεωρείται το ατομικό.

Τα δικαιολογητικά

Αίτηση του δικαιούχου προς την Υπηρεσία ΟΑΕΔ του τόπου διαμονής του ή της τελευταίας επιδότησης αυτού.
Επικυρωμένο αντίγραφο του εκκαθαριστικού σημειώματος φόρου εισοδήματος του προ-προηγούμενου της άσκησης φορολογικού έτους, από οποιαδήποτε διοικητική αρχή ή ΚΕΠ, ή απλή φωτοτυπία του ως άνω εκκαθαριστικού σημειώματος, που συνοδεύεται από την υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1589/1986, στην οποία ο ενδιαφερόμενος βεβαιώνει την ακρίβεια των δηλούμενων σε αυτό στοιχείων ή εκτύπωση του προαναφερθέντος εκκαθαριστικού σημειώματος που χορηγείται μέσω του συστήματος TAXISNET, χωρίς περαιτέρω διατυπώσεις ή διαδικασία επικύρωσής του.
Υπεύθυνη Δήλωση του δικαιούχου , η οποία είναι συνημμένη στη σχετική αίτηση, όπου βεβαιώνονται τα παρακάτω:

α) ότι έλαβε γνώση των χρονικών διαστημάτων της υποχρεωτικής του εμφάνισης στον ΟΑΕΔ.

β) ότι αναλαμβάνει την υποχρέωση να ενημερώσει την αρμόδια Υπηρεσία για τους λόγους απώλειας της ιδιότητας του ανέργου εντός οκτώ (8) εργάσιμων ημερών και οπωσδήποτε πριν από τη λήξη του μήνα επιδότησης.

γ) ότι έλαβε γνώση ότι μετά την άρση του λόγου αναστολής και για να συνεχιστεί η επιδότησή του, οφείλει να παρουσιαστεί στην αρμόδια Υπηρεσία του Οργανισμού το αργότερο μέσα σε εξήντα (60) ημέρες από την ημερομηνία άρσης του λόγου αναστολής.

δ) ότι υποχρεούται να ανταποκριθεί σε οποιαδήποτε κλήση της αρμόδιας Υπηρεσίας για αυτοπρόσωπη εμφάνισή του εντός της προθεσμίας που θα του ορίζει.

ε) ότι υποχρεούται σε περίπτωση αλλαγής του τόπου κατοικίας ή διαμονής του, να το δηλώσει στην αρμόδια Υπηρεσία.

στ) ότι όσα δικαιολογητικά καταθέτει σε φωτοαντίγραφα είναι ακριβή φωτοαντίγραφα από τα πρωτότυπα.

Παραστατικό ταυτοπροσωπίας σε ισχύ (δελτίο αστυνομικής ταυτότητας, διαβατήριο κ.λ.π.)
Πρόσφατο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης για τους έχοντες ανήλικα τέκνα.
Επίσημο έγγραφο από το οποίο θα προκύπτει ο ΑΜΚΑ.
Αριθμός Καταθετικού Λογαριασμού (ΙΒΑΝ) στον οποίο ο ασφαλισμένος είναι ο πρώτος δικαιούχος.

Διάρκεια και ποσό επιδότησης

Το ύψος του επιδόματος καθορίζεται στο ποσό των 200 ΕΥΡΩ και χορηγείται προσωπικά στον ίδιο το δικαιούχο για όσο χρονικό διάστημα είναι άνεργος και σε καμία περίπτωση πέρα από 12 μήνες.

Το επίδομα αυτό δεν επιδέχεται προσαυξήσεις, είναι προσωποπαγές και δεν μεταβιβάζεται.
Επίδομα Μακροχρονίως Ανέργων: Άλλες Παροχές Ανεργίας

Βοήθημα Ανεργίας αυτοτελώς και ανεξαρτήτως απασχολουμένων-ασφαλισμένων του ΕΦΚΑ-τ.Ο.Α.Ε.Ε., τ.Ε.Τ.Α.Π. – Μ.Μ.Ε.

Δικαιούχοι του παρόντος βοηθήματος ανεργίας είναι οι ελεύθεροι επαγγελματίες και αυτοτελώς απασχολούμενοι οι οποίοι είναι ασφαλισμένοι του ΕΦΚΑ – τ.Ο.Α.Ε..Ε και τ.Ε.Τ.Α.Π.–Μ.Μ.Ε., εφόσον διέκοψαν αποδεδειγμένα το επάγγελμά τους από την 1.1.2012 και μετά, δεν αυτοαπασχολούνται, δεν αναλαμβάνουν μισθωτή απασχόληση, έχουν εξοφλήσει ή ρυθμίσει τις οφειλόμενες ασφαλιστικές εισφορές τους ή τυχόν οφειλές τους από οποιαδήποτε αιτία προς τον ασφαλιστικό φορέα στον οποίο υπάγονται και είναι ενήμεροι με τους όρους της ρύθμισης και δεν λαμβάνουν σύνταξη για οποιαδήποτε αιτία από φορέα κύριας ασφάλισης, τον Ο.Γ.Α., το Ν.Α.Τ., ή το Δημόσιο, ή φορέα κύριας ασφάλισης της αλλοδαπής, καθώς επίσης και έχουν καταβάλει την ειδική εισφορά της παρ. 2 του άρθρου 44 του ν. 3986/2011, δηλαδή την από 1.1.2011 εισφορά υπέρ του Ειδικού Λογαριασμού Ανεργίας υπέρ των Αυτοτελώς και Ανεξαρτήτως Απασχολουμένων που έχει συσταθεί στον ΟΑΕΔ.(Υ.Α Φ.80000/8285/253/2013 ΦΕΚ 705/Β΄/ 28.03.2013 και Υ.Α. Φ. 10035/οικ.1239/63, ΦΕΚ 290/Β’/10.02.2014)

Η διάρκεια καταβολής του βοηθήματος εξαρτάται από το συνολικό αριθμό των ετών ασφάλισης (συνεχόμενα ή διακεκομμένα) στον αρμόδιο ασφαλιστικό φορέα (ΕΦΚΑ -τ.ΟΑΕΕ ή τ.ΕΤΑΠ-ΜΜΕ) στον οποίο υπαγόταν ο δικαιούχος κατά το χρόνο διακοπής του επαγγέλματός του, ως εξής:

ΧΡΟΝΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

(ΣΕ ΠΛΗΡΗ ΕΤΗ)
ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΒΟΗΘΗΜΑΤΟΣ

(ΣΕ ΜΗΝΕΣ)
3 έως 4 3
5 έως 6 4
7 έως 8 5
9 έως 10 6
11 έως 12 7
13 έως 14 8
15 9
Το ύψος του βοηθήματος καθορίζεται σε 360,00 € μηνιαίως και δεν προβλέπεται προσαύξηση ανάλογα με τον αριθμό προστατευομένων μελών της οικογένειας του δικαιούχου, ούτε η καταβολή αναλογούντων Δώρων Εορτών Χριστουγέννων/Νέου Έτους και Πάσχα ούτε η απόδοση ασφαλιστικών εισφορών στον αρμόδιο ασφαλιστικό φορέα κατά τη διάρκεια καταβολής του βοηθήματος.

Βοήθημα ανεργίας αυτοτελώς και ανεξαρτήτως απασχολούμενων – ασφαλισμένων του ΕΦΚΑ – τέως ΕΤΑΑ (τ. Τομέας ΤΣΜΕΔΕ, τ. Τομέας ΤΣΑΥ, τ. Τομέας Ασφάλισης Νομικών)

Γενικά, δικαιούχοι του παρόντος βοηθήματος ανεργίας είναι οι αυτοτελώς και ανεξαρτήτως απασχολούμενοι οι οποίοι είναι ασφαλισμένοι στον ΕΦΚΑ – τέως ΕΤΑΑ (τ. Τομέας ΤΣΜΕΔΕ, τ. Τομέας ΤΣΑΥ, τ. Τομέας Ασφάλισης Νομικών), εφόσον έχουν καταβάλει την ειδική εισφορά της παρ. 2 του άρθρου 44 του ν. 3986/2011 όπως ισχύει, δηλαδή την από 1.1.2011 εισφορά στον Ειδικό Λογαριασμό Ανεργίας υπέρ των Αυτοτελώς και Ανεξαρτήτως Απασχολουμένων που έχει συσταθεί στον ΟΑΕΔ.

Η διάρκεια καταβολής του βοηθήματος εξαρτάται από το συνολικό αριθμό των ετών ασφάλισης (συνεχόμενα ή διακεκομμένα) στον ΕΦΚΑ – τέως Τομέα του ΕΤΑΑ (τ. ΤΣΜΕΔΕ, τ. ΤΣΑΥ, τ. ΤΟΜΕΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΝΟΜΙΚΩΝ) του δικαιούχου, ως εξής:

ΧΡΟΝΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

(ΣΕ ΠΛΗΡΗ ΕΤΗ)
ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΒΟΗΘΗΜΑΤΟΣ

(ΣΕ ΜΗΝΕΣ)
3 έως 4 3
5 έως 6 4
7 έως 8 5
9 έως 10 6
11 έως 12 7
13 έως 14 8
άνω των 14 9

Το ύψος του βοηθήματος καθορίζεται σε 360,00 € μηνιαίως και δεν προβλέπεται προσαύξηση ανάλογα με τον αριθμό προστατευομένων μελών της οικογένειας του δικαιούχου, ούτε η καταβολή αναλογούντων Δώρων Εορτών Χριστουγέννων/Νέου Έτους και Πάσχα ούτε η απόδοση ασφαλιστικών εισφορών στον αρμόδιο ασφαλιστικό φορέα κατά τη διάρκεια καταβολής του βοηθήματος.

Ειδικά στην περίπτωση υπαγωγής στο βοήθημα βάσει της προϋπόθεσης 1β (εισοδηματικό κριτήριο), εάν ο δικαιούχος ασκήσει (όπως έχει δικαίωμα) επαγγελματική δραστηριότητα κατά τη διάρκεια λήψης του βοηθήματος, τότε ως μηνιαίο βοήθημα καταβάλλεται ποσό ίσο με τη διαφορά μεταξύ του μηνιαίου βοηθήματος (€ 360,00) και του καθαρού εισοδήματος που προκύπτει από την άσκηση επαγγελματικής δραστηριότητας κατά τον προηγούμενο ημερολογιακό μήνα. Εφόσον από τον ανωτέρω έλεγχο προκύψει η καταβολή μη δικαιούμενων βοηθημάτων, αυτά συμψηφίζονται με βοηθήματα που θα καταβληθούν τον επόμενο ή τους επόμενους μήνες, και εάν αυτά δεν επαρκούν αναζητούνται ως αχρεωστήτως καταβληθέντα.

Η καταβολή του βοηθήματος πραγματοποιείται μέσω του ΟΠΣ2 του Οργανισμού και η διάρκειά της αρχίζει από την ημερομηνία υποβολής της σχετικής εμπρόθεσμης αίτησης.

Ειδικό Βοήθημα λόγω Επίσχεσης Εργασίας ή Διακοπής Εργασιών:

Δικαιούχοι είναι οι ασφαλισμένοι που δεν συγκεντρώνουν προϋποθέσεις τακτικής επιδότησης σε περίπτωση διακοπής των εργασιών της επιχείρησης –εκμετάλλευσης και αδυναμίας για οποιοδήποτε λόγο καταγγελίας της σύμβασης εργασίας από τον εργοδότη, ή σε περίπτωση άσκησης από τον μισθωτό του δικαιώματος της επίσχεσης εργασίας (άρθρο 325 Α.Κ.)

Το ύψος του βοηθήματος είναι ίσο προς το 20πλάσιο του βασικού επιδόματος ανεργίας, που ισχύει κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης για την χορήγησης του βοηθήματος, προσαυξανόμενο κατά 10% για κάθε προστατευόμενο μέλος.

Ειδικό Βοήθημα μετά τη Λήξη της Τακτικής Επιδότησης Ανεργίας

Ειδικό βοήθημα δικαιούνται οι ασφαλισμένοι που παραμένουν άνεργοι κατά την ημερομηνία καταβολής του βοηθήματος, εφόσον παρέμειναν άνεργοι επί ένα μήνα μετά την λήξη της τακτικής επιδότησης ανεργίας και δεν υπάγονται στις κατηγορίες του άρθρου 22 του Ν. 1836/89 (όπως οικοδόμοι, λατόμοι, ασβεστοποιοί, μουσικοί, τραγουδιστές, εργαζόμενοι σε τουριστικά και επισιτιστικά επαγγέλματα κ.λπ).

Το ύψος του βοηθήματος είναι ίσο προς 13 ημερήσια επιδόματα ανεργίας.

Ειδικό Βοήθημα μετά από τρίμηνη παραμονή στο Μητρώο Ανέργων

Ειδικό βοήθημα, δικαιούνται οι ασφαλισμένοι, εφόσον δεν συγκεντρώνουν προϋποθέσεις τακτικής επιδότησης, παραμένουν άνεργοι επί τρεις μήνες, έχουν πραγματοποιήσει στην ασφάλιση ανεργίας εξήντα (60) τουλάχιστον ημέρες εργασίας στο έτος που προηγείται της έναρξης του τριμήνου και δεν υπάγονται στις κατηγορίες του άρθρου 22 του Ν. 1836/89 (όπως οικοδόμοι, λατόμοι, ασβεστοποιοί, μουσικοί, τραγουδιστές, εργαζόμενοι σε τουριστικά και επισιτιστικά επαγγέλματα κ.λπ).

Ο ασφαλισμένος μπορεί να λάβει το ειδικό βοήθημα μέχρι και τρεις φορές μέσα στο αυτό ημερολογιακό έτος. Στην περίπτωση που συγκεντρώνει τις προϋποθέσεις για την καταβολή του ειδικού βοηθήματος περισσότερες από μια φορά στο αυτό ημερολογιακό έτος, δεν απαιτείται η προϋπόθεση των εξήντα ημερομισθίων που απαιτείται μόνο για την πρώτη καταβολή του βοηθήματος.
Επίσης ο ασφαλισμένος πρέπει να έχει τεθεί, σε όλο το καθοριζόμενο σ’ αυτές χρονικό διάστημα, στη διάθεση της αρμόδιας Υπηρεσίας Απασχόλησης του ΟΑΕΔ.

Ειδικό Βοήθημα σε όσους εξέτισαν ποινή στερητική της ελευθερίας (Αποφυλακισθέντες)

Ειδικό βοήθημα δικαιούνται οι ασφαλισμένοι που εξέτισαν ποινή στερητική της ελευθερίας τους.

Το ύψος του βοηθήματος είναι ίσο προς 15 ημερήσια επιδόματα ανεργίας.

Ειδικό Εποχικό Βοήθημα

Δικαιούχοι του ειδικού εποχιακού βοηθήματος είναι τα άτομα που παρέχουν την εργασία στην Ελλάδα, εφ’ όσον υπάγονται στην υποχρεωτική ασφάλιση του ΙΚΑ – ΕΤΑΜ και ασκούν ένα από τα πιο κάτω επαγγέλματα.
Συγκεκριμένα αυτά του οικοδόμου, λατόμου, ασβεστοποιού, πλινθοποιού, αγγειοπλάστη, δασεργάτη, ρητινοσυλέκτη, καπνεργάτη, μουσικού μέλους του οικείου επαγγελματικού σωματείου, υποδηματεργάτη, μισθωτού ναυπηγοεπισκευαστικης ζώνης, χειριστή εκσκαπτικών, ανυψωτικών, οδοποιητικών, γεωτρητικών μηχανημάτων, ηθοποιού, τεχνικού κινηματογράφου και τηλεόρασης, χείριστη και βοηθού χείριστη κινηματογράφου, ελεγκτή κινηματογράφου και θεάτρου, ταμία κινηματογράφου και θεάτρου , μισθωτού τουριστικού και επισιτιστικού κλάδου και σμυριδεργάτη.
Επίσης σύμφωνα με την διάταξη του Ν. 3762/09 – ΜΕΡΟΣ Β – ΚΕΦ. Α – ΑΡΘΡΟ 14 παρ. 1 (ΦΕΚ 75 Α/15-5-2009) δικαιούχοι είναι και οι μισθωτοί της ναυπ/κής ζώνης, εφόσον υπάγονται στην υποχρεωτική ασφάλιση του ΙΚΑ – ΕΤΑΜ , όταν παρέχουν την εργασία τους σε επιχειρήσεις με έδρα στην Ελλάδα και δραστηριότητες σε μία ή περισσότερες χώρες – μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Συνταξιούχοι την 10/9, που κατά το προηγούμενο έτος ασκούσαν ένα από τα παραπάνω επαγγέλματα και έχουν τις προϋποθέσεις για την λήψη του βοηθήματος, δικαιούνται το εποχιακό βοήθημα εφ’ όσον η σύνταξη που λαμβάνουν (κύρια και επικουρική) είναι μικρότερη από την κατώτερη σύνταξη που χορηγεί το ΙΚΑ – ΕΤΑΜ στους ασφαλισμένους του κατά το έτος καταβολής του βοηθήματος.

ΙΕΚ ΟΑΕΔ: Κάντε αίτηση ΕΔΩ

Διαβάστε περισσότερα: ΟΑΕΔ - Επίδομα 200 ευρώ: Αιτήσεις και δικαιολογητικά - iPaidia.gr

Πότε θα πληρωθούν τον Αύγουστο ΚΕΑ, επίδομα ενοικίου, παιδιού, στέγασης προνοιακά επιδόματα και πότε θα καταβληθούν μέσα στον Αύγουστο οι συντάξεις Σεπτεμβρίου (ΟΑΕΕ, ΟΓΑ, Δημόσιο, ΝΑΤ και ΚΕΑΝ, Ανασφάλιστων Υπερηλίκων, ΕΤΑΑ (μη Μισθωτών), ΕΦΚΑ (Μισθωτών).

Μια σειρά από επιδόματα και φυσικά συντάξεις Σεπτεμβρίου θα πληρωθούν μέσα στον Αύγουστο. Συγκεκριμένα:

Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα (πρώην ΚΕΑ)

H πληρωμή του Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος (πρώην ΚΕΑ) για τον μήνα Αύγουστο 2020 στους δικαιούχους θα γίνει την τελευταία εργάσιμη του Αυγούστου 2020. Συνεπώς η καταβολή θα γίνει τη Δευτέρα 31 Αυγούστου 2020.
Επίδομα ενοικίου (στέγασης)

Επιπλέον την τελευταία εργάσιμη του Αυγούστου 2020 θα πληρωθούν και τα χρήματα για το επίδομα ενοικίου (στέγασης) 2020 – Συνεπώς η πληρωμή θα γίνει τη Δευτέρα 31 Αυγούστου για όσους έχουν υποβάλλει αίτηση μέχρι και την 31 Ιουλίου 2020 και έχει εγκριθεί.

Προνοιακά και διατροφικά επιδόματα

Το ίδιο ισχύει και για την πληρωμή των προνοιακών και διατροφικών επιδομάτων Αυγούστου 2020. Και αυτή η πληρωμή από τον ΟΠΕΚΑ μηνός Αυγούστου 2020 στους δικαιούχους των προνοιακών και διατροφικών επιδομάτων θα γίνει την τελευταία εργάσιμη του Αυγούστου 2020 δηλαδή την Δευτέρα 31 Αυγούστου 2020.

Επίδομα παιδιού

Όσον αφορά το επίδομα παιδιού 2020, θα καταβληθεί η τέταρτη (Δ') δόση. Πρόκειται για την καταβολή της τέταρτης διμηνιαίας δόσης για το 2020, Αφορά τους μήνες Ιούλιο και Αύγουστο και θα καταβληθεί, όπως ορίζει ο νόμος, την Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου 2020 (τελευταία εργάσιμη) σε όλους όσοι έχουν υποβάλλει αίτηση Α21 για το 2020.Συντάξεις Σεπτεμβρίου

Για τις συντάξεων Σεπτεμβρίου 2020 η πληρωμή αναμένεται να ξεκινήσει στις 26 Αυγούστου. Υπάρχει μικρή πιθανότητα η καταβολή να αρχίσει στις 21 Αυγούστου και η διαδικασία να ολοκληρωθεί στις 31 Αυγούστου. Πλέον κύριες κι επικουρικές συντάξεις καταβάλλονται σε μία πληρωμή την ίδια ημερομηνία.

Ημερομηνίες ανά ταμείο

Αν εφαρμοστεί η πληρωμή με ΑΜΚΑ, όπως τους προηγούμενους μήνες, οι επικρατέστερες ημερομηνίες για τις συντάξεις ΙΚΑ είναι:
Παρασκευή 21 Αυγούστου 2020 (για τους συνταξιούχους που το ΑΜΚΑ τους λήγει σε 1, 3, 5, 7, 9).
Δευτέρα 24 Αυγούστου 2020 (για τους συνταξιούχους που το ΑΜΚΑ τους λήγει σε 0, 2, 4, 6, 8).
Ο ΟΑΕΕ θα καταβάλλει τις συντάξεις την Τετάρτη 26 Αυγούστου 2020.
Ο ΟΓΑ θα καταβάλλει τις συντάξεις την Τετάρτη 26 Αυγούστου 2020.
Το Δημόσιο θα καταβάλλει τις συντάξεις την Παρασκευή 28 Αυγούστου 2020.
Το ΝΑΤ και ΚΕΑΝ θα καταβάλλουν τις συντάξεις την Παρασκευή 28 Αυγούστου 2020.


Ανασφάλιστων Υπερηλίκων, ΕΤΑΑ (μη Μισθωτών)

Ο ΟΠΕΚΑ θα καταβάλλει τις συντάξεις των Ανασφάλιστων Υπερηλίκων τη Δευτέρα 31 Αυγούστου 2020
Το ΕΤΑΑ (μη Μισθωτών) θα καταβάλλει τις συντάξεις την Τετάρτη 26 Αυγούστου 2020
Τα υπόλοιπα Ταμεία του ΕΦΚΑ (Μισθωτών) θα καταβάλλουν τις συντάξεις την Παρασκευή 28 Αυγούστου 2020
Οι προσωρινές συντάξεις Ενόπλων Δυνάμεων, Σωμάτων Ασφαλείας και Πυροσβεστικού Σώματος θα καταβληθούν την Παρασκευή 28 Αυγούστου 2020


«Η ΔΕΗ κατανοώντας τις ιδιαίτερα αυξημένες ενεργειακές ανάγκες της θερινής περιόδου ανακοινώνει πως διατηρεί την έκπτωση 8% για τις καταναλώσεις πάνω από 2.000 KWh για τους οικιακούς πελάτες έως τις 30.09.2020».

Αυτό τονίζεται αρχικά από τη ΔΕΗ, η οποία ανακοίνωσε εκπτώσεις στους λογαριασμούς της.Συγκεκριμένα υπογραμμίζει:

«Παράλληλα, στηρίζει την επανεκκίνηση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, ενισχύοντας την προσπάθεια να ψηφιοποιήσουν περαιτέρω τις δραστηριότητές τους και προσφέρει έκπτωση €5 (ή €2,5 μηνιαίως) στους λογαριασμούς e-bill για όλους τους πελάτες, ιδιοκτήτες μικρομεσαίων επιχειρήσεων, που θα επιλέξουν να εγγραφούν και να λαμβάνουν ηλεκτρονικό λογαριασμό.

Συγκεκριμένα τα ευνοϊκά μέτρα αφορούν στα παρακάτω:

Κατάργηση του 2ου κλιμακίου στη χρέωση ενέργειας όλων των Οικιακών τιμολογίων (Γ1 και Γ1Ν) η οποία ισοδυναμεί με έκπτωση 8%. Οπότε, η τιμή χρέωσης για τις καταναλώσεις ημέρας άνω των 2.000kWh (2ο κλιμάκιο) εξισώνεται με του 1ου κλιμακίου δηλ. η χρέωση από 0,11936€/kWh μειώνεται σε 0,11058 €/kwh.

Κατάργηση της χρέωσης 1€ για κάθε έγχαρτο λογαριασμό.

Διατήρηση της έκπτωσης που παρέχεται στους πελάτες e-bill με Επαγγελματικό τιμολόγιο Γ21, Γ22 και Γ23 και Αγροτικό για κάθε ηλεκτρονικό λογαριασμό, 5€ για τους Διμηνιαίους και 2,5€ για τους Μηνιαίους.

Ποιες κατηγορίες ευνοούνται;

Με τα νέα ευνοϊκά μέτρα ευνοείται σχεδόν το σύνολο των πελατών και συγκεκριμένα:

Οι Οικιακοί πελάτες με τιμολόγια Γ1 και Γ1Ν

Οι πελάτες με Κοινωνικό Τιμολόγιο (ΚΟΤ)

Aύξηση της μισθωτής απασχόλησης στον ιδιωτικό τομέα σημειώθηκε τον Ιολύλιο, καθώς, σύμφωνα με τα αποτελέσματα του
Πληροφοριακού Συστήματος «ΕΡΓΑΝΗ», προκύπτει θετικό ισοζύγιοπροσλήψεων – αποχωρήσεων κατά 67.911 θέσεις εργασίας.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τα στοιχεία των ροών μισθωτής απασχόλησης του Ιουλίου 2020, οι αναγγελίες πρόσληψης ανήλθαν σε 306.808, ενώ οι αποχωρήσεις σε 238.897. Από τις 238.897 συνολικά αποχωρήσεις, οι 87.824 προήλθαν από οικειοθελείς αποχωρήσεις και οι 151.073 από καταγγελίες συμβάσεων αορίστου χρόνου ή λήξεις συμβάσεων ορισμένου χρόνου.

Από τη σύγκριση των στοιχείων των δύο μηνών, Ιούλιος 2020 και Ιούλιος 2019, προκύπτει αυξημένη επίδοση κατά 82.602 περισσότερων θέσεων εργασίας για τον Ιούλιο 2020 (θετικό ισοζύγιο 67.911 θέσεων εργασίας) έναντι αρνητικού ισοζυγίου (-14.691) τον Ιούλιο του 2019,
αποτελώντας την υψηλότερη καταγεγραμμένη θετική επίδοση ισοζυγίου μηνός Ιουλίου από το 2001, μέχρι σήμερα.

Αθροιστικά για την περίοδο Ιανουάριος – Ιούλιος 2020, οι αναγγελίες προσλήψεων ανήλθαν στις 1.157.209 θέσεις εργασίας και οι αποχωρήσεις έφτασαν τις 1.045.904, εκ των οποίων οι 609.438 ήταν αποτέλεσμα καταγγελιών συμβάσεων αορίστου χρόνου ή λήξεων συμβάσεων ορισμένου χρόνου και οι 436.466 οικειοθελείς αποχωρήσεις.

Έτσι, το ισοζύγιο των ροών μισθωτής απασχόλησης του πρώτου επταμήνου του έτους 2020 είναι θετικό και διαμορφώνεται στις 111.305 νέες θέσεις εργασίας. 

Γιάννης Βρούτσης: Στο επίκεντρο η υγεία και η προστασία των εργαζομένων

«Είμαστε έτοιμοι να αντιμετωπίσουμε τις νέες προκλήσεις με σχεδιασμένες πολιτικές έχοντας πάντα στο επίκεντρο την υγεία και την προστασία των εργαζομένων, δήλωσε ο υπουργός Εργασίας Γιάννης Βρούτσης και πρόσθεσε:

«Το ισοζύγιο ροών μισθωτής απασχόλησης σε περιβάλλον πανδημίας λόγω του COVID-19 για τον μήνα Ιούλιο 2020, αποτυπώνει ιδιαιτέρως θετικά αποτελέσματα, συγκριτικά με τους προηγούμενους μήνες, λόγω του ετεροχρονισμένου «ανοίγματος» του τουρισμού.

Σε κάθε περίπτωση είμαστε προετοιμασμένοι να αντιμετωπίσουμε τις προκλήσεις των επόμενων μηνών και τις επιπτώσεις της πανδημίας και της ύφεσης στην αγορά εργασίας. Συνολικά η Κυβέρνηση και το Υπουργείο Εργασίας, θα συνεχίσει με στοχευμένες πολιτικές, ενέργειες και δράσεις, με υπευθυνότητα και χωρίς εφησυχασμό να υποστηρίζει την διατήρηση θέσεων εργασίας, έχοντας στο επίκεντρο την υγεία και την προστασία των εργαζομένων».

Στο τραπέζι του οικονομικού επιτελείου της κυβέρνησης βρίσκεται η πρόταση του μέτρου της μείωσης των επαγγελματικών μισθωμάτων για τις πληττόμενες επιχειρήσεις από τη νέα έξαρση της πανδημίας.

Όπως αναφέρει η εφημερίδα "ΤΑ ΝΕΑ", ανοιχτό προς παράταση ακόμη και μέχρι τέλος του έτους, είναι το μέτρο της μείωσης των ενοικίων στα επαγγελματικά ακίνητα και στα εμπορικά καταστήματα ενώ το οικονομικό επιτελείο εξετάζει τη συνέχιση της φοροαπαλλαγής του 30% των χαμένων μισθωμάτων για τους ιδιοκτήτες. Η αναγκαστική εφαρμογή μειώσεων των ενοικίων έχει ανοίξει έναν άτυπο πόλεμο στην αγορά μεταξύ ιδιοκτητών και επιχειρηματιών για το ύψος των μισθωμάτων. Όμως οι αβέβαιες συνθήκες λόγω της πανδημίας και ο φόβος ενός νέου κύματος με εκτίναξη των λουκέτων στην αγορά αναγκάζουν τους εμπόρους και τους ιδιοκτήτες να αναζητήσουν κοινές λύσεις. Έτσι προτείνουν στην κυβέρνηση την οικειοθελή συνέχιση του μέτρου μείωσης των ενοικίων στον βαθμό που συμφωνούν μεταξύ τους, παράλληλα με τη διατήρηση της φοροαπαλλαγής στις περιπτώσεις αυτές για τους ιδιοκτήτες. Την ίδια στιγμή η κυβέρνηση έχει ανοίξει στο τραπέζι μια νέα βεντάλια μέτρων για την περαιτέρω στήριξη της αγοράς και των εργαζομένων από το φθινόπωρο.

Πληροφορίες αναφέρουν πως βρίσκεται στο τραπέζι η παράταση του μέτρου της αναγκαστικής μείωσης των ενοικίων για τις πληττόμενες επιχειρήσεις (λήγει τέλος Αυγούστου) ή και να επεκταθεί σε εθελοντική βάση για τους εμπόρους οι οποίοι έχουν καταθέσει το σχετικό αίτημα στο υπουργείο Οικονομικών.

Ενδεικτικές περιπτώσεις συνταξιούχων με τα ποσά που απώλεσαν και τα ποσά που θα λάβουν – Χαμένοι οι χαμηλοσυνταξιούχοι με άθροισμα κύριας και επικουρικής κάτω των 1.000 ευρώ

Η κυβέρνηση επέλεξε να περιορίσει τα αναδρομικά μόνο για τις κύριες συντάξεις ιδιωτικού και δημόσιου τομέα, αποκλείοντας τα ποσά που αφορούν περικοπές στα δώρα και τις επικουρικές συντάξεις

Ενας κύκλος δικαστικών διεκδικήσεων για τα αναδρομικά των συνταξιούχων έκλεισε με την πρόσφατη απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας και ένας νέος ανοίγει με τον τρόπου που επέλεξε η κυβέρνηση να την εφαρμόσει.

Η καταβολή των αναδρομικών σε περιορισμένο αριθμό δικαιούχων, αποκλείοντας ουσιαστικά τους χαμηλοσυνταξιούχους, την οποία υιοθέτησε η κυβέρνηση μέσω της σχετικής τροπολογίας που ψήφισε στη Βουλή, κατ’ ουσίαν «σπρώχνει» έναν μεγάλο αριθμό απομάχων σε νέες δικαστικές προσφυγές.

Ηδη, δικηγόροι που εξειδικεύονται σε συνταξιοδοτικά θέματα επισημαίνουν την ανάγκη προσφυγών των συνταξιούχων προκειμένου να διατηρήσουν «ζωντανή» τη διεκδίκηση των περικοπών των συντάξεων που αφορούν το επίμαχο εντεκάμηνο μεταξύ Ιουνίου 2015 και Μαΐου 2016.

Η κυβέρνηση επέλεξε να περιορίσει τα αναδρομικά μόνο για τις κύριες συντάξεις ιδιωτικού και δημόσιου τομέα (όταν εκδοθεί η απόφαση του Ελεγκτικού Συνεδρίου), αποκλείοντας τα ποσά που αφορούν περικοπές στα δώρα και τις επικουρικές συντάξεις. Η απόφαση ελήφθη ερμηνεύοντας τις πρόσφατες αποφάσεις του ΣτΕ, οι οποίες – κατά τους νομικούς της συμβούλους – αφορούν μόνο τις επιστροφές αναδρομικών ποσών σε κύριες συντάξεις. Μάλιστα κυβερνητικοί αξιωματούχοι επισημαίνουν ότι η απόφαση αφορούσε μόνο όσους είχαν προσφύγει στη Δικαιοσύνη, με την απόφασή τους να επεκτείνεται σε όλους.

Στα 1,4 δισ. ευρώ οι επιστροφές

Με τη συγκεκριμένη ερμηνεία τα ποσά που θα επιστραφούν φθάνουν το ύψος των 1,4 δισ. ευρώ (αντί των 3,9 δισ. που ήταν το συνολικό ποσό όλων των περικοπών για το εντεκάμηνο) και αποφασίστηκε να καταβληθούν εφάπαξ, εντός του επόμενου εξαμήνου.

Οι πρώτες εκτιμήσεις δείχνουν ότι εκτός αναδρομικών μένει περίπου το 60% των συνταξιούχων και κυρίως οι χαμηλοσυνταξιούχοι και οι αγρότες. «Αναδρομικά θα λάβουν όσοι είχαν άθροισμα κύριας και επικουρικής σύνταξης πάνω από 1.000 ευρώ» σημειώνει ο πρώην υπουργός Εργασίας κ. Γ. Κουτρουμάνης επισημαίνοντας ότι πρόκειται περίπου για 900.000 συνταξιούχους, ενώ αποκλείονται περίπου 1,5 εκατομμύριο χαμηλοσυνταξιούχοι. Ο κ. Κουτρουμάνης εκτιμά ότι καλύτερη λύση θα ήταν η απόδοση των αναδρομικών σε όλους με δόσεις «σε βάθος τριών ετών», παρά αυτή που τελικώς επιλέχθηκε. Προέβλεψε δε ότι το «θέμα αυτό θα ανοίξει εκ νέου».
Οξύτερες εκφράσεις χρησιμοποιεί ο δικηγόρος κ. Λουκάς Αποστολίδηςπου χειρίστηκε την αγωγή την οποία πιλοτικά δίκασε το ΣτΕ. Χαρακτηρίζει ως «νομικό πραξικόπημα» την κυβερνητική ερμηνεία και υλοποίηση της απόφασης και σημειώνει πως «η πολιτική εξουσία οφείλει να μην κρίνει εκ νέου τις δικαστικές αποφάσεις». Εκτιμά δε ότι «ο δικαστικός αγώνας θα συνεχιστεί» και όσοι δεν έχουν ασκήσει αγωγές θα προσφύγουν στη Δικαιοσύνη.

Οι υπόλοιπες αξιώσεις

Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί και η πρόβλεψη στη διάταξη της κυβέρνησης ότι με την καταβολή των αναδρομικών – σε όσους τα λάβουν – αποσβήνονται οι υπόλοιπες αξιώσεις. Πέραν του γεγονότος ότι η ρύθμιση αυτή ερμηνεύεται ως «έμμεσος διακανονισμός», ταυτόχρονα δημιουργεί δύο κατηγορίες συνταξιούχων, ως προς τα αναδρομικά. Την πρώτη αυτών που είχαν προσφύγει στη Δικαιοσύνη και θα λάβουν το σύνολο των διεκδικήσεων και όσων δεν προσέφυγαν και θα απολέσουν τη δυνατότητα διεκδίκησης των δώρων και των περικοπών των επικουρικών. «Αυτό αναιρεί τον λόγο διεξαγωγής της πιλοτικής δίκης, στόχευε στην ίδια αντιμετώπιση όλων των συνταξιούχων» σημειώνει ο ειδικός σε θέματα κοινωνικής ασφάλισης δικηγόρος κ. Δ. Μπούρλος.

Πόσα χρήματα παίρνουν και πόσα χάνουν

Στον αποκλεισμό των δύο τρίτων των συνταξιούχων από τα αναδρομικά, αλλά και στο «κούρεμα» των ποσών που θα λάβουν, ακόμη και όσοι τελικώς πάρουν μέρος των διεκδικήσεών τους, οδηγεί ο τρόπος υλοποίησης της απόφασης του ΣτΕ που επέλεξε η κυβέρνηση.

Τα υπό διεκδίκηση αναδρομικά αφορούσαν τις περικοπές των νόμων 4093/2012 (περικοπή σύνταξης στο άθροισμα κύριας και επικουρικής σύνταξης πάνω από 1.000 μεικτά και περικοπή δώρων και επιδομάτων) και 4051/2012 (περικοπή κύριων συντάξεων πάνω από 1.300 ευρώ). Το συνολικό ποσό ανέρχεται στα 3,9 δισ. ευρώ.

Με την τροπολογία της κυβέρνησης θα καταβληθούν εντός εξαμήνου 900 εκατομμύρια μόνο για τις περικοπές στις κύριες συντάξεις. Δεν προβλέπεται καταβολή για τις περικοπές των δώρων και των επιδομάτων, ούτε για τις επικουρικές συντάξεις, παρ’ όλο που οι αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας το 2015 τις είχαν κρίνει αντισυνταγματικές.
Αντιδράσεις για τον τρόπο υλοποίησης της απόφασης εκφράζονται από τα κόμματα της αντιπολίτευσης με τον ΣΥΡΙΖΑ να μιλάει για «ωμό εμπαιγμό» και το Κίνημα Αλλαγής για «εξαπάτηση των συνταξιούχων».

Ακολουθούν ορισμένες ενδεικτικές περιπτώσεις συνταξιούχων με τα ποσά που απώλεσαν και τα ποσά που θα λάβουν.

 • Συνταξιούχος τέως ΟΓΑ με σύνταξη 330 ευρώ. Θα έπρεπε να λάβει 605 ευρώ λόγω της περικοπής των δώρων και θα λάβει 0 ευρώ.
 • Συνταξιούχος με κύρια σύνταξη 900 ευρώ. Θα έπρεπε να λάβει 733 ευρώ λόγω της περικοπής των δώρων με τον νόμο 4093/2012 και θα λάβει 0 ευρώ.
 • Συνταξιούχος με κύρια σύνταξη 800 ευρώ και επικουρική σύνταξη 200 ευρώ. Θα έπρεπε να λάβει 1.319 ευρώ λόγω της περικοπής των δώρων και της επικουρικής του σύνταξης με τον νόμο 4093/2012 και θα λάβει 0 ευρώ.
 • Συνταξιούχος με κύρια σύνταξη 1.500 ευρώ και επικουρική σύνταξη 350 ευρώ. Θα έπρεπε να λάβει 4.443 ευρώ λόγω της περικοπής των δώρων και της επικουρικής του σύνταξης με τον νόμο 4093/2012 και θα πάρει 2.299 ευρώ.
 • Συνταξιούχος του ΤΣΜΕΔΕ με κύρια σύνταξη στις 2.094,9 ευρώ. Η περικοπή είναι 233,6 ευρώ μηνιαίως.
  Το συνολικό ποσό που θα λάβει είναι 2.569,6 ευρώ.
 • Συνταξιούχος του ΤΣΑΥ με μεικτή κύρια σύνταξη στα 1.899,1 ευρώ. Η περικοπή είναι 206,4 ευρώ τον μήνα. Το συνολικό ποσό που θα λάβει είναι 2.270,4 ευρώ.
 • Συνταξιούχος του ΙΚΑ με κύρια σύνταξη στα 1.389,1 ευρώ. Η περικοπή είναι 140,66 ευρώ τον μήνα. Το συνολικό ποσό που θα λάβει είναι 1.547,26 ευρώ.
 • Συνταξιούχος του ΙΚΑ με κύρια σύνταξη στα 1.041 ευρώ. Η περικοπή είναι 52,05 ευρώ τον μήνα. Το συνολικό ποσό που θα λάβει είναι 572,55 ευρώ.
Τη δυνατότητα να προχωρήσουν μέχρι το τέλος Αυγούστου σε διορθώσεις λαθών και παραλείψεων στα στοιχεία των ακινήτων τους, με την υποβολή τροποποιητικών δηλώσεων Ε9, έχουν χιλιάδες φορολογούμενοι.

Όσοι έχουν εντοπίσει λάθη στο Ε9 μπορούν να προχωρήσουν σε νέα καταχώριση ή σε διορθώσεις μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) και να γλιτώσουν έτσι από ένα αυξημένο «λογαριασμό» του φετινού ΕΝΦΙΑ.

Τα πιο συνηθισμένα λάθη που κάνουν οι φορολογούμενοι στο Ε9 που τους στοιχίζουν, συνήθως σε φόρο, είναι:

Η δήλωση της επιφάνειας, της ηλικίας του ακινήτου και του ορόφου.
Η λανθασμένη αναγραφή απόστασης του αγροτεμαχίου από τη θάλασσα. Οι φορολογούμενοι θα πρέπει να γνωρίζουν ότι εφόσον η απόσταση από τη θάλασσα είναι χαμηλότερη των 700 μέτρων τότε υπάρχει προσαύξηση στον οφειλόμενο ΕΝΦΙΑ.
Τα λάθη στα στη δήλωση των ημιτελών κτισμάτων. Οι φορολογούμενοι που έχουν στην κατοχή τους κενά ημιτελή κτίσματα, τα οποία δεν έχουν ακόμη ηλεκτροδοτηθεί ή ηλεκτροδοτούνται με εργοταξιακό ρεύμα, δικαιούνται έκπτωσης 60% στον ΕΝΦΙΑ που αναλογεί στα συγκεκριμένα κτίσματα.
Τα λάθη και οι παραλείψεις στην αναγραφή των στοιχείων για κτίσματα που βρίσκονται μέσα σε αγροτεμάχια.

Οποίος είχε υποπέσει σε κάποιο από τα παραπάνω λάθη κατά τη συμπλήρωση ενός ή περισσοτέρων από τα έντυπα Ε9 που υπέβαλε για τα έτη 2010-2020 έχει το δικαίωμα να μπει στην εφαρμογή «Ε9 Περιουσιολόγιο» και να επιλέξει το έτος για το οποίο θέλει να υποβάλει τη νέα διορθωτική δήλωση.

Αν επιλέξει να διορθώσει στοιχεία δηλώσεων Ε9 ενός ή περισσότερων ετών της περιόδου μετά το 2010, οι όποιες αλλαγές επιφέρει στην εικόνα της περιουσιακής του κατάστασης θα μπορούν να μεταφερθούν και στα Ε9 των επόμενων ετών, οπότε θα μεταβληθεί και η εικόνα της περιουσιακής κατάστασης όπως αυτή είχε διαμορφωθεί την 1η Ιανουαρίου 2020.
Από τον Δήμο Ωραιοκάστρου ανακοινώνεται ότι εκδόθηκε η Κοινή Υπουργική Απόφαση ΥΠΕΝ/ΔΗΕ/70697/861/14-07-2020 (ΦΕΚ 3088 Β’, 24-7-2020) των υπουργείων Περιβάλλοντος – Ενέργειας και Οικονομικών, η οποία προβλέπει την παροχή εφάπαξ ειδικού βοηθήματος για την επανασύνδεση παροχών ηλεκτρικού ρεύματος για καταναλωτές με χαμηλά εισοδήματα, οι οποίοι έχουν αποσυνδεθεί από το δίκτυο παροχής ηλεκτρικής ενέργειας λόγω ληξιπρόθεσμων οφειλών.

Νοικοκυριά με χαμηλό εισόδημα στα οποία έχει διακοπεί η ηλεκτροδότηση λόγω χρεών και τα οποία πληρούν τα κριτήρια που καθορίζει η παραπάνω υπουργική απόφαση, μπορούν να υποβάλουν αιτήσεις για επανασύνδεση στο Γραφείο Πρωτοκόλλου στο ισόγειο του Δημαρχείου Ωραιοκάστρου (Κομνηνών 76, Ωραιόκαστρο, ΤΚ: 57013). Επίσης, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καλούν για διευκρινίσεις και πληροφορίες στο Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής του Δήμου Ωραιοκάστρου στο τηλέφωνο 2313304068.

«Καλούμε τους συνδημότες μας που πληρούν τα κριτήρια να υποβάλλουν αιτήσεις. Στο Δήμο Ωραιοκάστρου με εντολή του δημάρχου, Παντελή Τσακίρη, ενεργήσαμε άμεσα και είμαστε έτοιμοι να προχωρήσουμε τάχιστα τις ενέργειες, ώστε να γίνουν οι

επανασυνδέσεις ηλεκτρικού ρεύματος. Είμαστε δίπλα σε όσους συνανθρώπους μας έχουν ανάγκη», τονίζει η εντεταλμένη σύμβουλος Κοινωνικής Πολιτικής του Δήμου Ωραιοκάστρου, Χριστίνα Ζάπρα.

Κριτήρια υπαγωγής

Οι προς εξέταση δικαιούχοι του ειδικού βοηθήματος για να υποβάλουν αίτηση πρέπει να πληρούν τα παρακάτω κριτήρια:

Α. Να έχουν αποσυνδεθεί από το δίκτυο παροχής ηλεκτρικής ενέργειας λόγω ληξιπρόθεσμων οφειλών μέχρι και τις 30/04/2020 και να παραμένουν αποσυνδεδεμένοι μέχρι την ολοκλήρωση της διαδικασίας του άρθρου 3.

Β. Η αποσύνδεση να έχει γίνει στην παροχή ρεύματος της κύριας κατοικίας του προς εξέταση δικαιούχου.

Γ. Εισοδηματικά κριτήρια

Να έχουν οι ίδιοι και τα μέλη του νοικοκυριού τους, με βάση τους ορισμούς τους άρθρου 2 της Δ13/οικ. 33475/1935/15.06.2018 απόφασης «Καθορισμός των όρων και των προϋποθέσεων εφαρμογής του προγράμματος Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης» (Β’ 2281), όπως ισχύει, ετήσιο συνολικό πραγματικό (φορολογητέο, αυτοτελώς φορολογούμενο ή ειδικώς φορολογούμενο ή απαλλασσόμενο φόρου) ή τεκμαρτό εισόδημα, όπως αυτό προκύπτει από τις τελευταίες εκκαθαρισμένες δηλώσεις φόρου εισοδήματος των μελών του νοικοκυριού για τις οποίες έχει λήξει η οριζόμενη από τις κείμενες διατάξεις ή η παραταθείσα με οποιονδήποτε τρόπο προθεσμία υποβολής, με την επιφύλαξη προσκόμισης των δικαιολογητικών μεταβολής οποιουδήποτε εισοδηματικού ή περιουσιακού στοιχείου ή σύνθεσης νοικοκυριού, όπως αυτά προβλέπονται στο άρθρο 3, έως τα όρια του παρακάτω πίνακα:

Σύνθεση νοικοκυριού με βάση τους ορισμούς τους άρθρου 2 της Δ13/οικ.33475/1935/15.06.2018 απόφασης «Καθορισμός των όρων και των προϋποθέσεων εφαρμογής του προγράμματος Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης» (Β' 2281), όπως ισχύει Εισοδηματικό όριο

Μονοπρόσωπο νοικοκυριό 9.000 ευρώ

Νοικοκυριό αποτελούμενο από δύο ενήλικα μέλη ή μονογονεϊκή οικογένεια με ένα ανήλικο μέλος 13.500 ευρώ

Νοικοκυριό αποτελούμενο από δύο ενήλικα μέλη και ένα ανήλικο μέλος ή μονογονεϊκή οικογένεια με δύο ανήλικα μέλη 15.750 ευρώ Νοικοκυριό αποτελούμενο από τρία ενήλικα μέλη ή δύο ενήλικα και δύο ανήλικα μέλη ή μονογονεϊκή οικογένεια με τρία ανήλικα μέλη 18.000 ευρώ Νοικοκυριό αποτελούμενο από τρία ενήλικα και ένα ανήλικο μέλος ή δύο ενήλικα και τρία ανήλικα μέλη ή μονογονεϊκή οικογένεια με τέσσερα ανήλικα μέλη 24.750 ευρώ

Νοικοκυριό αποτελούμενο από τέσσερα ενήλικα μέλη ή δύο ενήλικα και τέσσερα ανήλικα μέλη ή μονογονεϊκή οικογένεια με πέντε ανήλικα μέλη 27.000 ευρώ Για νοικοκυριό που στη σύνθεσή του περιλαμβάνει και άτομο ή άτομα με αναπηρία εξήντα επτά τοις εκατό (67%) και άνω τα παραπάνω εισοδηματικά όρια αυξάνονται κατά οκτώ χιλιάδες (8.000) ευρώ.

Για νοικοκυριό που στη σύνθεσή του περιλαμβάνει και άτομο ή άτομα που έχουν ανάγκη μηχανικής υποστήριξης με χρήση ιατρικών συσκευών, η οποία παρέχεται κατ’ οίκον και είναι απαραίτητη για τη ζωή τους, τα παραπάνω εισοδηματικά όρια αυξάνονται κατά δεκαπέντε χιλιάδες (15.000) ευρώ.

Για κάθε επιπλέον ενήλικο μέλος προστίθεται το ποσό των τεσσάρων χιλιάδων πεντακοσίων (4.500) ευρώ και για κάθε επιπλέον ανήλικο μέλος το ποσό των δύο χιλιάδων διακοσίων πενήντα (2.250) ευρώ, μέχρι του συνολικού ορίου των τριάντα μία χιλιάδων πεντακοσίων (31.500) ευρώ ανεξαρτήτως του αριθμού των μελών του νοικοκυριού. Το ανώτατο όριο του παραπάνω εδαφίου αυξάνεται κατά οκτώ χιλιάδες (8.000) ευρώ για νοικοκυριό που στη σύνθεσή του περιλαμβάνει και άτομο ή άτομα με αναπηρία εξήντα επτά τοις εκατό (67%) και άνω και κατά δεκαπέντε χιλιάδες (15.000) ευρώ για νοικοκυριό που στη σύνθεσή του περιλαμβάνει και άτομο ή άτομα που έχουν ανάγκη μηχανικής υποστήριξης με χρήση ιατρικών συσκευών, η οποία παρέχεται κατ’ οίκον και είναι απαραίτητη για τη ζωή τους.

Δ. Περιουσιακά κριτήρια

1. Να έχουν οι ίδιοι και τα μέλη του νοικοκυριού τους, με βάση τους ορισμούς του άρθρου 2 της Δ13/οικ. 33475/1935/15.06.2018 απόφασης «Καθορισμός των όρων και των προϋποθέσεων εφαρμογής του προγράμματος Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης» (Β’ 2281), όπως ισχύει, ακίνητη περιουσία, στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, με συνολική φορολογητέα αξία, με βάση τον υπολογισμό του Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝ.Φ.Ι.Α.) που προκύπτει από την τελευταία εκδοθείσα πράξη προσδιορισμού φόρου, έως το ποσό των εκατόν είκοσι χιλιάδων (120.000) ευρώ για το μονοπρόσωπο νοικοκυριό, προσαυξανόμενη κατά δεκαπέντε χιλιάδες (15.000) ευρώ για κάθε πρόσθετο μέλος και έως το ανώτατο όριο των εκατόν ογδόντα χιλιάδων (180.000) ευρώ.

2. Τα μέλη του νοικοκυριού τους να μην εμπίπτουν στις διατάξεις του φόρου πολυτελούς διαβίωσης με την εξαίρεση της υποπερ. i της περιπτ. β της παραγράφου 1 του άρθρου 44 του ν. 4111/2013 για πολύτεκνες οικογένειες και να μην δηλώνουν δαπάνες διαβίωσης για αμοιβές πληρωμάτων σκαφών αναψυχής, δίδακτρα σε ιδιωτικά σχολεία και για οικιακούς βοηθούς, οδηγούς αυτοκινήτων, δασκάλους και λοιπό προσωπικό, με βάση τις τελευταίες εκκαθαρισμένες δηλώσεις φόρου εισοδήματος των μελών του νοικοκυριού για τις οποίες έχει λήξει η οριζόμενη από τις κείμενες διατάξεις ή η παραταθείσα με οποιονδήποτε τρόπο προθεσμία υποβολής.

Διαδικασία και Δικαιολογητικά

Η διαδικασία που εφαρμόζεται για την χορήγηση του ειδικού βοηθήματος έχει ως εξής:

(α) Οι καταναλωτές που έχουν αποσυνδεθεί από το δίκτυο παροχής υποβάλλουν αίτηση, η οποία επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης του νόμου 1599/1986 ως προς τα δηλωθέντα στοιχεία, προς τις επιτροπές που συγκροτούνται, ως ανωτέρω, προσκομίζοντας τα εξής δικαιολογητικά:

αα) δήλωση εισοδήματος φυσικών προσώπων (Ε.1) του τελευταίου φορολογικού έτους όλων των μελών του νοικοκυριού,

αβ) δήλωση στοιχείων ακινήτων (Ε.9) όλων των μελών του νοικοκυριού, εφόσον προβλέπεται η υποχρέωση υποβολής της,

αγ) πράξη διοικητικού προσδιορισμού του φόρου εισοδήματος (εκκαθαριστικό) του τελευταίου φορολογικού έτους όλων των μελών του νοικοκυριού,

αδ) πράξη διοικητικού προσδιορισμού του Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝ.Φ.I.A.) του τελευταίου φορολογικού έτους όλων των μελών του νοικοκυριού,

αε) πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης,

αστ) γνωμάτευση πιστοποίησης αναπηρίας από ΚΕ.Π.Α για νοικοκυριό που στη σύνθεση του περιλαμβάνει και άτομο ή άτομα με αναπηρία εξήντα επτά τοις εκατό (67 %) και άνω,

αζ) βεβαίωση του ασφαλιστικού φορέα ή κρατικού νοσοκομείου, με την οποία πιστοποιείται η ανάγκη κατ’ οίκον χρήσης συσκευής μηχανικής υποστήριξης απαραίτητης για τη ζωή ατόμου ή ατόμων που περιλαμβάνονται στην σύνθεση του νοικοκυριού.

Σε περίπτωση που οποιοδήποτε εισοδηματικό ή περιουσιακό στοιχείο ή η σύνθεση του νοικοκυριού έχει μεταβληθεί κατά την υποβολή της αίτησης σε σχέση με την τελευταία εκκαθαρισμένη δήλωση φορολογίας εισοδήματος, απαιτείται η προσκόμιση οποιουδήποτε δικαιολογητικού τεκμηριώνει τη μεταβολή (καταστάσεις μισθοδοσίας τελευταίου έτους όλων των μελών του νοικοκυριού, συμβόλαια πώλησης ή αγοράς, δωρεάς, παραχώρησης ή κατασχετήριο, πρόσφατο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης κ.α)».

Λογαριασμό ΔΕΗ όπου η οικία που έχει αποσυνδεθεί το ρεύμα να είναι η κύρια κατοικία.

Εξέταση – έγκριση αιτήσεων

Όπως ορίζεται στην ΚΥΑ «συστήνονται στους δήμους όλης της χώρας επιτροπές αποτελούμενες από έναν (1) εκπρόσωπο της αντίστοιχης Δημοτικής Αρχής, έναν (1) εκπρόσωπο του Διαχειριστή του Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας (Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε Α.Ε.) και έναν (1) εκπρόσωπο Προμηθευτή ηλεκτρικής ενέργειας, ώστε να εξετάζουν τις υποβληθείσες αιτήσεις, να αξιολογούν την πραγματική οικονομική και περιουσιακή κατάσταση των αιτούντων, να χορηγούν το ειδικό βοήθημα και να δίνουν άμεσα την εντολή για την επανασύνδεση των ευπαθών καταναλωτών».

Κατανομή ειδικού βοηθήματος

Στην ΚΥΑ αναφέρεται:

1. Το ύψος του ειδικού βοηθήματος θα αντιστοιχεί σε ποσό που θα καθορίζεται αναλόγως του ύψους της συνολικής οφειλής των καταναλωτών προς τον Προμηθευτή ηλεκτρικής ενέργειας και προς τον Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε. Α.Ε. και συγκεκριμένα:

Για συνολικές οφειλές έως έξι χιλιάδες (6.000) ευρώ θα καταβάλλεται εφάπαξ το σύνολο της οφειλής, για συνολικές οφειλές άνω των έξι χιλιάδων (6.000) ευρώ και έως εννέα χιλιάδες (9.000) ευρώ θα καταβάλλεται εφάπαξ το εβδομήντα πέντε τοις εκατό (75 %) της οφειλής, για συνολικές οφειλές άνω των εννέα χιλιάδων (9.000) ευρώ και έως δώδεκα χιλιάδες (12.000) ευρώ θα καταβάλλεται εφάπαξ το πενήντα τοις εκατό (50 %) της οφειλής και για συνολικές οφειλές άνω των δώδεκα χιλιάδων (12.000) ευρώ θα καταβάλλεται εφάπαξ το τριάντα τοις εκατό (30 %) της οφειλής.

2. Οι καταναλωτές θα εντάσσονται σε πρόγραμμα διακανονισμού και το εναπομείναν ποσό θα εξοφλείται από τους ίδιους σε άτοκες μηνιαίες δόσεις, κατ’ αντιστοιχία των προβλεπομένων στην παρ. 3 του άρθρου 34 του Κώδικα Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας σε Πελάτες.

3. Ποσό προκαταβολής, πέραν του ειδικού βοηθήματος, δεν ζητείται από τον εκάστοτε Προμηθευτή


Σε όσους δεν πρόλαβαν να υποβάλουν ηλεκτρονική αίτηση για στεγαστικό επίδομα ακαδημαϊκού έτους 2019-20 τους δίνεται η δυνατότητα υποβολής από 21 Αυγούστου έως 28 Αυγούστου 2020.


Συγκεκριμένα η ανακοίνωση του υπουργείου Παιδείας αναφέρει:


Το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων ενημερώνει τους -δυνητικούς δικαιούχους του στεγαστικού επιδόματος για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020 ότι σήμερα Τετάρτη 29 Ιουλίου 2020 ολοκληρώνεται η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων.

Προς διευκόλυνση των δικαιούχων που δεν έχουν υποβάλει αίτηση έως σήμερα, το σύστημα θα επιτρέπει εκ νέου την υποβολή αιτημάτων κατά το χρονικό διάστημα από την Παρασκευή 21 Αυγούστου 2020 έως και την Παρασκευή 28 Αυγούστου 2020.
Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να επισκέπτονται την ειδική εφαρμογή στεγαστικού επιδόματος στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://stegastiko.minedu.gov.gr (ή μέσω της ιστοσελίδας του Υπουργείου), προκειμένου να υποβάλουν ηλεκτρονικά την αίτησή τους.


Για την είσοδό τους στην ηλεκτρονική εφαρμογή, οι αιτούντες θα χρησιμοποιήσουν το όνομα χρήστη (username) και τον κωδικό (password) που τους χορηγήθηκε από την Α.Α.Δ.Ε. για τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του TAXISnet.
Περισσότερες πληροφορίες δίδονται στη σχετική εγκύκλιο που αφορά στη χορήγηση του στεγαστικού επιδόματος για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020.


Επενδύσεις συνολικού ύψους 630 εκατ. ευρώ, για την ανάπτυξη νέων τουριστικών υποδομών (ξενοδοχεία και κατοικίες), ενέκρινε η αρμόδια Διυπουργική Επιτροπή Στρατηγικών Επενδύσεων πριν από δύο εβδομάδες. Πρόκειται για τη νέα «μαγιά» οργανωμένων τουριστικών καταλυμάτων, τα οποία σχεδιάζονται ανά την επικράτεια κι έρχονται να πλαισιώσουν τα υφιστάμενα έργα, τα οποία σταδιακά εισέρχονται στην κατασκευαστική τους περίοδο. Αθροιστικά, σήμερα υπολογίζεται ότι προωθούνται σχετικές επενδύσεις αξίας άνω των 2 δισ. ευρώ, οι οποίες εκτός από την προφανή προστιθέμενη αξία τους για την οικονομία, αναμένεται να διαφοροποιήσουν και το τουριστικό προφίλ της Ελλάδας, η οποία θα διαθέτει νέες υποδομές για την προσέλκυση περισσότερων τουριστών υψηλών εισοδημάτων, αυξάνοντας αντίστοιχα και τα έσοδα για τη χώρα. Η μεγαλύτερη επένδυση από εκείνες που έλαβαν τελικά το πράσινο φως από την επιτροπή αφορά την ανάπτυξη τουριστικού καταλύματος με ξενοδοχεία, μαρίνα και κατοικίες στην θέση Κάστρο στην Κυλλήνη της Ηλείας. Πρόκειται για επένδυση 240 εκατ. ευρώ, από την οποία θα δημιουργηθούν 630 θέσεις εργασίας. Το έργο προωθεί η εταιρεία «Τουριστικές και Ξενοδοχειακές Επιχειρήσεις Κυλλήνη Α.Ε.», μέσω της οποίας συνεργάζεται ο διεθνούς φήμης τενόρος κ. Γιάννης Οικονόμου, ο οποίος είναι και ο ιδιοκτήτης της έκτασης, επιφάνειας περίπου 300 στρεμμάτων, με το γερμανικό επενδυτικό fund Deutsche Invest Equity Partners GmbH, γνωστό στην Ελλάδα από τη συμμετοχή του στο σχήμα που εξαγόρασε τον Οργανισμό Λιμένος Θεσσαλονίκης (ΟΛΘ).

Οι επενδυτές σχεδιάζουν το έργο τα τελευταία χρόνια και πλέον βρίσκονται σε προχωρημένο στάδιο, έχοντας επιλέξει και την επωνυμία του θερέτρου, το οποίο θα ονομάζεται Arcadia Cultural Resort and Spa. Πέραν των τουριστικών υποδομών, το συγκεκριμένο θέρετρο θα επιδιώξει να ξεχωρίσει και από την ανάπτυξη ενός χώρου φιλοξενίας εκδηλώσεων πολιτιστικού χαρακτήρα. Αλλη μία επένδυση στην ηπειρωτική Ελλάδα, σε μια εναλλακτική περιοχή, προωθείται από την RND Investments Greece, έναν όμιλο ολλανδικών συμφερόντων. Πρόκειται για έργο 107 εκατ. ευρώ για την κατασκευή σύνθετου τουριστικού καταλύματος, αποτελούμενο από ξενοδοχείο πέντε αστέρων και τουριστικές κατοικίες, στη θέση Βαρκό Πογωνίας, στην Πάλαιρο του Δήμου Ακτίου-Βόνιτσας. Η έκταση των 160 στρεμμάτων, όπου προωθείται η εν λόγω επένδυση, βρίσκεται κοντά στην παραλία Βαθυαβάλι.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η επιλογή της περιοχής έγινε ως αποτέλεσμα της αναβάθμισης του αεροδρομίου στο Ακτιο, το οποίο, μετά την ανάληψη της διαχείρισης από τη Fraport, μπορεί να προσφέρει πλέον απευθείας αεροπορικές συνδέσεις σε αρκετές χώρες του εξωτερικού. Η σχετική υποδομή θα διευκολύνει τις τουριστικές ροές προς την περιοχή, καθιστώντας τη συγκεκριμένη επένδυση βιώσιμη.

Σημαντικές επενδύσεις δρομολογούνται και στην Ιο από τον επιχειρηματία κ. Αγγελο Μιχαλόπουλο, ο οποίος έχει κατορθώσει να συγκεντρώσει μεγάλα τμήματα γης τα τελευταία χρόνια, αγοράζοντας συνεχώς εκτάσεις. Στο πλαίσιο αυτό, κατ’ αρχάς εγκρίθηκε η ίδρυση σύνθετου τουριστικού καταλύματος στην περιοχή Κουμπάρα-Διακοφτό, που αφορά τη δημιουργία ξενοδοχείου πέντε αστέρων και τουριστικών κατοικιών στις περιοχές Τζαμαριά-Φάρος στην Ιο. Ο προϋπολογισμός της εν λόγω επένδυσης θα ανέλθει σε 43 εκατ. ευρώ και θα δημιουργήσει 165 θέσεις εργασίας. Αλλη μία επένδυση στην Ιο που εγκρίθηκε, ύψους 45 εκατ. ευρώ, αφορά την ανέγερση ενός μπουτίκ ξενοδοχείου πέντε αστέρων και συμπληρωματικών παραθεριστικών κατοικιών στην περιοχή Πικρί Νερό. Η τρίτη επένδυση στην Ιο από τον κ. Μιχαλόπουλο προβλέπει την επένδυση 90 εκατ. ευρώ στην ευρύτερη περιοχή Παπάς-Λούκας-Μανούσου-Πέτη-Χαμουχάδες. Εκεί θα κατασκευαστούν δύο σύνθετα τουριστικά καταλύματα και κατοικίες. Η συνολική δαπάνη για τα τρία παραπάνω έργα στην Ιο ανέρχεται σε 178 εκατ. ευρώ.

Αλλη μία τουριστική ανάπτυξη στη Μύκονο, ύψους 104 εκατ. ευρώ, προωθείται από τη White Mulberry Development. Η εν λόγω εταιρεία δρομολογεί την κατασκευή δύο ξενοδοχείων με την επωνυμία Raffles Mykonos & Fairmont Mykonos, τα οποία θα πλαισιωθούν από κατοικίες και συνεδριακό κέντρο.

ΠΗΓΗ: καθημερινή 


Τρία νέα προγράμματα για 15.000 ανέργους ετοιμάζεται να «ρίξει» στην αγορά ο ΟΑΕΔ αμέσως μετά το τέλος του καλοκαιριού.

Στόχος του ΟΑΕΔ είναι να αναχαιτίσει το επικείμενο «κύμα» των απολύσεων στον ιδιωτικό τομέα που θα φέρει η λήξη της περιόδου προστασίας λόγω κορονοϊού.

Τα προγράμματα αφορούν στην πρόσληψη ανέργων από ιδιωτικές ή δημόσιες επιχειρήσεις σε λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες της χώρας (όπως το Βόρειο Αυγαίο, η Ήπειρος, η Θράκη και η Δυτική Ελλάδα), αλλά και στην 6μηνη πρακτική άσκηση νέων σε εταιρείες, με τον βασικό μισθό.

Πιο συγκεκριμένα, τον ερχόµενο Σεπτέµβριο, σύμφωνα με πληροφορίες, έρχονται τα εξής προγράµµατα:

Πρόγραµµα απασχόλησης ανέργων ηλικίας 30 ετών και άνω στις λιγότερο ανεπτυγµένες περιφέρειες της χώρας.

Το πρόγραµµα θα επιχορηγεί µε έως 700 ευρώ µηνιαίως για 12 µήνες το 75% του µισθολογικού και µη µισθολογικού κόστους για την πρόσληψη 7.000 µακροχρόνια ανέργων 30 ετών και άνω σε ιδιωτικές επιχειρήσεις της Ανατολικής Μακεδονίας, της Θράκης, της Κεντρικής Μακεδονίας, της Ηπείρου, της Θεσσαλίας και της Δυτικής Ελλάδας.

Πρόγραµµα απόκτησης εργασιακής εµπειρίας στην ψηφιακή οικονοµία.

Το πρόγραµµα θα επιχορηγεί µε έως 600 ευρώ µηνιαίως για 6 µήνες το 100% του µισθολογικού και µη µισθολογικού κόστους για την πρόσληψη 5.000 ανέργων 18-29 ετών σε ιδιωτικές επιχειρήσεις.

Πρόγραµµα απόκτησης εργασιακής εµπειρίας σε περιοχές υψηλής ανεργίας.

Το πρόγραµµα θα επιχορηγεί µε έως 813 ευρώ µηνιαίως για 7 µήνες το 100% του µισθολογικού και µη µισθολογικού κόστους για την πρόσληψη 3.000 ανέργων 18-30 ετών σε ιδιωτικές και δηµόσιες επιχειρήσεις της Ανατολικής Μακεδονίας, της Θράκης, της Στερεάς Ελλάδας, της Θεσσαλίας και του Βορείου Αιγαίου.

Δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης η Υπουργική Απόφαση που καθορίζει τα κριτήρια και τη διαδικασία ένταξης στο μέτρο

Νοικοκυριά με χαμηλό εισόδημα στα οποία έχει διακοπεί η ηλεκτροδότηση λόγω χρεών μπορούν να υποβάλουν αιτήσεις για επανασύνδεση, καθώς δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης η Υπουργική Απόφαση που καθορίζει τα κριτήρια και τη διαδικασία ένταξης στο μέτρο.

Η απόφαση (ΦΕΚ 3088 Β', 24-7-2020) των υπουργείων Περιβάλλοντος - Ενέργειας και Οικονομικών προβλέπει συγκεκριμένα την παροχή από τον κρατικό προϋπολογισμό ειδικού βοηθήματος για την στήριξη καταναλωτών με χαμηλά εισοδήματα, οι οποίοι έχουν αποσυνδεθεί από το δίκτυο παροχής ηλεκτρικής ενέργειας λόγω ληξιπρόθεσμων οφειλών. Το βοήθημα - ανάλογα με το ύψος της οφειλής - θα χορηγείται με απόφαση τοπικών επιτροπών ανά Δήμο και θα καλύπτει το 30% έως και το 100% της οφειλής (ανάλογα με το ύψος της) ενώ το υπόλοιπο ποσό θα ρυθμίζεται σε άτοκες δόσεις.

Αναλυτικά, πώς καθορίζονται οι προϋποθέσεις, η διαδικασία και το ύψος του βοηθήματος

- Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να έχουν αποσυνδεθεί από το δίκτυο παροχής ηλεκτρικής ενέργειας λόγω ληξιπρόθεσμων οφειλών μέχρι και τις 30/04/2020 και να παραμένουν αποσυνδεδεμένοι μέχρι την ολοκλήρωση της διαδικασίας. Το βοήθημα χορηγείται αποκλειστικά για την κύρια κατοικία του νοικοκυριού.

Τα εισοδηματικά όρια, ανάλογα με το μέγεθος του νοικοκυριού ορίζονται ως εξής:

 • Μονοπρόσωπο νοικοκυριό 9.000 ευρώ.
 • Νοικοκυριό αποτελούμενο από δύο ενήλικα μέλη ή μονογονεϊκή οικογένεια με ένα ανήλικο μέλος 13.500 ευρώ.
 • Δύο ενήλικα μέλη και ένα ανήλικο μέλος ή μονογονεϊκή οικογένεια με δύο ανήλικα μέλη 15.750 ευρώ.
 • Τρία ενήλικα μέλη ή δύο ενήλικα και δύο ανήλικα μέλη ή μονογονεϊκή οικογένεια με τρία ανήλικα μέλη 18.000 ευρώ
 • Τρία ενήλικα και ένα ανήλικο μέλος ή δύο ενήλικα και τρία ανήλικα μέλη ή μονογονεϊκή οικογένεια με τέσσερα ανήλικα μέλη 24.750 ευρώ.
 • Τέσσερα ενήλικα μέλη ή δύο ενήλικα και τέσσερα ανήλικα μέλη ή μονογονεϊκή οικογένεια με πέντε ανήλικα μέλη 27.000 ευρώ.
 • Για κάθε επιπλέον ενήλικο μέλος προστίθενται 4.500 ευρώ και για κάθε επιπλέον ανήλικο μέλος 2.250 ευρώ, με ανώτατο όριο τα 31.500 ευρώ.
 • Αν στο νοικοκυριό περιλαμβάνεται άτομο ή άτομα με αναπηρία 67% και άνω τα εισοδηματικά όρια αυξάνονται κατά 8.000 ευρώ ενώ αν υπάρχει άτομο ή άτομα που έχουν ανάγκη μηχανικής υποστήριξης με χρήση ιατρικών συσκευών, η οποία παρέχεται κατ' οίκον και είναι απαραίτητη για τη ζωή τους, τα όρια αυξάνονται κατά 15.000 ευρώ.

- Τα περιουσιακά κριτήρια έχουν ως εξής: η αξία της ακίνητης περιουσίας (με τον υπολογισμό για τον ΕΝΦΙΑ) δεν πρέπει να ξεπερνά τα 120.000 ευρώ για το μονοπρόσωπο νοικοκυριό, συν 15.000 ευρώ για κάθε μέλος με ανώτατο όριο τα 180.000 ευρώ. Επίσης το νοικοκυριό δεν πρέπει να δηλώσει δαπάνες πολυτελείας (π.χ. σκάφη αναψυχής, δίδακτρα σε ιδιωτικά σχολεία, οικιακές βοηθοί κλπ.)

- Οι αιτήσεις θα υποβάλλονται σε επιτροπές που συστήνονται ανά Δήμο με συμμετοχή εκπροσώπων του Δήμου, του ΔΕΔΔΗΕ και ενός προμηθευτή ηλεκτρικής ενέργειας, οι οποίες θα εξετάζουν την πραγματική οικονομική και περιουσιακή κατάσταση των αιτούντων, θα χορηγούν το ειδικό βοήθημα και θα δίνουν την εντολή για την επανασύνδεση των ευπαθών καταναλωτών. Μαζί με την αίτηση τα νοικοκυριά θα πρέπει να υποβάλουν την τελευταία δήλωση εισοδήματος (Ε1), το Ε9, το εκκαθαριστικό εισοδήματος και ΕΝΦΙΑ, πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, γνωμάτευση πιστοποίησης αναπηρίας από ΚΕ.Π.Α εφόσον υπάρχει άτομο ή άτομα με αναπηρία άνω του 67 % και βεβαίωση του ασφαλιστικού φορέα ή κρατικού νοσοκομείου, για την ανάγκη κατ' οίκον χρήσης συσκευής μηχανικής υποστήριξης.

- Αν η αίτηση γίνει δεκτή, τότε ο ΔΕΔΔΗΕ αναλαμβάνει την καταβολή του βοηθήματος και την επανασύνδεση (χωρίς τέλη επανασύνδεσης). Το ύψος του βοηθήματος καθορίζεται ως εξής:

 Για συνολικές οφειλές έως 6.000 ευρώ θα καταβάλλεται εφάπαξ το σύνολο της οφειλής, από 6.000 έως 9.000 ευρώ θα καταβάλλεται το 75%, από 9.000 έως 12.000 ευρώ θα καταβάλλεται το 50% της οφειλής και για οφειλές άνω των 12.000 ευρώ θα καταβάλλεται το 30 %)της οφειλής. Το υπόλοιπο ποσό θα εξοφλείται από τους καταναλωτές σε άτοκες μηνιαίες δόσεις, χωρίς προκαταβολή. Το συνολικό ποσό που θα καταβληθεί από τον κρατικό προϋπολογισμό για κάλυψη οφειλών ρεύματος φθάνει στα 4 εκατ. ευρώ.

Με το άρθρο 7 της τροπολογίας που κατατέθηκε στη Βουλή στο σχέδιο νόμου ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ «Φορολογικές παρεμβάσεις για την ενίσχυση της αναπτυξιακής διαδικασίας της ελληνικής οικονομίας, ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία των Οδηγιών (ΕΕ) 2017/1852, (ΕΕ) 2018/822, (ΕΕ) 2020/876, (ΕΕ)2016/1164, (ΕΕ) 2018/1910 και (ΕΕ) 2019/475, συνεισφορά Δημοσίου για την αποπληρωμή δανείων πληγέντων δανειοληπτών λόγω των δυσμενών συνεπειών :   

α. Διευρύνονται οι περιπτώσεις κατά τις οποίες η Φορολογική Διοίκηση δύναται να αναστέλλει τη χρήση Αριθμού Φορολογικού Μητρώου ή να προβαίνει σε απενεργοποίηση αυτού και περιλαμβάνονται σε αυτές η παραβίαση ή παραποίηση ή επέμβαση κατά οποιονδήποτε τρόπο στη λειτουργία των φορολογικών ηλεκτρονικών μηχανισμών και η εγγραφή στο φορολογικό μητρώο περισσότερες φορές.

β. Αυστηροποιούνται τα διοικητικά πρόστιμα που επιβάλλονται, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα, σε περίπτωση μη τήρησης λογιστικών αρχείων και μη διαφύλαξης φορολογικών ηλεκτρονικών μηχανισμών (ΦΗΜ) και φορολογικών μνημών και αρχείων που δημιουργούν οι ΦΗΜ καθώς και παραβίασης ή παραποίησης ή επέμβασης στη λειτουργία των ΦΗΜ, καθώς και έκδοσης στοιχείων λιανικής πώλησης από ΦΗΜ, ο οποίος δεν λειτουργεί με εγκεκριμένες προδιαγραφές.


Δείτε αναλυτικά :
Αιτιολογική έκθεση επί του άρθρου 7

Με τις διατάξεις της παρ. 1 του παρόντος αντικαθίσταται η περίπτωση α' της παραγράφου 4 του άρθρου 11 του ν. 4174/2013, με δεδομένο ότι η Φορολογική Διοίκηση δύναται να αναστέλλει τη χρήση Αριθμού Φορολογικού Μητρώου ή να προβαίνει σε απενεργοποίηση αυτού, στις περιπτώσεις που ο φορολογούμενος παραβιάζει ή παραποιεί ή επεμβαίνει κατά οποιονδήποτε τρόπο στη λειτουργία των Φορολογικών Ηλεκτρονικών Μηχανισμών (ΦΗΜ) ή όταν έχει εγγράφει στο φορολογικό μητρώο περισσότερες φορές.

Με τις διατάξεις της παρ. 2 προστίθενται νέα άρθρα 54Ε και 54ΣΤ στο ν. 4174/2013, με τα οποία αυστηροποιούνται τα διοικητικά πρόστιμα που επιβάλλονται σε περίπτωση μη τήρησης λογιστικών αρχείων και μη διαφύλαξης ΦΗΜ και φορολογικών μνημών και αρχείων που δημιουργούν οι ΦΗΜ, καθώς και παραβίασης ή παραποίησης ή επέμβασης στη λειτουργίας των ΦΗΜ, όπως επίσης έκδοσης στοιχείων λιανικής πώλησης από ΦΗΜ, ο οποίος δεν λειτουργεί με εγκεκριμένες προδιαγραφές.

Ειδικότερα με το νέο άρθρο 54 Ε ορίζονται τα πρόστιμα που επιβάλλονται σε περίπτωση μη τήρησης λογιστικών αρχείων και μη διαφύλαξης ΦΗΜ και φορολογικών μνημών και αρχείων που δημιουργούν οι ΦΗΜ. Ειδικότερα:

Με την παράγραφο 1α συμπεριλαμβάνεται στην έννοια της «μη τήρησης λογιστικών αρχείων (βιβλίων)» και η έννοια της «μη ενημέρωσης των λογιστικών βιβλίων», σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 6 του ν. 4308/2014 (Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα).

Περαιτέρω, το πρόστιμο της μη ενημέρωσης, ήτοι της μη τήρησης λογιστικών βιβλίων γίνεται πιο αυστηρό για τις υπόχρεες οντότητες, ανάλογα με το λογιστικό σύστημα που χρησιμοποιούν (απλογραφικό, διπλογραφικό).

Επιπλέον, για την εφαρμογή του παρόντος νόμου, η έννοια της «μη επίδειξης» των λογιστικών βιβλίων εξισώνεται με την έννοια της «μη τήρησης» αυτών και επιβάλλεται το ίδιο πρόστιμο.
Περαιτέρω, για τους σκοπούς του παρόντος, η περίπτωση της «μη επίδειξης» των λογιστικών βιβλίων τεκμαίρεται ότι περιλαμβάνει και την περίπτωση της «μη διαφύλαξης» αυτών. Δεν ισχύει το ίδιο σε περίπτωση μη διαφύλαξης των λογιστικών στοιχείων για την οποία εφαρμόζονται οι διατάξεις της περίπτωσης ε' της παραγράφου 2 του άρθρου 54 του ν. 4174/2013, ήτοι επιβάλλεται πρόστιμο ύψους 2.500 ευρώ.

Επισημαίνεται δε ότι το εν λόγω πρόστιμο δεν επιβάλλεται, εφόσον η μη τήρηση ή μη ενημέρωση των λογιστικών βιβλίων δεν επηρεάζει τη συμμόρφωση με τις φορολογικές υποχρεώσεις και την υποβολή των φορολογικών δηλώσεων των υπόχρεων οντοτήτων, με σκοπό την αποφυγή επιβολής αυστηρότερου προστίμου στις περιπτώσεις που είναι δυνατός ο προσδιορισμός των φορολογικών υποχρεώσεων ανεξάρτητα αν, λ.χ., εκκρεμεί η καταχώριση παραστατικών μετά από το πέρας της προθεσμίας που ορίζεται για την ενημέρωση των βιβλίων, τα οποία εν τέλει προσκομίζονται στις ελεγκτικές αρχές μετά από πρόσκληση του άρθρου 14 του ν. 4174/2013 ή αν τηρείται διαφορετικό (κατώτερης κατηγορίας) από το οριζόμενο, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις των Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων (ν. 4308/2014), λογιστικό σύστημα.

Με την παράγραφο 1β επιτυγχάνεται η επιβολή αυστηρότερου προστίμου και στην περίπτωση της μη διαφύλαξης των ΦΗΜ, των φορολογικών μνημών και των αρχείων που δημιουργούν οι ΦΗΜ, εξαιτίας της παραβατικής συμπεριφοράς που έχει παρατηρηθεί από πλήθος οντοτήτων που επικαλούνται την απώλεια των υπόψη αρχείων που διαφυλάσσονται σε ηλεκτρονική μορφή, με αποτέλεσμα τη μη καταχώριση ή και την ανακριβή καταχώριση των παραστατικών πωλήσεων που εκδίδονται με τη χρήση ΦΗΜ στα λογιστικά βιβλία των υπόχρεων οντοτήτων. Επισημαίνεται ότι το εν λόγω πρόστιμο επιβάλλεται για παραβάσεις που διαπιστώνονται μετά από την έναρξη ισχύος της προτεινόμενης διάταξης.

Σύμφωνα με την παράγραφο 2 εφαρμόζεται η διαδικασία που ορίζεται στις διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 62 του ν. 4174/2013 πριν από την έκδοση της πράξης επιβολής του προστίμου, η οποία εκδίδεται εντός δύο (2) μηνών από τη διαπίστωση της παράβασης.

Με την παράγραφο 3 ορίζεται ότι το πρόστιμο είναι αυτοτελές και σε περίπτωση έκδοσης οριστικής πράξης διορθωτικού προσδιορισμού φόρου για το φορολογικό έτος (χρήση) στο οποίο έχουν διαπιστωθεί παραβάσεις της παραγράφου 1, το πρόστιμο του παρόντος μειώνεται κατά ποσοστό πενήντα τοις εκατό (50%).
Η μείωση αυτή δεν εφαρμόζεται σε περίπτωση που το ποσό του φόρου εισοδήματος και του προστίμου του άρθρου 58 της οριστικής πράξης διορθωτικού προσδιορισμού υπολείπεται του 50% του προστίμου του παρόντος άρθρου, στην περίπτωση δε αυτή το εν λόγω πρόστιμο μειώνεται κατά ποσό που ισούται με το άθροισμα του φόρου εισοδήματος και του προστίμου του άρθρου 58 της οριστικής πράξης διορθωτικού προσδιορισμού.

Με το νέο άρθρο 54Ε ρυθμίζεται η περίπτωση παραβίασης ή παραποίησης ή επέμβασης με οποιονδήποτε τρόπο στη λειτουργία των ΦΗΜ, καθώς και η έκδοση στοιχείων πωλήσεων χωρίς τη χρήση ΦΗΜ ή από ΦΗΜ, ο οποίος δεν λειτουργεί με εγκεκριμένες προδιαγραφές και θεσπίζονται αυστηρότερα πρόστιμα στην περίπτωση παραβίασης της λειτουργίας των ΦΗΜ, ανάλογα με τον υπαίτιο της παράβασης.

Λόγω της εισαγωγής του νέου άρθρου καταργούνται η περίπτωση ι' της παραγράφου 1 καθώς και η περίπτωση ζ' της παραγράφου 2 του άρθρου 54 του ν. 4174/2013, με δεδομένο ότι η παράβαση και το πρόστιμο που προβλέπονται στις διατάξεις αυτές ρυθμίζονται πλέον στο νέο άρθρο 54Ε.
Για τον ίδιο λόγο τροποποιείται η περίπτωση ια) της παραγράφου 1 του άρθρου 54 του ν. 4174/2013.

Επιπλέον, η περίπτωση στ' της παρ. 2 του άρθρου 54 του ν. 4174/2013 αντικαθίσταται και ορίζεται ότι τα πρόστιμα της περ. β) της παρ. 1 του άρθρου 54 Ε επιβάλλονται και στην περίπτωση που διαπιστώνονται παραβάσεις έκδοσης στοιχείων λιανικής πώλησης από εγκεκριμένο και μη δηλωμένο ΦΗΜ, καθώς και στην περίπτωση έκδοσης δελτίων και αποδείξεων από το Ολοκληρωμένο Σύστημα Ελέγχου Εισροών-Εκροών, χωρίς τη χρήση εγκεκριμένου μοντέλου μηχανισμού σήμανσης (Ε.Α.Φ.Δ.Σ.Σ.).

Τέλος, με τις προτεινόμενες διατάξεις τροποποιείται η παράγραφος 7 του άρθρου 62 του ν. 4174/2013 με την προσθήκη νέου εδαφίου. Ειδικότερα, η εφαρμογή του νέου άρθρου δεν θίγει την επιβολή του προστίμου που προβλέπεται για τις περιπτώσεις παράβασης της περίπτωσης η) της παραγράφου 1 του άρθρου 54 του ν. 4174/2013, όπως τις ενδεικτικά αναφερόμενες περιπτώσεις της μη τήρησης των βιβλίων, εφόσον προσκομίζονται τα στοιχεία μετά από πρόσκληση του άρθρου 14 ή της τήρησης διαφορετικού (κατώτερης κατηγορίας) λογιστικού συστήματος από το οριζόμενο με τις σχετικές διατάξεις των Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων (ν. 4308/2014) με την προϋπόθεση ότι δεν επηρεάζεται η συμμόρφωση της οντότητας με τις φορολογικές υποχρεώσεις και την υποβολή των φορολογικών δηλώσεων αυτής, καθώς και της μη διαφύλαξης των στοιχείων.

Διάταξη τροπολογίας

Άρθρο 7

Τροποποιήσεις του άρθρου 11 ΚΦΔ και προσθήκη νέων άρθρων 54 Ε και 54 ΣΤ στον ΚΦΔ -Συμπλήρωση ρυθμίσεων για αναστολή χρήσης ΑΦΜ ή απενεργοποίησή του καθώς και για πρόστιμα και παραβάσεις μη τήρησης λογιστικών αρχείων και μη διαφύλαξης φορολογικών ηλεκτρονικών μηχανισμών (ΦΗΜ) και φορολογικών μνημών και αρχείων που δημιουργούν οι ΦΗΜ

1.     Η περ. α) της παρ. 4 του άρθρου 11 του ν. 4174/2013 (Α' 170) αντικαθίσταται ως εξής: «α) Η Φορολογική Διοίκηση δύναται να αναστέλλει τη χρήση Αριθμού Φορολογικού Μητρώου ή να προβαίνει σε απενεργοποίηση αυτού, εάν υφίστανται αντικειμενικά στοιχεία τα οποία υποδηλώνουν ότι ο φορολογούμενος έχει παύσει να ασκεί οικονομική δραστηριότητα ή ότι διαπράττει φοροδιαφυγή ή ότι παραβιάζει ή παραποιεί ή επεμβαίνει κατά οποιονδήποτε τρόπο στη λειτουργία των φορολογικών ηλεκτρονικών μηχανισμών ή ότι έχει δηλώσει ψευδή ή ανακριβή στοιχεία για την απόκτησή του ή έχει εγγράφει στο φορολογικό μητρώο περισσότερες φορές. Ο φορολογούμενος έχει σε κάθε περίπτωση το δικαίωμα να αποδείξει ότι δεν συντρέχουν οι προϋποθέσεις του προηγούμενου εδαφίου.»

2.     Μετά το άρθρο 54 Δ του ν. 4174/2013 προστίθενται νέα άρθρα 54 Ε και 54 ΣΤ, ως εξής:

«Άρθρο 54Ε

Πρόστιμα για παραβάσεις μη τήρησης λογιστικών αρχείων και μη διαφύλαξης φορολογικών ηλεκτρονικών μηχανισμών (ΦΗΜ) και φορολογικών μνημών και αρχείων που δημιουργούν οι ΦΗΜ

1. α) Σε περίπτωση που διαπιστώνεται, μετά από το πέρας του οριζόμενου από τις σχετικές διατάξεις του ν. 4308/2014 (Α' 251) χρόνου κατάρτισης των χρηματοοικονομικών καταστάσεων ότι η ελεγχόμενη οντότητα δεν τήρησε τα προβλεπόμενα από τις σχετικές διατάξεις λογιστικά αρχεία (βιβλία), επιβάλλεται πρόστιμο ίσο με το δεκαπέντε τοίς εκατό (15%) επί των εσόδων της από επιχειρηματική δραστηριότητα για κάθε ελεγχόμενο έτος για το οποίο διαπιστώνονται τα ανωτέρω, όπως αυτά προκύπτουν από τον μέσο όρο των δηλωθέντων εσόδων με τις δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος των τριών (3) τελευταίων φορολογικών ετών, μη συμπεριλαμβανομένου εκείνου για το οποίο δεν έχει παρέλθει η προθεσμία υποβολής της οικείας δήλωσης φορολογίας εισοδήματος.

Το πρόστιμο αυτό δεν μπορεί να είναι κατώτερο των δέκα χιλιάδων (10.000) ευρώ ανά ελεγχόμενο έτος, εφόσον πρόκειται για υπόχρεο τήρησης απλογραφικών βιβλίων ή των τριάντα χιλιάδων (30.000) ευρώ ανά ελεγχόμενο έτος, εφόσον πρόκειται για υπόχρεο τήρησης διπλογραφικών βιβλίων.

Σε περίπτωση μη υποβολής έστω και μίας από τις δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος των τριών (3) τελευταίων φορολογικών ετών παρά την ύπαρξη σχετικής υποχρέωσης, το πρόστιμο υπολογίζεται με βάση τον μέσο όρο των εσόδων των υποβληθεισών δηλώσεων και δεν μπορεί να είναι κατώτερο των τριάντα χιλιάδων (30.000) ευρώ ανά ελεγχόμενο έτος, εφόσον πρόκειται για υπόχρεο τήρησης απλογραφικών βιβλίων και των πενήντα χιλιάδων (50.000) ευρώ ανά ελεγχόμενο έτος, εφόσον πρόκειται για υπόχρεο τήρησης διπλογραφικών βιβλίων.

Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου ως μη τήρηση των λογιστικών αρχείων (βιβλίων) λογίζεται και η μη ενημέρωση των λογιστικών αρχείων (βιβλίων) μετά από το πέρας του οριζόμενου από τις σχετικές διατάξεις του ν. 4308/2014 χρόνου κατάρτισης των χρηματοοικονομικών καταστάσεων.

Για την εφαρμογή του παρόντος, η μη επίδειξη για οποιοδήποτε λόγο μετά από πρόσκληση του άρθρου 14 των λογιστικών αρχείων (βιβλίων) στον φορολογικό έλεγχο εξισώνεται με μη τήρηση αυτών.

Το πρόστιμο της παρούσας περίπτωσης δεν επιβάλλεται, εφόσον η μη τήρηση ή ενημέρωση δεν επηρεάζει τη συμμόρφωση με τις φορολογικές υποχρεώσεις και την υποβολή φορολογικών δηλώσεων.

β) Το πρόστιμο της περ. α) επιβάλλεται και στην περίπτωση που η ελεγχόμενη οντότητα δεν διαφύλαξε φορολογικούς μηχανισμούς (ΦΗΜ) και φορολογικές μνήμες και αρχεία που δημιουργούν οι ΦΗΜ.

2. Πριν από την έκδοση της πράξης επιβολής του προστίμου της παρ. 1, ο φορολογούμενος ή το ευθυνόμενο πρόσωπο καλείται εγγράφως από τον Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων να υποβάλει ενδεχόμενες αντιρρήσεις του, κατ' εφαρμογή της παρ. 4 του άρθρου 62.
Η πράξη επιβολής προστίμου εκδίδεται εντός δύο (2) μηνών από τη διαπίστωση της παράβασης.

3. Το πρόστιμο του παρόντος άρθρου είναι αυτοτελές. Κατ' εξαίρεση, σε περίπτωση έκδοσης οριστικής πράξης διορθωτικού προσδιορισμού φόρου εισοδήματος για το φορολογικό έτος (χρήση) στο οποίο έχουν διαπιστωθεί παραβάσεις της παρ. 1, το πρόστιμο του παρόντος μειώνεται κατά ποσοστό πενήντα τοις εκατό (50%). Η ανωτέρω μείωση δεν εφαρμόζεται σε περίπτωση που το ποσό του φόρου εισοδήματος και του προστίμου του άρθρου 58 της οριστικής πράξης διορθωτικού προσδιορισμού υπολείπεται του πενήντα τοις εκατό (50%) του προστίμου του παρόντος άρθρου, στην περίπτωση δε αυτή το εν λόγω πρόστιμο μειώνεται κατά ποσό που ισούταί με το άθροισμα του φόρου εισοδήματος και του προστίμου του άρθρου 58 της οριστικής πράξης διορθωτικού προσδιορισμού.

4. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, μετά από εισήγηση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, δύναται να καθορίζεται κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου.

Άρθρο 54ΣΤ

Πρόστιμα για παραβάσεις παραβίασης ή παραποίησης ή επέμβασης στη λειτουργία των φορολογικών ηλεκτρονικών μηχανισμών (ΦΗΜ), καθώς και έκδοσης στοιχείων λιανικής πώλησης χωρίς τη χρήση ΦΗΜ ή από ΦΗΜ, ο οποίος δεν λειτουργεί με εγκεκριμένες προδιαγραφές

1. α) Για παραβάσεις παραβίασης ή παραποίησης ή επέμβασης στη λειτουργία των φορολογικών ηλεκτρονικών μηχανισμών (ΦΗΜ), κατά οποίονδήποτε τρόπο, επιβάλλονται πρόστιμα ανά ελεγχόμενο έτος ως εξής:

αα) όταν ο υπαίτιος της παράβασης είναι ο κάτοχος-χρήστης του φορολογικού ηλεκτρονικού μηχανισμού, επιβάλλεται αναλόγως το ποσό του προστίμου που προβλέπεται στα τρία πρώτα εδάφια της περ. α' της παρ. 1 του άρθρου 54Ε,

αβ) όταν ο υπαίτιος της παράβασης είναι η επιχείρηση που έχει λάβει έγκριση λογισμικού (software) και υλισμικού (hardware) από τα αρμόδια όργανα ή οποιοδήποτε πρόσωπο έχει μεταπωλήσει λογισμικό ή παρέχει τεχνική υποστήριξη για την παραβίαση ή παραποίηση ή επέμβαση με οποίονδήποτε τρόπο στη λειτουργία φορολογικών ηλεκτρονικών μηχανισμών, επιβάλλεται πρόστιμο εκατό χιλιάδων (100.000) ευρώ.

β) Για παραβάσεις έκδοσης στοιχείων λιανικής πώλησης χωρίς τη χρήση φορολογικού ηλεκτρονικού μηχανισμού ή από φορολογικό ηλεκτρονικό μηχανισμό, ο οποίος δεν λειτουργεί με εγκεκριμένες προδιαγραφές επιβάλλεται αναλόγως το ποσό του προστίμου που προβλέπεται στα τρία πρώτα εδάφια της περ. α) της παρ. 1 του άρθρου 54Ε.

Το πρόστιμο της παρούσας περίπτωσης δεν επιβάλλεται, εφόσον δεν επηρεάζονται η αυθεντικότητα της προέλευσης και η ακεραιότητα του περιεχομένου των στοιχείων.

2.  Για την έκδοση της πράξης επιβολής των προστίμων του παρόντος άρθρου εφαρμόζονται αναλόγως τα οριζόμενα στην παρ. 2 του άρθρου 54Ε.».

3. α) Οι διατάξεις της περ. α) της παρ. 1 του άρθρου 54Ε του ν. 4174/2013 εφαρμόζονται για φορολογικά έτη που λήγουν από τις 31.12.2019 και μετά.

β) Οι διατάξεις της περ. β) της παρ. 1 του άρθρου 54Ε του ν. 4174/2013 εφαρμόζονται για παραβάσεις που διαπιστώνονται μετά από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου.

γ) Οι διατάξεις του άρθρου 54ΣΤ του ν. 4174/2013 εφαρμόζονται για παραβάσεις που διαπιστώνονται μετά από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου.

4. Η περ. ι) της παρ. 1 και η περ. ζ) της παρ. 2 του άρθρου 54 του ν. 4174/2013 καταργούνται.

5. Στην περ. ια) της παρ. 1 του άρθρου 54 του ν. 4174/2013 οι φράσεις «χωρίς τη χρήση φορολογικού ηλεκτρονικού μηχανισμού ή» και «ή από φορολογικό ηλεκτρονικό μηχανισμό, ο οποίος δεν λειτουργεί με εγκεκριμένες προδιαγραφές» διαγράφονται και η περ. ια) διαμορφώνεται ως εξής:

«ια) εκδίδει στοιχεία λιανικής πώλησης από εγκεκριμένο και μη δηλωμένο φορολογικό ηλεκτρονικό μηχανισμό».

6.  Η περ. στ) της παρ. 2 του άρθρου 54 αντικαθίσταται ως εξής:

«στ) Στο ύψος των προβλεπομένων προστίμων της περ. β) της παρ. 1 του άρθρου 54ΣΤ,»

7.  Στο τέλος της παρ. 7 του άρθρου 62 προστίθεται εδάφιο ως εξής:

«Το πρόστιμο για την παράβαση της περ. η) της παρ. 1 του άρθρου 54 δεν επιβάλλεται όπου επιβάλλεται το πρόστιμο του άρθρου 54Ε.»

8. Τα πρόστιμα της παρ. 1 του άρθρου 54ΣΤ δεν επιβάλλονται, εφόσον για τις παραβάσεις αυτές επιβληθούν τα πρόστιμα που προβλέπονται στο άρθρο 31 του ν. 3784/2009 (Α' 137).


Δείτε επίσης

- Νέα παράταση αναστολής καταβολής Φ.Π.Α. έως 31.10.2020 για τις πληγείσες επιχειρήσεις που είχαν συναλλαγές με την εταιρεία «Thomas Cook Group PLC»

- Αυστηρότερες κυρώσεις σε περίπτωση παρεμπόδισης φορολογικού ελέγχου - Η ΑΑΔΕ θα καλύπτει τα νοσήλια των υπαλλήλων της που έχουν δεχθεί επίθεση.

- Παράταση των δηλώσεων

- Απαλλαγή από τον ΕΝΦΙΑ για το έτος 2020 των ακινήτων στις πληγείσες περιοχές από τις πυρκαγιές της 23ης και 24ης Ιουλίου 2018

Read more at Taxheaven: https://www.taxheaven.gr/news/50003/anastolh-afm-gia-parembash-se-fhm-aysthropoioyntai-ta-prostima-se-periptwsh-mh-thrhshs-logistikwn-arxeiwn-kai-mh-diafylaxhs-fhm

Διαβάστε τις προϋποθέσεις για να έχει ένας φορολογούμενος έκπτωση 50% στον ΕΝΦΙΑ του 2020.

Αντίστροφα μετράει ο χρόνος για το λογαριασμό του ΕΝΦΙΑ που θα κληθούν να πληρώσουν φέτος περίπου 7 εκατ. ιδιοκτήτες ακινήτων.

Τα εκκαθαριστικά του ΕΝΦΙΑ θα αναρτηθούν στο τέλος Αυγούστου, ενώ η εξόφληση του φόρου θα ξεκινήσει στο τέλος Σεπτεμβρίου για να ολοκληρωθεί σε 6 μήνες έως και το Φεβρουαρίου του 2021.

Ο φετινός λογαριασμός θα είναι ίδιος με αυτόν του προηγούμενου έτους και ανέρχεται σε 2,5 δισ. ευρώ.

Η έκπτωση για τον ΕΝΦΙΑ

Σύμφωνα με εκτιμήσεις πάνω από ένα εκατομμύριο φορολογούμενοι θα έχουν έκπτωση 50% ή και πλήρη απαλλαγή από το φόρο ενώ για άλλη μια χρονιά απαλλάσσονται από το συμπληρωματικό φόρο τα αγροτεμάχια και τα οικόπεδα εκτός σχεδίου πόλης και οικισμού ενώ θα ισχύσουν οι ίδιες μειώσεις με πέρυσι.

Για να χορηγηθεί έκπτωση 50% στον ΕΝΦΙΑ, θα πρέπει:

-Το συνολικό φορολογητέο οικογενειακό εισόδημα του προηγούμενου φορολογικού έτους να μην υπερβαίνει τις 9.000 ευρώ, προσαυξημένο κατά 1.000 ευρώ για τον ή τη σύζυγο και κάθε εξαρτώμενο μέλος.

-Το σύνολο της επιφάνειας των κτισμάτων δεν υπερβαίνει τα 150 τετραγωνικά και η αξία της ακίνητης περιουσίας δεν υπερβαίνει τα 85.000 ευρώ για τον άγαμο, 150.000 ευρώ για τον έγγαμο με ένα εξαρτώμενο τέκνο και 200.000 ευρώ για τον έγγαμο με δύο εξαρτώμενα τέκνα.

-Πλήρης απαλλαγή χορηγείται στις οικογένειες που είναι τρίτεκνες ή πολύτεκνες ή περιλαμβάνουν ανάπηρα άτομα κατά ποσοστά 80% υπό προϋποθέσεις.

Οι διασταυρώσεις

Η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) θα προχωρήσει στη διασταύρωση των στοιχείων της ακίνητης περιουσίας των φορολογούμενων με τις φορολογικές δηλώσεις που υπέβαλαν προκειμένου να εντοπιστούν όσοι πληρούν τα εισοδηματικά και περιουσιακά στοιχεία για να πληρώσουν φέτος μισό ΕΝΦΙΑ ή να έχουν πλήρη απαλλαγή.

Απαραίτητη προϋπόθεση για να κερδίσουν τις εκπτώσεις στον ΕΝΦΙΑ είναι οι ιδιοκτήτες ακινήτων να έχουν υποβάλει εμπρόθεσμα τις φορολογικές τους δηλώσεις αλλά και τις δηλώσεις Ε9.

Πηγή: in.gr

Ημερομηνία πληρωμής επιδομάτων (Ιούλιος 2020), παροχών ΟΠΕΚΑ (Επίδομα παιδιού, γέννησης, στέγασης, ομογενών, Κοινωνικής Αλληλεγγύης Ανασφάλιστων Υπερηλίκων, Προνοιακά Αναπηρικά και Διατροφικά Επιδόματα, Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα (πρώην ΚΕΑ),  Στεγαστική Συνδρομή, Σύνταξη Υπερηλίκων).Γνωστές είναι μέσω του ΟΠΕΚΑ οι ημερομηνίες πληρωμής για ΚΕΑ, επίδομα παιδιού, ενοικίου, προνοιακά επιδόματα Ιουλίου 2020

Συγκεκριμένα, στις 31 Ιουλίου οπότε και είναι η τελευταία εργάσιμη του Ιουλίου 2020 θα καταβληθούν από τον Οργανισμό Προνοιακών Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΟΠΕΚΑ) μια σειρά από επιδόματα και παροχές: