Πανελλήνιες 2020: Τι λέει ο πρώτος των πρώτων της Ηλείας-Με 18.600 ο Γεώργιος Κατσαλάς

ΌΧΙ στο νομοσχέδιο που καταργεί τις διαδηλώσεις και συγκεντρώσεις

Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της ΠΕ Ηλείας για τον Δολωματικό Ψεκασμό Δακοκτονίας

H Λαϊκή Συσπείρωση Δήμου Ζαχάρως- Φιγαλείας για το προεδρικό διάταγμα

Ο Διονύσης Καλαματιανός για το νόμο για τις συναθροίσεις

Banner 728x90px

Α. Μέτρα για επιχειρήσεις που έκλεισαν βάσει κρατικής απόφασης

1. Οι εργαζόμενοι δεν οφείλουν να παρέχουν την εργασία τους και οι επιχειρήσεις – εργοδότες δεν οφείλουν αποδοχές.
Οι εργαζόμενοι δικαιούνται αποζημίωση ειδικού σκοπού ύψους οκτακοσίων ευρώ (800€), η οποία καλύπτει χρονικό διάστημα 45 ημερών, εφόσον δεν έχουν άλλη σύμβαση εξαρτημένης εργασίας σε άλλον εργοδότη. Η αποζημίωση ειδικού σκοπού είναι ακατάσχετη, αφορολόγητη και δεν συμψηφίζεται με οποιαδήποτε οφειλή.

2. Οι συμβάσεις εργασίας των εργαζομένων τελούν σε αναστολή, για όσο χρονικό διάστημα ισχύει η εντολή της δημόσιας αρχής για απαγόρευση της επιχειρηματικής τους δραστηριότητας.

3. Σε περίπτωση που οι εργαζόμενοι απασχολούνταν σε περισσότερους του ενός εργοδότες, των οποίων ανεστάλη η επιχειρηματική τους δραστηριότητα με εντολή δημόσιας αρχής και κατ΄ επέκταση οι συμβάσεις εργασίας τους τελούν σε αναστολή, επιλέγουν αποκλειστικά έναν εργοδότη προκειμένου να γίνουν δικαιούχοι της αποζημίωσης ειδικού σκοπού.

4. Οι άδειες άνευ αποδοχών που έχουν συμφωνηθεί από επιχειρήσεις που έχουν κλείσει με εντολή δημόσιας αρχής προς εργαζομένους αίρονται αυτοδικαίως από την ημερομηνία δημοσίευσης της απόφασης 12998/23.3.2020 στο Φ.Ε.Κ., ήτοι την 28.3.2020. Οι συμβάσεις αυτών των εργαζομένων τελούν σε αναστολή και είναι δικαιούχοι της αποζημίωσης ειδικού σκοπού (δείτε και σχετικό άρθρο του κόμβου των προηγούμενων ημερών).

5. Συμβάσεις εξαρτημένης εργασίας ορισμένου χρόνου που λήγουν μετά την απαγόρευση της επιχειρηματικής δραστηριότητας των επιχειρήσεων - εργοδοτών οι οποίες έχουν κλείσει με εντολή δημόσιας αρχής, τίθενται αυτόματα σε αναστολή για όσο χρονικό διάστημα ισχύει αυτή η αναστολή. Μετά το πέρας του διαστήματος της αναστολής, η σύμβαση εργασίας συνεχίζεται για τον συμφωνηθέντα χρόνο που υπολείπεται.

6. Οι εργοδότες, για όσο η επιχείρηση τελεί σε αναστολή υποχρεούνται να μην προβούν σε μειώσεις προσωπικού με καταγγελία των συμβάσεων εργασίας. Σε περίπτωση πραγματοποίησής τους, οι καταγγελίες αυτές είναι άκυρες. Συνεπώς απαγορεύεται η απόλυση σε όσες επιχειρήσεις έχουν κλείσει με εντολή του κράτους.

7. Οι καταγγελίες των συμβάσεων εργασίας που πραγματοποιήθηκαν από 18/3/2020 (ημερομηνία δημοσιοποίησης του μέτρου) και εφεξής είναι άκυρες.

8. Για τους εργαζόμενους παρέχεται πλήρης ασφαλιστική κάλυψη υπολογιζόμενη επί των ονομαστικών μισθών τους για χρονικό διάστημα 45 ημερών (καλύπτεται από το κράτος).

9. Οι εργοδότες υποβάλλουν Α.Π.Δ. για τους εργαζόμενους, των οποίων οι συμβάσεις εργασίας τελούν σε αναστολή. Θυμίζουμε ότι οι Α.Π.Δ. των μηνών  Φεβρουαρίου και Μαρτίου 2020 υποβάλλονται εντός των προβλεπόμενων προθεσμιών, αφού δεν έχει δοθεί παράταση. 

10. Οι εργαζόμενοι στις επιχειρήσεις αυτές δικαιούνται και μείωση μισθώματος κύριας κατοικίας.

11. Οι εργοδότες υποβάλλουν υπεύθυνη δήλωση στο Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ από 24/3/2020 – 31/3/2020 στην οποία δηλώνουν:

      α) την αναστολή της κύριας επιχειρηματικής τους δραστηριότητας λόγω εντολής από δημόσια αρχή,
      β) τα στοιχεία του εκμισθωτή και του μισθίου ακινήτου, εφόσον έχουν επαγγελματική μίσθωση ακινήτου προς εξυπηρέτηση της επιχειρηματικής δραστηριότητας που έχει ανασταλεί με εντολή            δημόσιας αρχής για να επωφεληθούν από την μείωση του ενοικίου.
      γ) τους εργαζόμενους των οποίων οι συμβάσεις εργασίας τελούν σε αναστολή,
      δ) τους τυχόν εργαζόμενους των οποίων η σύμβαση εργασίας τους έχει λυθεί από 1/3/2020 έως 20/3/2020, είτε με καταγγελία, είτε με οικειοθελή αποχώρηση.

      Αν οι επιχειρήσεις-εργοδότες δεν υποβάλλουν την υπεύθυνη δήλωση κηρύσσονται έκπτωτοι από την υπαγωγή τους στα μέτρα αναστολής οφειλών δόσεων ή ρυθμίσεων ή διευκολύνσεων       τμηματικής καταβολής και κάθε είδους βεβαιωμένων οφειλών προς το Δημόσιο.

      Σημείωση: Σχετικά με την ημερομηνία αναστολής, επειδή για κάποιες επιχειρήσεις π.χ. εστιατόρια ανεστάλη η λειτουργία τους με κρατική απόφαση στις 14.3.2020 (μέχρι 27.3.2020) και στη συνέχεια  δημοσιεύθηκε νέα ΚΥΑ Δ1α/ΓΠ.οικ. 19024/2020 (ΦΕΚ B’ 915/17.03.2020) που ορίστηκε απαγόρευση λειτουργίας από 18.3.2020 μέχρι και 31.3.2020 (δείτε και τη νέα παράταση), φρονούμε ότι στο Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ οι ανωτέρω επιχειρήσεις πρέπει να αναγράψουν ως ημερομηνία την 14.3.2020.

12. Οι εργοδότες υποχρεούνται να γνωστοποιήσουν την ανωτέρω υπεύθυνη δήλωση, εγγράφως ή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, από 24/3/2020 έως και 31/3/2020 στους εργαζόμενούς τους, δηλώνοντάς τους και τον αριθμό πρωτοκόλλου καταχώρισης της πράξης τους στο ΠΣ «ΕΡΓΑΝΗ».
 

13. Σε επιχειρήσεις που ανεστάλη υποχρεωτικά η μία δραστηριότητά τους ενώ μία άλλη όχι (π.χ. εστιατόριο με τραπεζοκαθίσματα που ανεστάλη η λειτουργία του που όμως διαθέτει και υπηρεσία delivery η οποία εξακολουθεί να λειτουργεί), οι εργοδότες πρέπει να υποβάλλουν υπεύθυνη δήλωση στο Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ για να δηλώσουν όσους εργαζόμενους έχει ανασταλεί η σύμβασή τους, ενώ για τους υπόλοιπους δεν κάνουν κάτι αφού εργάζονται και αμείβονται κανονικά.

14. Οι εργαζόμενοι θα υποβάλλουν υπεύθυνη δήλωση στο supportemployees.yeka.gr (θα ανοίξει στις 31 Μαρτίου) εντός του χρονικού διαστήματος από 1/4/2020- 30/42020 ως ακολούθως:
      Την 1/4/2020 όσων εργαζομένων το ΑΦΜ λήγει σε 1
      Την 2/4/2020 όσων εργαζομένων το ΑΦΜ λήγει σε 2
      Την 3/4/2020 όσων εργαζομένων το ΑΦΜ λήγει σε 3
      Την 4/4/2020 όσων εργαζομένων το ΑΦΜ λήγει σε 4
      Την 5/4/2020 όσων εργαζομένων το ΑΦΜ λήγει σε 5
      Την 6/4/2020 όσων εργαζομένων το ΑΦΜ λήγει σε 6
      Την 7/4/2020 όσων εργαζομένων το ΑΦΜ λήγει σε 7
      Την 8/4/2020 όσων εργαζομένων το ΑΦΜ λήγει σε 8
      Την 9/4/2020 όσων εργαζομένων το ΑΦΜ λήγει σε 9
      Την 10/4/2020 όσων εργαζομένων το ΑΦΜ λήγει σε 0.
 Στην υπεύθυνη δήλωση συμπεριλαμβάνονται, εκτός των προσωπικών τους στοιχείων και του αριθμού πρωτοκόλλου καταχώρισης της υπεύθυνης δήλωσης του εργοδότη στο ΠΣ «ΕΡΓΑΝΗ», τα οποία αντλούνται αυτόματα από το ΠΣ «ΕΡΓΑΝΗ», και τα στοιχεία του προσωπικού τους τραπεζικού λογαριασμού (ΙΒΑΝ).  

  
Β. Μέτρα για επιχειρήσεις που πλήττονται σημαντικά βάσει κύριου ΚΑΔ ή ΚΑΔ δευτερεύουσας δραστηριότητας  βάσει των ακαθάριστων εσόδων έτους 2018, όπως ορίζονται από το Υπουργείο Οικονομικών
 

1. Ως «κύρια δραστηριότητα» ορίζεται τετραψήφιος ΚΑΔ υπό τον οποίον συμπεριλαμβάνονται όλες οι υποκατηγορίες του σε εξαψήφιο και οκταψήφιο ΚΑΔ. Στη δε περίπτωση  που ορίζεται ως κύρια δραστηριότητα εξαψήφιος ΚΑΔ, συμπεριλαμβάνονται και όλες οι κατηγορίες των αντίστοιχων οκταψήφιών  του.
Ως «δευτερεύουσα βάσει των ακαθάριστων εσόδων έτους 2018», ορίζεται ο δευτερογενής ΚΑΔ επιχείρησης – εργοδότη όπου τα ακαθάριστα έσοδα ενεργού, κατά την 20/3/2020, όπως αυτά προκύπτουν από την αρχική δήλωση φόρου εισοδήματος φορολογικού έτους 2018, είναι μεγαλύτερα από τα ακαθάριστα έσοδα που αντιστοιχούν στον κύριο ΚΑΔ στις 20/3/2020.

2. Οι εργοδότες που πλήττονται, δύνανται να αναστέλλουν τις συμβάσεις εργασίας, μέρους ή του συνόλου των εργαζομένων τους, που εργάζονται σε αυτούς κατά την 21.3.2020 και για συνεχόμενο χρονικό διάστημα σαράντα πέντε (45) ημερολογιακών ημερών.
Το μέτρο της αναστολής των συμβάσεων εργασίας μπορεί να εφαρμοστεί μέχρι ένα (1) μήνα από την ημερομηνία δημοσίευσης της από 20/3/2020 ΠΝΠ,  δηλαδή από 21/03/2020 μέχρι και την 20/04/2020, προκειμένου να προσαρμοστούν οι λειτουργικές ανάγκες τους στο δυσμενές περιβάλλον που δημιουργείται. Το «μέχρι ένα (1) μήνα» ερμηνεύεται ως εξής: Οι επιχειρήσεις-εργοδότες έχουν στη διάθεσή τους ένα μήνα για να εφαρμόσουν το μέτρο της αναστολής, ήτοι από 21.3.2020 έως 20.4.2020.

Το ανωτέρω χρονικό χρονικό διάσημα μπορεί να παραταθεί με Κ.Υ.Α.

Ενδεικτικό παράδειγμα:

 • Α. Ημερομηνία αναστολής 21.3.2020 -> χρονικό διάστημα αναστολής για 45 ημερολογιακές ημέρες -> Άρα ημερομηνία λήξης αναστολής 5.5.2020 -> Χρόνος διατήρησης εργαζομένων για 45 ημερολογιακές ημέρες -> Άρα χρόνος διατήρησης έως 19.6.2020.
 • Β. Ημερομηνία αναστολής 20.4.2020 -> χρονικό διάστημα αναστολής για 45 ημερολογιακές ημέρες -> Άρα ημερομηνία λήξης αναστολής 4.6.2020 -> Χρόνος διατήρησης εργαζομένων για 45 ημερολογιακές ημέρες -> Άρα χρόνος διατήρησης έως 19.7.2020.

3. Οι εργοδότες μπορούν εντός του χρονικού διαστήματος από 21/3/2020 έως 20/4/020 να εφαρμόζουν το μέτρο της αναστολής των συμβάσεων εργασίας σταδιακά και για διαφορετικό αριθμό εργαζομένων.

4. Ο επιχειρήσεις - εργοδότες που αναστέλλουν τις συμβάσεις εργασίας μέρους των εργαζομένων τους, βάσει των ανωτέρω, δύνανται για τους υπόλοιπους εργαζόμενους να κάνουν χρήση των διατάξεων των άρθρων ένατου και δέκατου της από 20/3/2020 ΠΝΠ, δηλαδή με ορισμό προσωπικού ασφαλούς λειτουργίας ή και μεταφορά προσωπικού σε επιχειρήσεις εντός του ιδίου ομίλου.

5. Οι επιχειρήσεις-εργοδότες της κατηγορίας αυτής (που πλήττονται δηλαδή βάσει ΚΑΔ σύμφωνα με τα ανωτέρω) και κάνουν χρήση της αναστολής των συμβάσεων εργασίας, μέρους ή του συνόλου των εργαζομένων τους, απαγορεύεται ρητά να προβούν σε καταγγελία των συμβάσεων εργασίας για το σύνολο του προσωπικού τους και, σε περίπτωση πραγματοποίησής της, αυτή είναι άκυρη.

6. Οι επιχειρήσεις-εργοδότες της κατηγορίας αυτής που θα προβούν σε αναστολή μέρους ή του συνόλου των εργαζομένων τους υποχρεούνται  μετά τη λήξη του χρόνου της αναστολής των συμβάσεων εργασίας του προσωπικού τους, να διατηρήσουν, για χρονικό διάστημα ίσο με εκείνο της αναστολής (δηλαδή για 45 ημέρες), τον ίδιο αριθμό θέσεων εργασίας, που σημαίνει τους ίδιους εργαζόμενους και με τους ίδιους όρους εργασίας κατά την 21.3.2020, ημερομηνία από την οποία μπορούν να κάνουν χρήση του εν λόγω μέτρου.
Στην έννοια του ιδίου αριθμού θέσεων εργασίας δεν συμπεριλαμβάνονται οι αποχωρούντες οικειοθελώς, οι αποχωρούντες λόγω συνταξιοδότησης, καθώς και οι εργαζόμενοι ορισμένου χρόνου των οποίων η σύμβαση εργασίας λήγει μετά τη λήξη της αναστολής.

Ενδεικτικό παράδειγμα:

 • Α. Ημερομηνία αναστολής 22.3.2020 -> χρονικό διάστημα αναστολής για 45 ημερολογιακές ημέρες -> Άρα ημερομηνία λήξης αναστολής 6.5.2020 -> Χρόνος διατήρησης εργαζομένων για 45 ημερολογιακές ημέρες -> Άρα χρόνος διατήρησης έως 20.6.2020.

7. Συμβάσεις εξαρτημένης εργασίας ορισμένου χρόνου, που δεν έχουν λήξει μέχρι την 21/3/2020  μπορούν να τίθενται σε αναστολή. Μετά το πέρας του διαστήματος της αναστολής, η σύμβαση εργασίας συνεχίζεται για τον συμφωνηθέντα χρόνο που υπολείπεται μετά την ολοκλήρωση του χρόνου της αναστολής τους. 

8. Οι εργαζόμενοι οι οποίοι εργάζονται σε επιχειρήσεις-εργοδότες της κατηγορίας αυτής και των οποίων η σύμβαση εργασίας τελεί σε αναστολή, λαμβάνουν ως έκτακτη οικονομική ενίσχυση, αποζημίωση ειδικού σκοπού ύψους οκτακοσίων ευρώ (800€), εφόσον δεν έχουν άλλη σύμβαση εξαρτημένης εργασίας σε άλλον εργοδότη, η οποία καλύπτει χρονικό διάστημα 45 ημερών. Η αποζημίωση ειδικού σκοπού είναι ακατάσχετη, αφορολόγητη και δεν συμψηφίζεται με οποιαδήποτε οφειλή.

9. Επιχειρήσεις-εργοδότες, της κατηγορίας αυτής  (που πλήττονται δηλαδή βάση ΚΑΔ σύμφωνα με τα ανωτέρω), δύνανται να καταβάλλουν στους εργαζόμενούς τους, οι οποίοι είναι δικαιούχοι της αποζημίωσης ειδικού σκοπού, επιπλέον ποσό,  και σε κάθε περίπτωση μέχρι του ποσού των μεικτών καταβαλλόμενων αποδοχών τους,  εξ ελευθεριότητας. Για το επιπλέον ποσό αυτό, υποβάλλεται ΑΠΔ και καταβάλλονται οι ασφαλιστικές εισφορές που αντιστοιχούν στο επιπλέον ποσό αυτό, οι οποίες αφαιρούνται από την υποχρέωση κάλυψής τους από τον κρατικό προϋπολογισμό.

10. Σε περίπτωση που οι εργαζόμενοι απασχολούνται σε περισσότερες της μιας επιχειρήσεις – εργοδότες, της κατηγορίας αυτής  (που πλήττονται δηλαδή βάση ΚΑΔ σύμφωνα με τα ανωτέρω) και τίθενται από περισσότερους εργοδότες σε αναστολή οι συμβάσεις εργασίας τους, επιλέγουν αποκλειστικά έναν εργοδότη προκειμένου να γίνουν δικαιούχοι της αποζημίωσης ειδικού σκοπού.

11. Στους εργαζόμενους που απασχολούνται σε επιχειρήσεις – εργοδότες, της κατηγορίας αυτής  (που πλήττονται δηλαδή βάση ΚΑΔ σύμφωνα με τα ανωτέρω) και οι οποίοι θα τεθούν σε αναστολή, παρέχεται πλήρης ασφαλιστική κάλυψη υπολογιζόμενη επί των ονομαστικών μισθών τους για χρονικό διάστημα 45 ημερών.

12. Οι εργοδότες της κατηγορίας αυτής υποβάλλουν Α.Π.Δ. για τους εργαζόμενους, των οποίων οι συμβάσεις εργασίας τελούν σε αναστολή. Οι Α.Π.Δ. των μηνών  Φεβρουαρίου και Μαρτίου 2020 υποβάλλονται εντός των προβλεπόμενων προθεσμιών, αφού δεν έχει δοθεί παράταση. 

13. Οι εργοδότες της κατηγορίας αυτής (που πλήττονται δηλαδή βάσει ΚΑΔ σύμφωνα με τα ανωτέρω) υποβάλλουν υπεύθυνη δήλωση στο Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ από 24/3/2020 – 20/4/2020 στην οποία δηλώνουν:

      α) ότι πλήττονται σημαντικά
      β) τους εργαζόμενους των οποίων τις συμβάσεις εργασίας έχουν θέσει σε αναστολή,
      γ) τους τυχόν εργαζόμενους των οποίων η σύμβαση εργασίας τους έχει λυθεί από 1/3/2020 έως 20/3/2020, είτε με καταγγελία είτε με οικειοθελή αποχώρηση.

14. Οι επιχειρήσεις-εργοδότες υποχρεούνται να γνωστοποιήσουν την ανωτέρω υπεύθυνη δήλωση, εγγράφως ή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, αυθημερόν στους εργαζόμενούς τους, δηλώνοντάς τους και τον αριθμό πρωτοκόλλου καταχώρισης της πράξης τους στο ΠΣ «ΕΡΓΑΝΗ».

15. Οι εργαζόμενοι των επιχειρήσεων της κατηγορίας αυτής οι οποίοι είναι δικαιούχοι της αποζημίωσης ειδικού σκοπού θα υποβάλλουν υπεύθυνη δήλωση στην πλατφόρμα supportemployees.yeka.gr, εντός του χρονικού διαστήματος από 1/4/2020- 30/4/2020 και σε κάθε περίπτωση, μετά τη γνωστοποίηση από τον εργοδότη τους, της αναστολής της σύμβασης εργασίας τους. Στην υπεύθυνη δήλωση συμπεριλαμβάνονται, εκτός των προσωπικών τους στοιχείων και του αριθμού πρωτοκόλλου καταχώρισης της υπεύθυνης δήλωσης του εργοδότη στο ΠΣ «ΕΡΓΑΝΗ», τα οποία αντλούνται αυτόματα από το ΠΣ «ΕΡΓΑΝΗ», και τα στοιχεία του προσωπικού τους τραπεζικού λογαριασμού (ΙΒΑΝ).

      Προσοχή: Για του εργαζόμενους της περίπτωση αυτής, η δήλωση στην πλατφόρμα δεν πραγματοποιείται με βάση το ΑΦΜ όπως στις περιπτώσεις των εργαζομένων των επιχειρήσεων που έχουν κλείσει με βάση εντολή δημόσιας αρχής. Συνεπώς, μπορούν να υποβάλλουν δήλωση οποτεδήποτε εντός του χρονικού διαστήματος από 1.4 έως 30.4.2020 ανεξαρτήτως ΑΜΦ, και σε κάθε περίπτωση, μετά τη γνωστοποίηση σε αυτούς, της αναστολής της σύμβασης εργασίας τους.

16. Σε κάθε περίπτωση οι επιχειρήσεις-εργοδότες που πλήττονται σημαντικά (που πλήττονται δηλαδή βάσει ΚΑΔ σύμφωνα με τα ανωτέρω) και οι οποίες δεν θα κάνουν χρήση του μέτρου της αναστολής των συμβάσεως εργασίας, υπάγονται στα μέτρα αναστολής οφειλών δόσεων ή ρυθμίσεων ή διευκολύνσεων τμηματικής καταβολής και κάθε είδους βεβαιωμένων οφειλών προς το Δημόσιο. 

17. Επιχειρήσεις-εργοδότες της συγκεκριμένης κατηγορίας (εργασία εξ αποστάσεως) που πλήττονται βάσει ΚΑΔ σύμφωνα με τα ανωτέρω, δύνανται να συμφωνήσουν με τους εργαζόμενούς τους, των οποίων οι συμβάσεις εργασίας τους τελούν σε αναστολή και είναι δικαιούχοι αποζημίωσης ειδικού σκοπού, την παροχή εργασίας με τηλεργασία, μόνο για πρόσκαιρες ανάγκες της επιχείρησης.

     Η παρεχόμενη αυτή εργασία, με τηλεργασία, πρέπει πριν την έναρξη πραγματοποίησης της να δηλωθεί στο  έντυπο ειδικού σκοπού για την εξ αποστάσεως εργασία που τηρείται στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ και να είναι αμειβόμενη από τον εργοδότη αναλογικά, με βάση τις καταβαλλόμενες μικτές αποδοχές του εργαζομένου του. Στην περίπτωση που δεν δηλωθεί, ως ανωτέρω, επιβάλλονται οι κυρώσεις του άρθρου 24 του νόμου 3996/2011, όπως ισχύει.
Το ποσό των καταβαλλόμενων αποδοχών για την εργασία αυτή, μπορεί να φθάνει έως το ύψος των αποδοχών για την νομίμως παρεχόμενη εργασία τους, αφαιρουμένου του ποσού της δικαιούμενης αποζημίωσης ειδικού σκοπού.  Για τις αποδοχές που αντιστοιχούν στην παροχή της ανωτέρω εργασίας, υποβάλλεται ΑΠΔ και οι ασφαλιστικές εισφορές που αντιστοιχούν στο επιπλέον ποσό καλύπτονται από τον εργοδότη και αφαιρούνται από την υποχρέωση κάλυψής τους από τον κρατικό προϋπολογισμό.

 

 Γ. Μέτρα για τους εργαζομένους σε ατομικές επιχειρήσεις, σε επιστήμονες-ελεύθερους επαγγελματίες (γιατρούς, δικηγόρους, μηχανικούς, οικονομολόγους/λογιστές, ερευνητές, εκπαιδευτικούς) και ελεύθερους επαγγελματίες/επιτηδευματίες (όπως υδραυλικούς, ηλεκτρολόγους) 

1. Οι εργαζόμενοι των ως άνω ατομικών επιχειρήσεων και των ως άνω επαγγελματιών, είναι δικαιούχοι της έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης ως αποζημίωσης ειδικού σκοπού, εφόσον τεθούν σε αναστολή οι συμβάσεις εργασίας από τους ανωτέρω εργοδότες τους και εφόσον των συγκεκριμένων εργοδοτών ο Κωδικός Αριθμός δραστηριότητας ΚΑΔ συμπεριλαμβάνεται στους πληττόμενους κλάδους σύμφωνα με τα οριζόμενα από το Υπουργείο Οικονομικών.

    Η διαδικασία και οι λοιπές προβλέψεις  είναι  σύμφωνες με τα παραπάνω που ισχύουν για τους εργαζόμενους και τις επιχειρήσεις της ενότητας Β.

Δ. Μέτρα στήριξης εργαζομένων των οποίων οι συμβάσεις εργασίας τους έχουν λυθεί είτε με οικειοθελή αποχώρηση, είτε με καταγγελία εντός του χρονικού διαστήματος από 1/3/2020 έως και 20/3/2020
 

1. Οι εργαζόμενοι επιχειρήσεων που έχουν κλείσει με εντολή του κράτους ή πλήττονται σημαντικά (βάσει ΚΑΔ κύριας ή δευτερεύουσας και με βάση αυτά που ορίζουν οι αποφάσεις του υπ.Οικ.), των οποίων η σύμβαση εργασίας τους έχει λυθεί, εντός του χρονικού διαστήματος από 1/3/2020 έως και 20/3/2020, είτε με οικειοθελή αποχώρηση, είτε με καταγγελία, λαμβάνουν ως έκτακτη οικονομική ενίσχυση, αποζημίωση ειδικού σκοπού ύψους οκτακοσίων ευρώ (800€), με τη διαδικασία που ορίζεται στην ενότητα Α εφόσον δεν έχουν άλλη σύμβαση εξαρτημένης εργασίας σε άλλον εργοδότη

2. Οι εργαζόμενοι του προηγούμενου εδαφίου, είναι δικαιούχοι της αποζημίωσης ειδικού σκοπού, αν δεν έχουν συμπληρώσει τις προϋποθέσεις για τη λήψη του επιδόματος τακτικής ανεργίας.

3. Η αποζημίωση ειδικού σκοπού είναι ακατάσχετη, αφορολόγητη και δεν συμψηφίζεται με οποιαδήποτε οφειλή.

Μπαίνουν και δευτερεύοντες ΚΑΔ στα ευνοϊκά μέτρα - Παράταση για τις επιταγές

Το Υπουργείο Οικονομικών ανακοινώνει ότι, μετά από διαβούλευση με φορείς της αγοράς, την Τράπεζα της Ελλάδος και την Ένωση Ελληνικών Τραπεζών, που έγινε από τον Υφυπουργό Δημοσιονομικής Πολιτικής κ. Θόδωρο Σκυλακάκη, κατέληξε στις ακόλουθες ρυθμίσεις για το θέμα των μεταχρονολογημένων επιταγών, οι οποίες θα περιληφθούν σε Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου που θα εκδοθεί εντός της ημέρας.

Το βασικό στοιχείο των σχετικών ρυθμίσεων είναι η αναστολή των επιταγών που αφορούν πληττόμενες επιχειρήσεις (περιλαμβανομένων και επιχειρήσεων που θα ενταχθούν στους πληττόμενους ΚΑΔ τον Απρίλιο), κατά 75 ημέρες. Οι σχετικές ρυθμίσεις έχουν ως ακολούθως:

1. Από την έκδοση της σχετικής Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου και μέχρι την 31η Μαϊου 2020 για τους Κωδικούς Αριθμούς Δραστηριότητας (ΚΑΔ) των επιχειρήσεων που έχουν αναστείλει τη δραστηριότητά τους με κρατική εντολή ή πληγεί δραστικά από την επιδημία του COVID-19, με βάση τις Πράξεις Νομοθετικού Περιεχομένου που έχουν εκδοθεί μέχρι σήμερα, αναστέλλονται οι προθεσμίες λήξης, εμφάνισης και πληρωμής αξιόγραφων κατά 75 ημέρες από την ημερομηνία λήξης εκάστου αξιογράφου. Το ίδιο ισχύει και για τις επιχειρήσεις για τις οποίες θα ανασταλεί η δραστηριότητά τους ή θα περιληφθούν στις δραστικά πληττόμενες επιχειρήσεις κατά το μήνα Απρίλιο του 2020 από την επομένη της ημερομηνίας δημοσίευσης της συμπερίληψης των συγκεκριμένων Κωδικών Αριθμών Δραστηριότητας στις πληττόμενες επιχειρήσεις. Το μέτρο ισχύει για όλα τα αξιόγραφα που θα προσκομιστούν ηλεκτρονικά από τους εκδότες τους στις τράπεζες εντός τριών εργάσιμων ημερών από την έκδοση της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου, μέσω ειδικής εφαρμογής της Τειρεσίας Α.Ε., ανεξαρτήτως αν η επιχείρηση περιλαμβάνεται σήμερα στις πληττόμενες ή θα περιληφθεί σ’ αυτές στο μέλλον.

2. Οι κομιστές αξιογράφων που δεν δραστηριοποιούνται σε πληττόμενους Κωδικούς Αριθμούς Δραστηριότητας θα έχουν δικαίωμα να ενταχθούν ατομικά (οι συγκεκριμένες επιχειρήσεις με βάση μόνο τον ΑΦΜ τους), στις πληττόμενες επιχειρήσεις και να λάβουν ασφαλιστικές και φορολογικές αναστολές από την 1η Απριλίου και εντεύθεν αν το σύνολο των αξιογράφων που αναστέλλονται είναι μεγαλύτερο του 20% του μέσου μηνιαίου τζίρου τους το 2019, με την εξαίρεση επιχειρήσεων που υπάγονται σε συγκεκριμένους ΚΑΔ που παρουσιάζουν σημαντική αύξηση του τζίρου τους στη διάρκεια της κρίσης. Οι ειδικές ρυθμίσεις που αφορούν το συγκεκριμένο μέτρο θα προβλεφθούν με υπουργική απόφαση.

3. Στο πλαίσιο των τραπεζικών προϊόντων με εγγυοδοσία από πόρους του ΕΣΠΑ ή μέσω της Αναπτυξιακής Τράπεζας, που προετοιμάζει το υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων, θα προβλεφθεί η δυνατότητα λήψης κεφαλαίου κινήσεως στους εκδότες ή/και τους κομιστές μεταχρονολογημένων επιταγών, για τη διευκόλυνση της άμεσης αποπληρωμής τους.

Επίσης δημοσιεύθηκαν στο ΦΕΚ 3 νέες αποφάσεις του του Υπ.Οικονομικών.

Με την απόφαση Α.1061/2020 Παρατείνονται οι προθεσμί­ες καταβολής των βεβαιωμένων στις Δ.Ο.Υ. οφειλών, που λήγουν ή έληξαν από 11/03/2020 έως και την 30/04/2020 των φυσικών προσώπων που εκμισθώνουν ακίνητα στις επιχειρήσεις οι οποίες πλήττονται.

Με την απόφαση Α.1062/2020 τροποποιείται η Α.1053/2020, ενώ με την απόφαση Α.1063/2020 τροποποιείται η Α.1054/2020.

Το κοινό χαρακτηριστικό των νέων αποφάσεων του υπ. Οικονομικών, είναι ότι οι παρατάσεις που προβλέπουν αφορούν πλέον όχι μόνο τις επιχειρήσεις που έχουν κύριο ΚΑΔ στη λίστα με τις πληττόμενες επιχειρήσεις, αλλά και αυτές των οποίων τα ακαθάριστα έσοδα ενεργού κατά την 20/3/2020 ΚΑΔ δευτερεύουσας δραστηριότητας από τους αναγραφόμενους στην επικαιροποιημένη λίστα, όπως αυτά προκύπτουν από την αρχική δήλωση φόρου εισοδήματος φορολογικού έτους 2018 είναι μεγαλύτερα από τα ακαθάριστα έσοδα που αντιστοιχούν στον κύριο ΚΑΔ στις 20/3/2020.

Εκτός από αυτή τη σημαντική αλλαγή τροποποιήθηκε και η λίστα των ΚΑΔ, στην οποία ορισμένοι τριτοβάθμιοι και τεταρτοβάθμιοι ΚΑΔ αντικαταστάθηκαν από του αντίστοιχους δευτεροβάθμιους.

Οι μεταβολές στους ΚΑΔ είναι αναλυτικά οι ακόλουθες :

Οι ΚΑΔ  
69202 Λογιστικές υπηρεσίες
69203 Υπηρεσίες παροχής φορολογικών συμβουλών
69204 Υπηρεσίες αφερεγγυότητας και εκκαθάρισης
   
Αντικαταστάθηκαν με
69.20 Δραστηριότητες Λογιστικής, τήρησης βιβλίων και λογιστικού ελέγχου παροχή φορολογικών συμβουλών, εκτός Υπηρεσίες οικονομικού ελέγχου (69.20.1)
Οι ΚΑΔ  
10711101 Παραγωγή τυροπιτών, σάντουιτς και παρόμοιων ειδών
107112 Παραγωγή νωπών ειδών ζαχαροπλαστικής και γλυκισμάτων
   
Αντικαταστάθηκαν με
10.71 Αρτοποιία παραγωγή νωπών ειδών ζαχαροπλαστικής
Οι ΚΑΔ  
16292 Κατασκευή ειδών από φελλό, άχυρο ή Άλλα υλικά σπαρτοπλεκτικής ειδών καλαθοπλεκτικής
162911 Κατασκευή εργαλείων, στελεχών εργαλείων, λαβών εργαλείων, στελεχών και λαβών για σκούπες ή βούρτσες, στοιχείων για την κατασκευή πιπών, καλαποδιών για μπότες ή παπούτσια, από ξύλο
162912 Κατασκευή επιτραπέζιων και μαγειρικών σκευών, από ξύλο
162913 Κατασκευή ξύλινων ψηφιδοθετημάτων και ενθετικής ξύλινης διακόσμησης επίπλων, θηκών για κοσμήματα ή μαχαιροπίρουνα, αγαλματίων και άλλων διακοσμητικών ειδών, από ξύλο
16291401 Κατασκευή ξύλινων κορνιζών
16291402 Κατασκευή ξύλινων κουρτινόβεργων
16291403 Κατασκευή ξύλινων μικροαντικειμένων
16291404 Κατασκευή ξύλινων σκαλών
16291405 Κατασκευή οδοντογλυφίδων
   
Αντικαταστάθηκαν με
16.29 Κατασκευή άλλων προϊόντων από ξύλο κατασκευή ειδών από φελλό και ειδών καλαθοποιίας και σπαρτοπλεκτικής
Ο ΚΑΔ  
23192201 Κατασκευή γυαλιών για φακούς οράσεως και οπτικούς κρυστάλλους
   
Αντικαταστάθηκε με
23.19.22 Κατασκευή γυαλιών ρολογιών τοίχου και χεριού ή ματογυαλιών, μη κατεργασμένων οπτικά σφαιρών (μπαλών) κοίλων και των τμημάτων τους, από γυαλί, για την κατασκευή παρόμοιων γυαλιών
Οι ΚΑΔ αυτοί προστέθηκαν
46.31.11.02 Χονδρικό εμπόριο ακατέργαστων ξηρών καρπών
46.31.12.08 Χονδρικό εμπόριο κατεργασμένων ξηρών καρπών
46.33.13.05 Χονδρικό εμπόριο ζωικών ή φυτικών λιπών και ελαίων και των κλασμάτων τους, υδρογονωμένων, εστεροποιημένων, αλλά χωρίς να έχουν υποστεί περαιτέρω παρασκευή
46.77.10.30 Χονδρικό εμπόριο φυτικών απορριμμάτων και φυτικών υπολειμμάτων
Οι ΚΑΔ  
47191003 Εκμετάλλευση πολυκαταστημάτων (υπεραγορών)
47191004 Λιανικό εμπόριο βιολογικών ειδών, εκτός τροφίμων
47191005 Λιανικό εμπόριο διαφημιστικών ειδών (μπρελόκ, μπλουζών, αναπτήρων, στυλό κλπ)
47191006 Λιανικό εμπόριο διαφόρων προϊόντων από καταστήματα outlet
47191007 Λιανικό εμπόριο διαφόρων προϊόντων από καταστήματα stock
47191008 Λιανικό εμπόριο ειδών δώρων γενικά
47191009 Λιανικό εμπόριο ειδών ερωτικού περιεχομένου (sex shop)
   
Αντικαταστάθηκαν με
47.19 Άλλο λιανικό εμπόριο σε μη εξειδικευμένα καταστήματα, εκτός από Εκμετάλλευση καταστήματος ψιλικών ειδών γενικά (47.19.10.01), Εκμετάλλευση περίπτερου (47.19.10.02)
Οι ΚΑΔ  
47767701 Λιανικό εμπόριο ανθέων
47767703 Λιανικό εμπόριο αποξηραμένων φυτών
47767710 Λιανικό εμπόριο κομμένων ανθέων και μπουμπουκιών τους, συνθέσεων ανθέων, καθώς και ανθοδεσμών, στεφανιών και παρόμοιων ειδών
47767711 Λιανικό εμπόριο μερών φυτών, χορταριών, βρύων και λειχήνων, κατάλληλων για διακοσμητική χρήση
47767712 Λιανικό εμπόριο -μετά από εισαγωγή- ανθέων
   
Αντικαταστάθηκαν με
47.76 Λιανικό εμπόριο λουλουδιών, φυτών, σπόρων, λιπασμάτων, ζώων συντροφιάς και σχετικών ζωοτροφών σε εξειδικευμένα καταστήματα, εκτός από Λιανικό εμπόριο αποξηραμένων οσπριωδών λαχανικών, αποφλοι­ωμένων, για σπορά (47.76.77.02), Λιανικό εμπόριο γεωργικών σπόρων σε μικροσυσκευασίες (47.76.77.04), Λιανικό εμπόριο δενδρυλλίων και φυτών (εκτός καλλωπιστικών φυτών) (47.76.77.05), Λιανικό εμπόριο ελαιούχων σπόρων π.δ.κ.α. (47.76.77.06), Λιανικό εμπόριο ζώντων φυτών, κονδύλων, βολβών και ριζών, μοσχευμάτων και παραφυάδων, μυκηλιών μανιταριών (47.76.77.07), Λιανικό εμπόριο καλαμποκιού για σπορά (47.76.77.08), Λιανικό εμπόριο κεραμικών ειδών που χρησιμοποιούνται στη γεωργία και για τη μεταφορά ή τη συσκευασία αγαθών (47.76.77.09), Λιανικό εμπόριο σπόρων ανθέων και καρπών (47.76.77.13), Λιανικό εμπόριο σπόρων ζαχαρότευτλων και σπόρων κτηνοτροφικών φυτών (47.76.77.14), Λιανικό εμπόριο σπόρων ηλίανθου, σουσαμιού, κάρδαμου, κράμβης, ελαιοκράμβης και σιναπιού, για σπορά (47.76.77.15), Λιανικό εμπόριο σπόρων λαχανικών (47.76.77.16), Λιανικό εμπόριο σπόρων πατάτας (47.76.77.17), Λιανικό εμπόριο φρέσκων φυτών που χρησιμοποιούνται κυρίως στην αρωματοποιία, τη φαρμακευτική ή την παραγωγή εντομοκτόνων, μυκητοκτόνων ή για παρόμοιους σκοπούς (47.76.77.18), Λιανικό εμπόριο φυσικών χριστουγεννιάτικων δέντρων (47.76.77.19), Λιανικό εμπόριο φυτικών υλών π.δ.κ.α. για σπαρτοπλεκτική, παραγέμισμα, βάτες, βαφή ή δέψη, φυτικών προϊόντων π.δ.κ.α. (47.76.77.20), Λιανικό εμπόριο λιπασμάτων και αγροχημικών προϊόντων (47.76.78), Λιανικό εμπόριο ζώων συντροφιάς και τροφών για ζώα συντροφιάς (47.76.79).
Οι ΚΑΔ  
56291 Υπηρεσίες εστιατορίου επί συμβάσει
56292002 Υπηρεσίες που παρέχονται από καντίνες αθλητικών εγκαταστάσεων
56292004 Υπηρεσίες που παρέχονται από σχολικές καντίνες (κυλικεία)
56292005 Υπηρεσίες που παρέχονται από φοιτητικά εστιατόρια
   
Αντικαταστάθηκαν με
56.29 Αλλες υπηρεσίες εστίασης, εκτός από Υπηρεσίες γευμάτων που παρέχονται από στρατιωτικές τραπεζαρίες (56.29.20.01)
Οι ΚΑΔ  
781012 Υπηρεσίες μόνιμης τοποθέτησης προσωπικού, εκτός των υπηρεσιών αναζήτησης στελεχών
78101101 Υπηρεσίες εύρεσης καλλιτεχνών για θεάματα
   
Αντικαταστάθηκαν με
78.10 Δραστηριότητες γραφείων εύρεσης εργασίας, εκτός από Υπηρεσίες εύρεσης ιατρικού προσωπικού (78.10.11.02)
ΟΙ ΚΑΔ  
782011 Υπηρεσίες γραφείων εύρεσης προσωρινής απασχόλησης για την παροχή προσωπικού ηλεκτρονικών υπολογιστών και τηλεπικοινωνιών
782012 Υπηρεσίες γραφείων εύρεσης προσωρινής απασχόλησης για την παροχή λοιπού προσωπικού υποστήριξης γραφείου
782013 Υπηρεσίες γραφείων εύρεσης προσωρινής απασχόλησης για την παροχή προσωπικού στον τομέα του εμπορίου
782014 Υπηρεσίες γραφείων εύρεσης προσωρινής απασχόλησης για την παροχή προσωπικού στον τομέα των μεταφορών, της αποθήκευσης, του εφοδιασμού ή της βιομηχανίας
782015 Υπηρεσίες γραφείων εύρεσης προσωρινής απασχόλησης για την παροχή προσωπικού σε ξενοδοχεία και εστιατόρια
782019 Υπηρεσίες γραφείων εύρεσης προσωρινής απασχόλησης για την παροχή λοιπού προσωπικού
   
Αντικαταστάθηκαν με
78.20 Υπηρεσίες γραφείων εύρεσης προσωρινής απασχόλησης, εκτός από Υπηρεσίες γραφείων εύρεσης προσω­ρινής απασχόλησης για την παροχή ιατρικού προσωπικού (78.20.16)
ΟΙ ΚΑΔ  
783011 Aλλες υπηρεσίες διάθεσης ανθρώπινου δυναμικού για εργασίες ηλεκτρονικών υπολογιστών και τηλεπικοινωνιών
783012 Aλλες υπηρεσίες διάθεσης ανθρώπινου δυναμικού για εργασίες υποστήριξης γραφείου
783013 Aλλες υπηρεσίες διάθεσης ανθρώπινου δυναμικού για εργασίες στον τομέα του εμπορίου
783014 Aλλες υπηρεσίες διάθεσης ανθρώπινου δυναμικού για εργασίες μεταφορών, αποθήκευσης, εφοδιασμού ή βιομηχανίας
783015 Aλλες υπηρεσίες διάθεσης ανθρώπινου δυναμικού για ξενοδοχεία και εστιατόρια
783019 Aλλες υπηρεσίες διάθεσης ανθρώπινου δυναμικού π.δ.κ.α.
   
Αντικαταστάθηκαν με
78.30 Άλλες υπηρεσίες διάθεσης ανθρώπινου δυναμικού, εκτός από Αλλες υπηρεσίες διάθεσης ανθρώπινου δυναμικού για ιατρικές εργασίες (78.30.16)
Οι ΚΑΔ  
869012 Υπηρεσίες νοσοκόμου
869013 Υπηρεσίες φυσιοθεραπείας
869014 Υπηρεσίες ασθενοφόρων
869015 Υπηρεσίες ιατρικού εργαστηρίου
869016 Υπηρεσίες τραπεζών αίματος, σπέρματος και οργάνων μεταμόσχευσης
869017 Υπηρεσίες διαγνωστικών εικόνων χωρίς ερμηνεία
869018 Υπηρεσίες ψυχικής υγείας
869019 Άλλες υπηρεσίες που αφορούν την ανθρώπινη υγεία π.δ.κ.α.
   
Αντικαταστάθηκαν με
86.90 Αλλες δραστηριότητες ανθρώπινης υγείας εκτός από Υπηρεσίες σχετικές με την εγκυμοσύνη (86.90.11)
Οι ΚΑΔ  
96091902 Υπηρεσίες αχθοφόρων
96091904 Υπηρεσίες γευσιγνωσίας
96091905 Υπηρεσίες γκαρνταρόμπας
96091906 Υπηρεσίες γραφείων γνωριμίας ή συνοικεσίων
96091907 Υπηρεσίες γραφολόγου
96091908 Υπηρεσίες γυαλίσματος υποδημάτων
96091909 Υπηρεσίες δερματοστιξίας (τατουάζ)
96091910 Υπηρεσίες διακοσμητή κατοικιών
96091911 Υπηρεσίες διεκπεραίωσης θεμάτων Υπουργείου Μεταφορών (μεταβιβάσεων αυτοκινήτων κ.λπ.)
96091912 Υπηρεσίες ιερόδουλου
96091914 Υπηρεσίες πορτιέρη και παρκαδόρου
96091916 Υπηρεσίες στολισμού εκκλησιών, αιθουσών κλπ (για γάμους, βαπτίσεις, κηδείες και Aλλες εκδηλώσεις)
96091917 Υπηρεσίες τρυπήματος δέρματος του σώματος
   
Αντικαταστάθηκαν με
96.09.19 Διάφορες Αλλες υπηρεσίες π.δ.κ.α. εκτός από Αστρολογικές και πνευματιστικές υπηρεσίες (96.09.19.01), Υπηρεσίες γενεαλογικές (96.09.19.03), Υπηρεσίες οικιακού υπηρέτη (96.09.19.13), Υπηρεσίες προσωπικού οδηγού αυτοκινήτων (96.09.19.15)

Συνολικά από την εμφάνιση του πρώτου κρούσματος κορονοϊού στην Ελλάδα οι πωλήσεις των σούπερ μάρκετ αυξήθηκαν 35,9%.

Ιστορικό υψηλό καταγράφηκε στις πωλήσεις των σούπερ μάρκετ την εβδομάδα 9 έως 15 Μαρτίου, με την εκτόξευση της κατανάλωσης να παρουσιάζει, για πρώτη ίσως φορά, ενισχυμένους τζίρους κατά 95,7% σε σχέση με το αντίστοιχο περσινό διάστημα.
Σύμφωνα με τα στοιχεία της IRI, από τη στιγμή της εμφάνισης του πρώτου επιβεβαιωμένου κρούσματος κορονοϊού στη χώρα, στις 27 Φεβρουαρίου, συνολικά οι πωλήσεις στα σούπερ μάρκετ εμφανίζουν αύξηση 35,9%, ενώ η εβδομάδα 9 έως 15 Μαρτίου καταγράφει τις υψηλότερες επιδόσεις κατανάλωσης, με τον συνολικό τζίρο των έξι εργάσιμων ημερών να ανέρχεται σε 191,9 εκατ. ευρώ έναντι 98 εκατ. ευρώ την ίδια εβδομάδα πέρυσι.

Θα πρέπει να επισημανθεί ότι η συγκεκριμένη περίοδος αποτελεί την εβδομάδα κατά την οποία η εξάπλωση των κρουσμάτων του κορονοϊού ενισχύεται τόσο στην Ελλάδα όσο και στη γειτονική Ιταλία, ενώ παράλληλα στη χώρα η προσπάθεια ενίσχυσης της αναγκαιότητας να «μείνουμε σπίτι» έχει αρχίσει να εντείνεται. Στο εν λόγω διάστημα έχει ενεργοποιηθεί η κατ' οίκον εργασία σε μεγάλη μερίδα επιχειρήσεων, τα σχολεία έχουν ήδη κλείσει, ενώ η κυβέρνηση προετοιμάζεται για επιβολή νέων αυστηρότερων περιοριστικών μέτρων (δεν έχουν γίνει ακόμα εξαγγελίες).

Αυξάνεται το όριο ανέπαφων συναλλαγών χωρίς τη χρήση PIN. Σύμφωνα με ανακοίνωση της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών το όριο αυξάνεται από 25 στα 50 ευρώ.

Το συγκεκριμένο μέτρο είναι προσωρινής εφαρμογής και συγκεκριμένα για τους επόμενους δυο μήνες και εκτιμάται ότι ποσοστό μεγαλύτερο του 80% των συναλλαγών σε καταστήματα τροφίμων, πρατήρια καυσίμων και φαρμακεία θα μπορεί να πραγματοποιηθεί χωρίς την πληκτρολόγηση του ΡΙΝ από τον κάτοχο της χρεωστικής, πιστωτικής και προπληρωμένης κάρτας

Η επίσημη ανακοίνωση

Η Ελληνική Ένωση Τραπεζών ενημερώνει τους συναλλασσόμενους για την αύξηση του ορίου των ανέπαφων συναλλαγών με κάρτες πληρωμών χωρίς τη χρήση ΡΙΝ.

Οι τράπεζες μέλη της ΕΕΤ, στο πλαίσιο της διαρκούς συνδρομής τους για τον περιορισμό των επιπτώσεων του κορωνοϊού (COVID-19), στη δημόσια υγεία και τη συναλλακτική πρακτική, αυξάνουν από τη Δευτέρα, 30 Μαρτίου και έως την Κυριακή 31 Μαΐου 2020 το όριο των ανέπαφων (contactless) συναλλαγών καρτών χωρίς τη χρήση ΡΙΝ στο ύψος των 50 ευρώ, έναντι 25 ευρώ που ίσχυε μέχρι σήμερα.

Το συγκεκριμένο μέτρο είναι προσωρινής εφαρμογής και συγκεκριμένα για τους επόμενους δυο μήνες και εκτιμάται ότι ποσοστό μεγαλύτερο του 80% των συναλλαγών σε καταστήματα τροφίμων, πρατήρια καυσίμων και φαρμακεία θα μπορεί να πραγματοποιηθεί χωρίς την πληκτρολόγηση του ΡΙΝ από τον κάτοχο της χρεωστικής, πιστωτικής και προπληρωμένης κάρτας. Με τον τρόπο αυτό ελαχιστοποιείται σημαντικά η φυσική επαφή των κατόχων καρτών με το πληκτρολόγιο του POS.

Υπενθυμίζεται ότι όλες οι συναλλαγές, ανεξαρτήτως ορίου ποσού, πραγματοποιούνται ανέπαφα χωρίς να παραδίδεται η κάρτα πληρωμών στον εκάστοτε υπάλληλο του καταστήματος που διενεργείται η συναλλαγή. Για συναλλαγές πέραν του ποσού των 50 ευρώ θα συνεχίσει να ζητείται από τον κάτοχο της κάρτας η πληκτρολόγηση του ΡΙΝ του στο POS.

Υπενθυμίζεται, σε κάθε περίπτωση, η προσοχή των συναλλασσόμενων στην ασφαλή φύλαξη της κάρτας τους.

Οι τράπεζες μέλη της ΕΕΤ, πιστές στη δέσμευσή τους, παρακολουθούν τις εξελίξεις και επικαιροποιούν συνεχώς τα μέτρα προστασίας για τη διασφάλιση της υγείας των εργαζομένων και των πελατών τους.

Σε ένα μέτρο αντιστάθμισης των απωλειών των φορολογικών εσόδων λόγω της κρίσης του κορονοϊού προχώρησε το οικονομικό επιτελείο. Είναι η παροχή έκπτωσης 25% στους εργαζόμενους και τις επιχειρήσεις που, παρά το γεγονός ότι έχουν δικαίωμα να αναστείλουν φορολογικές υποχρεώσεις, θα τις πληρώσουν εμπρόθεσμα.

Το σχετικό κίνητρο ανακοινώθηκε χθες από το οικονομικό επιτελείο και ακόμη βρίσκεται στο στάδιο της επεξεργασίας η τελική μορφή του. Αυτή θα ξεκαθαριστεί με την επόμενη Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου που θα περιλαμβάνει την επόμενη δόση μέτρων στήριξης της οικονομίας. Η θέσπιση του σχετικού μέτρου περιλαμβάνει, ωστόσο, μερικές κρίσιμες λεπτομέρειες που οι επιχειρήσεις και οι φορολογούμενοι πρέπει να προσέξουν:

-το μέτρο της έκπτωσης για την εμπρόθεσμη πληρωμή φορολογικών υποχρεώσεων αφορά μόνο τις επιχειρήσεις και τους εργαζόμενους επιχειρήσεων που περιλαμβάνονται στους περίπου 700 Κωδικούς Αριθμούς Δραστηριότητας που είτε τέθηκαν εκτός λειτουργίας με κυβερνητική απόφαση (π.χ. εστίαση) είτε έχουν πληγεί ιδιαίτερα με την κρίση κορoνοϊού (περίπου 600 ΚΑΔ που επικαιροποιήθηκαν χθες). Για τους εργαζόμενους επιχειρήσεων σε κλάδους που έχουν πληγεί, το μέτρο της έκπτωσης αφορά μόνο όσους έχουν τεθεί σε καθεστώς αναστολής σύμβασης εργασίας. Όσες επιχειρήσεις δραστηριοποιούνται με ΚΑΔ που δεν περιλαμβάνεται στις παραπάνω λίστες θα πρέπει να εξοφλήσουν τις φορολογικές τους υποχρεώσεις κανονικά και εμπρόθεσμα καθώς δεν δικαιούνται ούτε την 4μηνη αναστολή αλλά ούτε και την έκπτωση 25% στην εμπρόθεσμη εξόφληση

-οι ελεύθεροι επαγγελματίες και ατομικές επιχειρήσεις που περιλαμβάνονται σε κλάδους που έχουν κλείσει με κυβερνητική απόφαση ή πλήττονται και απασχολούν από έναν έως και πέντε υπαλλήλους, αποκτούν δικαίωμα έκπτωσης μόνο για τις ασφαλιστικές εισφορές περιόδου Φεβρουαρίου και Μαρτίου

-ο σχεδιασμός της κυβέρνησης που θα οριστικοποιηθεί και θα αποτυπωθεί στην επόμενη ΠΝΠ προβλέπει την ενεργοποίηση του μέτρου της έκπτωσης για την εμπρόθεσμη πληρωμή φορολογικών υποχρεώσεων για τις φορολογικές υποχρεώσεις που η προθεσμία τους λήγει έως και τις 30 Απριλίου

-από το μέτρο της έκπτωσης για την εμπρόθεσμη πληρωμή φορολογικών υποχρεώσεων εξαιρείται ο ΦΠΑ ο οποίος είτε θα καταβληθεί εμπρόθεσμα στο σύνολό του είτε θα καταβληθεί στο σύνολό του έως και τις 31 Αυγούστου 2020 χωρίς τόκους και προσαυξήσεις

-στο μέτρο της έκπτωσης για την εμπρόθεσμη εξόφληση φορολογικών υποχρεώσεων περιλαμβάνονται όλες οι πλην ΦΠΑ φορολογικές υποχρεώσεις, όπως είναι ο Φόρος Μισθωτών Υπηρεσιών, οι παρακρατούμενοι φόροι, οι δόσεις ρυθμισμένων οφειλών κ.α.

Από το υπουργείο Οικονομικών γίνεται προσπάθεια σε συνεργασία με την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων προκειμένου έως το τέλος Μαρτίου να έχουν γίνει οι απαραίτητες παρεμβάσεις στο taxis και να εμφανίζεται η επιλογή του μειωμένου οφειλόμενου ποσού λόγω έκπτωσης. Οι επιχειρήσεις και οι εργαζόμενοι που θα κάνουν χρήση του μέτρου θα καταβάλλουν το 75% του ποσού.

Ανακοίνωση από την Ελληνική Ένωση Τραπεζών-Τι ισχύει με τις συναλλαγές που δεν επιτρέπεται να διενεργούνται με φυσική παρουσία στα τραπεζικά καταστήματα

Σε συνέχεια της σημερινής ανακοίνωσής της, σχετικά με τις συναλλαγές που δεν επιτρέπεται να διενεργούνται με φυσική παρουσία στα τραπεζικά καταστήματα, η Ελληνική Ένωση Τραπεζών διευκρινίζει το εξής:

«Δεν υπάρχει οποιοσδήποτε περιορισμός ως προς τις ελεύθερες αναλήψεις μετρητών και οι συναλλασσόμενοι δύνανται να αναλαμβάνουν όποια ποσά επιθυμούν από τους τραπεζικούς λογαριασμούς τους».

«Ειδικότερα, για λόγους συμμόρφωσης του τραπεζικού τομέα στους τεθέντες περιορισμούς και για λόγους διαφύλαξης της δημόσιας υγείας, οι συναλλασσόμενοι θα πρέπει να χρησιμοποιούν τη χρεωστική τους κάρτα για αναλήψεις μέχρι ποσού 400 ευρώ ημερησίως. Για ποσά υψηλότερα των 400 ευρώ, και εφόσον οι συναλλασσόμενοι δεν επιθυμούν να επιλέξουν τα ΑΤΜ, οι αναλήψεις μπορούν να γίνονται και από τα ταμεία», αναφέρεται στην ανακοίνωση.

Η Ελληνική Ένωση Τραπεζών, σε προηγούμενη πρωινή της ανακοίνωση, ενημέρωσε τους συναλλασσόμενους για τις συναλλαγές που δεν θα μπορούν να διενεργούν στα τραπεζικά καταστήματα από σήμερα Τρίτη, 24 Μαρτίου μετά την επιβολή του μέτρου του προσωρινού περιορισμού της κυκλοφορίας των πολιτών προς αντιμετώπιση του κινδύνου διασποράς του κορονοϊού.

Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση «οι τράπεζες-μέλη της ΕΕΤ, εντείνουν ακόμη περισσότερο τα μέτρα προστασίας των εργαζομένων και των συναλλασσομένων, μετά την επιβολή του μέτρου του προσωρινού περιορισμού της κυκλοφορίας των πολιτών προς αντιμετώπιση του κινδύνου διασποράς του κορονοϊού COVID-19».

Για το λόγο αυτό, από σήμερα Τρίτη, 24 Μαρτίου 2020, περιορίζονται οι συναλλαγές στα καταστήματα με φυσική παρουσία και διαμορφώνονται ως εξής:

1. Αναλήψεις μετρητών έως 400 ευρώ πραγματοποιούνται αποκλειστικά με τη χρήση της χρεωστικής κάρτας, στα ΑΤΜ.

2. Καταθέσεις μετρητών έως 1.000 ευρώ πραγματοποιούνται στα ΑΤΜ με τη χρήση χρεωστικής κάρτας.

3. Οι πληρωμές λογαριασμών τρίτων (Δημόσιο, ενέργεια, ύδρευση, τηλεφωνία, συνδρομητική τηλεόραση, ασφάλειες, κ.λπ) εξοφλούνται μέσω internet/mobilebanking ή στα ΑΤΜ και στα Κέντρα Αυτόματων Συναλλαγών (APS). Στο Δίκτυο Καταστημάτων δεν θα εξυπηρετούνται πληρωμές λογαριασμών με χρήση μετρητών στο ταμείο.

4. Η ενημέρωση λογαριασμών (κινήσεων και υπολοίπων) πραγματοποιείται μέσω internet/mobile banking ή στα ΑΤΜ. Ενημερώσεις βιβλιαρίων ταμιευτηρίου δεν θα γίνονται στο Δίκτυο Καταστημάτων.

Η ΕΕΤ συστήνει στους πολίτες για την καλύτερη εξυπηρέτηση τους να αξιοποιήσουν τη χρεωστική κάρτα της τράπεζάς τους και τους κωδικούς πρόσβασης στην ηλεκτρονική τραπεζική της τράπεζας συνεργασίας τους.

Νέα δέσμη μέτρων για την ενίσχυση επιχειρήσεων και εργαζόμενων που έχουν πληγεί από τον κορονοϊό παρουσίασε ο υπουργός Εργασίας Γιάννης Βρούτσης  μετά το υπουργικό συμβούλιο της Τρίτης.


Eως τις 12 τα μεσάνυχτα θα ανοίξει η ηλεκτρονική πλατφόρμα στο Πληροφοριακό Σύστημα Εργάνη, όπου οι εργοδότες θα μπορούν να υποβάλουν αιτήσεις, ενώ την επόμενη εβδομάδα θα λειτουργήσει η ειδική πλατφόρμα για τους εργαζόμενους supportemployees.yeka.gr στον ιστότοπο της Γενικής Γραμματείας Εργασίας του Υπουργείου.

Όπως διευκρίνησε ο υπουργός εργασίας Γιάννης Βρούτσης
Αν οι επιχειρήσεις και οι εργαζόμενοι δεν αξιοποιήσουν τα ευνοικά μέτρα περί της αναστολής πληρωμής των φορολογικών υποχρεώσεων και καταβάλλουν το φόρο την προβλεπόμενη ημερομηνία, θα έχουν έκπτωση φόρου 25% επί των βεβαιωμένων οφειλών ΔΟΥ και των δόσεων ρυθμίσεων βεβαιωμένων φορολογικών οφειλών.

Επίσης, παρέχεται μείωση κατά 25% των τρεχουσών ασφαλιστικών εισφορών προς τους φορείς κοινωνικής ασφάλισης περιόδου απασχόλησης Φεβρουαρίου και Μαρτίου 2020 εφόσον εξοφληθούν στη προβλεπόμενη ημερομηνία. Η προθεσμία για την πληρωμή των δόσεων Φεβρουαρίου και Μαρτίου των ρυθμισμένων οφειλών προς τα ταμεία παρατείνεται έως τις 30/9 και 31/10 αντίστοιχα.
Οι ελεύθεροι επαγγελματίες και οι ατομικές επιχειρήσεις που πλήττονται και απασχολούν έως 5 άτομα θα ενταχθούν στο καθεστώς ενίσχυσης των 800 ευρώ (οι ελεύθεροι επαγγελματίες καθώς και οι μισθωτοί που απασχολούν).

Οι αυταπασχολούμενοι επιστήμονες (οικονομολόγοι, λογιστές, δικηγόροι, μηχανικοί) θα ενταχθούν σε πρόγραμμα κατάρτησης για τις νέες τεχνολογίες ώστε να συνεχίσουν μέσω αυτών την επαγγελματική τους διραστηριότητα.

Η δυνατότητα καταβολής του Δώρου Πάσχα προς τους εργαζόμενους επεκτείνεται μέχρι το καλοκαίρι. Αντίθετα ισχύει η υποχρέωση καταβολής του στις προθεσμίες του ισχύοντα νόμου στις λοιπές επιχειρήσεις.

Συνοψίζοντας ο κ. Βρούτσης τόνισε: «Αυτοί που είναι δικαιούχοι της αποζημίωσης ειδικού σκοπού ύψους 800 ευρώ είναι οι εργαζόμενοι που έχουν μπει σε καθεστώς αναστολής της σύμβασης εργασίας, οι ελεύθεροι επαγγελματίες και αυτοαπασχολούμενοι που βάσει ΚΑΔ πλήττονται (εκτός από τις προαναφερόμενες ειδικές περιπτώσεις επιστημονικών κλάδων) και οι εργαζόμενοι αυτών καθώς και όλοι όσοι έμειναν άνεργοι ή οικιοθελώς αποχώρησαν από 1η Μαρτίου μέχρι 20 Μαρτίου. Τα μέτρα που λάβαμε και υλοποιούμε σταδιακά αποτελούν ένα ολοκληρωμένο δίκτυ προστασίας για εργαζόμενους και εργοδότες και εμπεριέχουν μέσα ένα αίσθημα συνευθύνης και κοινωνικής συνοχής που πρέπει να διαφυλαχθεί πάση θυσία για να ξεπεράσουμε και αυτή την κρίση».

Η πρόσφατη δέσμη μέτρων συνοψίζεται στα εξής:


Α. ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ
Για τους εργαζόμενους στους οποίους έχει γίνει προσωρινή αναστολή της σύμβασης εργασίας από τις επιχειρήσεις (δηλαδή με διοικητική εντολή ή έχουν κλείσει ή έχουν χαρακτηριστεί πληττόμενες) προβλέπεται:


- Η αποζημίωση των 800 ευρώ, που είναι ακατάσχετη, αφορολόγητη και μη συμψηφιστέα.

- Η αναστολή καταβολής φορολογικών υποχρεώσεων και των δόσεων ρυθμίσεων φορολογικών οφειλών.

- Η πλήρης κάλυψη των ασφαλιστικών τους οφειλών, επί του ονομαστικού τους μισθού, για 45 ημέρες.

- Η παροχή έκπτωσης 25% επί των βεβαιωμένων οφειλών ΔΟΥ και των δόσεων ρυθμίσεων βεβαιωμένων φορολογικών οφειλών εφόσον καταβληθούν στην προβλεπόμενη τους ημερομηνία.

- Η αναστολή πληρωμών χρεολυσίων δανείων προς τις τράπεζες για τους συνεπείς δανειολήπτες.

- Η καταβολή του 60% του μισθώματος της οικίας τους για τους εργαζόμενους στις επιχειρήσεις που το κράτος ανέστειλε προσωρινά τη λειτουργία τους, από την στιγμή που αυτή είναι α’ κατοικία.

- Η διασφάλιση της καταβολής του Δώρου Πάσχα για όλους τους εργαζόμενους του ιδιωτικού τομέα.

- Η διασφάλιση των εργασιακών δικαιωμάτων, ακόμη και στην περίπτωση εφαρμογής της αναστολής της σύμβασης εργασίας τους, με την απαγόρευση των απολύσεων και τη ρήτρα διατήρησης των θέσεων εργασίας.

Β. ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΥΣ

- Στις περιπτώσεις ελεύθερων επαγγελματιών, αυτοαπασχολούμενων και ατομικών επιχειρήσεων (που απασχολούν μέχρι 5 εργαζόμενους και είναι στους ΚΑΔ) προβλέπονται:

(α) Για τους επαγγελματίες και εργοδότες, επιπρόσθετα, αποζημίωση 800 ευρώ.

(β) Για τους εργαζόμενους αυτών ισχύει ότι και για τους εργαζόμενους των επιχειρήσεων που είναι σε ΚΑΔ.

- Στις ειδικές περιπτώσεις επιστημονικών κλάδων (οικονομολόγοι και λογιστές, μηχανικοί, δικηγόροι, ιατροί, εκπαιδευτικοί και ερευνητές), προβλέπονται:

(α) Για τους επαγγελματίες και εργοδότες ότι και για τις επιχειρήσεις που έχουν πληγεί σημαντικά, με πρόσθετη παροχή ειδικών επιδοτούμενων προγραμμάτων κατάρτισης και στήριξης για την προσαρμογή στα νέα ψηφιακά δεδομένα, ώστε να προωθηθεί και να επεκταθεί η εξ αποστάσεως επαγγελματική δραστηριότητα.

(β) Για τους εργαζόμενους αυτών ισχύει ότι και για τους εργαζόμενους των επιχειρήσεων που είναι σε ΚΑΔ.

- Αναστολή καταβολής των τρεχουσών ασφαλιστικών εισφορών προς τους φορείς κοινωνικής ασφάλισης, περιόδου απασχόλησης μηνών Φεβρουαρίου και Μαρτίου 2020. Η εξόφλησή των εισφορών των παραπάνω μηνών θα γίνει τμηματικά σε 4 μηνιαίες δόσεις αρχής γενομένης από την 1η Σεπτεμβρίου του 2020.

- Αναστολή της καταβολής των δόσεων των ενεργών ρυθμίσεων- ανεξαρτήτως των διατάξεων που τις διέπουν- των οποίων η υποχρέωση καταβολής λήγει εντός της περιόδου Μαρτίου 2020 έως και 31 Μαΐου του 2020. Οι οφειλές αυτές και οι ρυθμίσεις παγώνουν και θα αρχίσουν να εξοφλούνται από την 1η Ιουνίου 2020.

- Η μείωση κατά 25% των τρεχουσών ασφαλιστικών εισφορών προς τους φορείς κοινωνικής ασφάλισης περιόδου απασχόλησης Φεβρουαρίου και Μαρτίου 2020 εφόσον εξοφληθούν στη προβλεπόμενη ημερομηνία.

Γ. ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΝΕΡΓΟΥΣ

- Παράταση καταβολής τακτικής επιδότησης ανεργίας, καθώς και του επιδόματος μακροχρονίως ανέργων και του βοηθήματος ανεργίας σε ελεύθερους επαγγελματίες και αυτοαπασχολούμενους για 2 μήνες σε όσους το δικαίωμα επιδότησης που έληξε ή θα λήξει το πρώτο τρίμηνο του 2020.

- Αποζημίωση ύψους 800 ευρώ για όσους έχουν αποχωρήσει οικιοθελώς ή έχουν απολυθεί από 1/3/2020 έως 20/3/2020 εφόσον δεν λαμβάνουν επίδομα ανεργίας.

ΣΥΝΟΨΗ:

Άρα αυτοί που είναι δικαιούχοι της αποζημίωσης ειδικού σκοπού ύψους 800 ευρώ είναι οι εργαζόμενοι που έχουν μπει σε καθεστώς αναστολής της σύμβασης εργασίας, οι ελεύθεροι επαγγελματίες και αυτοαπασχολούμενοι που βάσει ΚΑΔ πλήττονται (εκτός από τις προαναφερόμενες ειδικές περιπτώσεις επιστημονικών κλάδων) και οι εργαζόμενοι αυτών καθώς και όλοι όσοι έμειναν άνεργοι ή οικιοθελώς αποχώρησαν από 1η Μαρτίου μέχρι 20 Μαρτίου.

Δ. ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Στις περιπτώσεις των επιχειρήσεων που πλήττονται, είτε γιατί το κράτος ανέστειλε προσωρινά τη λειτουργία τους είτε γιατί βρίσκονται στην επικαιροποιημένη λίστα των ΚΑΔ, προβλέπονται:

- Η αναστολή καταβολής φορολογικών υποχρεώσεων και δόσεων ρυθμίσεων φορολογικών οφειλών.

- Η αναστολή καταβολής ασφαλιστικών υποχρεώσεων και δόσεων ρυθμίσεων ασφαλιστικών οφειλών. Συγκεκριμένα:

α) Παράταση προθεσμίας καταβολής τρεχουσών ασφαλιστικών εισφορών μηνών Φεβρουαρίου και Μαρτίου 2020 οι οποίες δύναται να καταβληθούν έως 30/9/2020 και έως 31/10/2020 αντίστοιχα.

β) Τρίμηνη παράταση της προθεσμίας καταβολής δόσεων ενεργών ρυθμισμένων εργοδοτών-επιχειρήσεων οι οποίες ήταν απαιτητές στις 31/3/2020 καθώς και όλων των επόμενων μηνιαίων δόσεων της κάθε ρύθμισης.

- Η παροχή έκπτωσης 25% επί των βεβαιωμένων οφειλών ΔΟΥ, των δόσεων ρυθμίσεων βεβαιωμένων οφειλών (εκτός ΦΠΑ) σε περίπτωση που δεν γίνει αξιοποίηση της αναστολής και καταβληθούν στα, αρχικώς, προβλεπόμενα χρονικά περιθώρια.

- Η αναστολή πληρωμών χρεολυσίων δανείων προς τις τράπεζες για τις συνεπείς επιχειρήσεις.

- Η καταβολή του 60% του μισθώματος του επαγγελματικού ακινήτου στις επιχειρήσεις που το κράτος ανέστειλε προσωρινά τη λειτουργία τους.

- Η δυνατότητα καταβολής του Δώρου Πάσχα προς τους εργαζόμενους επεκτείνεται μέχρι το καλοκαίρι. Αντίθετα ισχύει η υποχρέωση καταβολής του στις προθεσμίες του ισχύοντα νόμου στις λοιπές επιχειρήσεις.

- Η συμμετοχή στο χρηματοδοτικό σχήμα της επιστρεπτέας προκαταβολής από το κράτος προς τις επιχειρήσεις, με εκτεταμένο χρονικό ορίζοντα αποπληρωμής και περίοδο χάριτος.

- Η συμμετοχή σε ειδικά χρηματοδοτικά σχήματα επιδότησης επιτοκίου ενήμερων επιχειρηματικών δανείων, εγγυήσεων για χορήγηση δανείων, επιχειρηματικών και επενδυτικών δανείων με επιδότηση επιτοκίου.

- Η δυνατότητα αξιοποίησης του καθεστώτος αναστολής της σύμβασης εργασίας για τις επιχειρήσεις στην περίμετρο των ΚΑΔ που θα ανακοινωθούν.

Ε. ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΕΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ – ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ ΓΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Υπογράφτηκαν και αναρτήθηκαν, σήμερα, οι δύο ιδιαίτερα σημαντικές υπουργικές αποφάσεις του Υπουργείου Εργασίας & Κοινωνικών Υποθέσεων με τις οποίες δίνεται η δυνατότητα υλοποίησης των πρόσφατων πρωτοβουλιών της κυβέρνησης για την αντιμετώπιση των συνεπειών της πανδημίας του κορονοϊού στους εργαζόμενους και τις επιχειρήσεις: Την αποζημίωση ειδικού σκοπού για τους εργαζομένους ύψους 800 ευρώ καθώς και την στήριξη εργαζόμενων-επιχειρήσεων μέσα από την μείωση των μισθωμάτων (κύριας κατοικίας- επαγγελματικά).

Παράλληλα, είναι έτοιμα τα δύο ηλεκτρονικά έντυπα, που αφορούν εργοδότες και εργαζομένους, τα οποία θα κατατίθενται στις δύο ειδικές πλατφόρμες που ετοιμάστηκαν σε πολύ γρήγορο χρόνο: Η μία ηλεκτρονική πλατφόρμα θα είναι για τους εργοδότες η οποία θα ανοίξει σήμερα και θα βρίσκεται στο Πληροφοριακό Σύστημα Εργάνη και η ειδική πλατφόρμα για τους εργαζόμενους supportemployees.yeka.gr θα βρίσκεται στον ιστότοπο της Γενικής Γραμματείας Εργασίας του Υπουργείου και θα ανοίξει την επόμενη εβδομάδα. Στην Εργάνη θα υποβάλλεται και η αίτηση για μείωση ενοικίου τόσο των εργοδοτών για την επαγγελματική στέγη όσο και των εργαζόμενων που πλήττονται για την πρώτη κατοικία τους.

Διευκολύνσεις για τις επιχειρήσεις και τους εργαζόμενους που πλήττονται από τα μέτρα για τον κορονοϊό και μεγαλύτερες εκπτώσεις για τους συνεπείς πελάτες περιλαμβάνονται στα μέτρα για τη βελτίωση της εισπραξιμότητας των λογαριασμών ρεύματος τα οποία συζητώνται μεταξύ του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας και των προμηθευτών ηλεκτρικής ενέργειας.

Όπως δήλωσε χθες ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Κωστής Χατζηδάκης, οι όποιες ρυθμίσεις διευκόλυνσης εργαζομένων και επιχειρήσεων, που πλήττονται από την κρίση όσον αφορά στις πληρωμές των λογαριασμών ηλεκτρικού ρεύματος, θα γίνουν μέσω της κεντρικής κυβέρνησης και του υπουργείου Οικονομικών. Δηλαδή το κόστος των ρυθμίσεων θα καλυφθεί από το κράτος ενώ οι επιχειρήσεις μπορούν να λάβουν επιπλέον όποια μέτρα κρίνουν πρόσφορα για τους πελάτες τους.

Η ανάσχεση της οικονομικής δραστηριότητας λόγω του κορονοϊού έχει ήδη επιπτώσεις στην εξόφληση των λογαριασμών ρεύματος, σύμφωνα με πληροφορίες σε όλο το φάσμα της αγοράς. Στις τηλεδιασκέψεις που έγιναν χθες μεταξύ της πολιτικής ηγεσίας του ΥΠΕΝ και των εταιρειών τέθηκε και το θέμα των αποκοπών για ληξιπρόθεσμες οφειλές, μέτρο που εφαρμόστηκε με ένταση τους προηγούμενους μήνες αλλά στις σημερινές συνθήκες θεωρείται δύσκολο να εφαρμοστεί, ακόμη και για πρακτικούς λόγους. Σε κάθε περίπτωση το ΥΠΕΝ στέλνει το μήνυμα αφενός ότι δεν θα υπάρξει ανοχή για τους στρατηγικούς κακοπληρωτές και αφετέρου ότι ο ενεργειακός τομέας θα στηριχθεί με κάθε πρόσφορο μέσο.

«Ό,τι πράξουμε θα είναι μετρημένο με βάση τα στοιχεία τα οποία αλλάζουν κάθε μέρα. Πρέπει να στηρίξουμε τις ευάλωτες ομάδες, πρέπει να στηρίξουμε τις επιχειρήσεις, πρέπει να στηρίξουμε τους εργαζόμενους που έχουν μείνει προσωρινά χωρίς δουλειά. Αλλά την ίδια στιγμή πρέπει να είναι «ζυγισμένες» οι κινήσεις μας, έτσι ώστε να μην πάμε να κάνουμε προσωρινά τους καλούς και στη συνέχεια να καταστρέψουμε τον ενεργειακό ιστό της χώρας, τις ενεργειακές επιχειρήσεις και η χώρα να γυρίσει δεκαετίες πίσω τελικά, γιατί ο τομέας αυτός είναι τα θεμέλια της οικονομίας», ανέφερε χθες ο κ. Χατζηδάκης.

Στις τηλεδιασκέψεις που είχαν χθες ο υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Γεράσιμος Θωμάς και η Γενική Γραμματέας Ενέργειας και Ορυκτών Πρώτων Υλών, Αλεξάνδρα Σδούκου, εκτός από τη μείωση των εσόδων των προμηθευτών, συζητήθηκε και η μείωση του κόστους προμήθειας λόγω της πτώσης των τιμών χονδρικής και των δικαιωμάτων εκπομπής διοξειδίου του άνθρακα.

Στο μεταξύ, με απόφαση του ΥΠΕΝ Κωστή Χατζηδάκη από σήμερα Παρασκευή στο υπουργείο εφαρμόζεται εκ περιτροπής εργασία με φυσική παρουσία σε συνδυασμό με τηλεργασία. Οι υπάλληλοι του υπουργείου χωρίστηκαν σε δύο ομάδες και θα εργάζονται εναλλάξ ανά 15θήμερο στο γραφείο ή από το σπίτι.

Οι εργαζόμενοι, οι ελεύθεροι επαγγελματίες και οι αυτοαπασχολούμενοι που σταμάτησαν να δουλεύουν μετά τα μέτρα που έλαβε η κυβέρνηση για να περιορίσει την εξάπλωση του κορονοϊού θα λάβουν 800 ευρώ, και για να τα πάρουν θα πρέπει να ακολουθήσουν μια συγκεκριμένη διαδικασία.

Την απόφαση για την καταβολή των 800 ευρώ από το κράτος ανακοίνωσαν την Τετάρτη οι αρμόδιοι υπουργοί και ανέφεραν πως τα χρήματα θα δοθούν στις αρχές Απριλίου.

Ποιοι εργαζόμενοι δικαιούνται τα 800 ευρώ

Αμεσα θα ενεργοποιηθεί η η ηλεκτρονική πλατφόρμα στην «Εργάνη» και μέσω αυτής οι εργαζόμενοι των επιχειρήσεων που έκλεισαν με κρατική εντολή λόγω κορωνοϊού θα μπορούν να λάβουν τα 800 ευρώ, ποσό που καλύπτει το διάστημα 15 Μαρτίου-30 Απριλίου και δίνεται έναντι του μισθού, που ο εργοδότης δεν οφείλει λόγω ανωτέρας βίας.

Υπενθυμίζεται πως από τη διαδικασία εξαιρούνται αυτοί που εργάζονται εξ αποστάσεως, αυτοί που διατελούν σε πάσης φύσεως νόμιμη άδεια και το προσωπικό ασφαλείας.

Το μέτρο αυτό αφορά περίπου 500.000 εργαζομένους, ενώ το κράτος καλύπτει πλήρως τα ασφαλιστικά δικαιώματα, συνταξιοδοτικά και υγείας, τις ασφαλιστικές τους εισφορές, με βάση το σύνολο του ονομαστικού τους μισθού και όχι μόνο βάσει αυτού του έκτακτου επιδόματος.

Η ειδική αποζημίωση των 800 ευρώ θα καλύψει και τους ελεύθερους επαγγελματίες, αυτοαπασχολούμενους με μεγάλη μείωση του τζίρου, που οφείλεται στον κορωνοϊό.

Η διαδικασία που θα πρέπει να ακολουθηθεί

Το πρώτο βήμα θα πρέπει να γίνει από τις επιχειρήσεις και τους εργοδότες, οι οποίοι έβαλαν υποχρεωτικό λουκέτο βάσει του μέτρου της προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας λόγω κορωνοϊού. Θα πρέπει να μπουν στο Πληροφοριακό Σύστημα «Εργάνη», στη συνέχεια να επιλέξουν την καρτέλα «Ειδικά Έντυπα» και από εκεί την επιλογή «Δηλώσεις Αναστολής Δραστηριοτήτων Εργοδοτών».

Εκεί καλούνται να συμπληρώσουν όλα τα απαραίτητα πεδία, να αναφέρουν όχι μόνο τους εργαζόμενους που δεν εργάζονται λόγω του υποχρεωτικού λουκέτου, αλλά και και εκείνους που μπορεί να εξακολουθούν να εργάζονται (στην περίπτωση που λειτουργεί κάποιος από τους κλάδους της επιχείρησης -π.χ. στην εστίαση τα delivery).

Οι απαραίτητες υπεύθυνες δηλώσεις μέσω «Εργάνης»

Οι επιχειρήσεις και οι εργοδότες πρέπει να υπογράψουν υπεύθυνη Δήλωση στο Πληροφοριακό Σύστημα (ΠΣ) ΕΡΓΑΝΗ του υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, με την οποία δηλώνουν ότι η επιχείρησή τους τελεί υπό το καθεστώς προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας.
Τα στοιχεία των εργαζομένων των επιχειρήσεων αυτών αντλούνται αυτόματα από το ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ.

Και οι εργαζόμενοι όμως θα πρέπει ο καθένας ατομικά να υποβάλλει υπεύθυνη Δήλωση σε ηλεκτρονική πλατφόρμα, που θα ανοίξει μέσα στο σύστημα ΕΡΓΑΝΗ.
Θα πρέπει να αναφέρει:

 • τα προσωπικά του στοιχεία,
 • τα στοιχεία του προσωπικού του τραπεζικού λογαριασμού (ΙΒΑΝ),
 • τα στοιχεία της επιχείρησης στην οποία εργάζεται, προκειμένου να συμπεριληφθούν στα μέτρα οικονομικής στήριξης, αποζημίωσης ειδικού σκοπού, ασφαλιστικής κάλυψης, έκτακτων επιδομάτων, επιταγών κατάρτισης, που θα θεσπιστούν και θα εφαρμοστούν για τη στήριξη των εν λόγω εργαζομένων.

Σε τρία μέτρα συγκλίνουν τράπεζες και κυβέρνηση στο πλαίσιο της προσπάθειας στήριξης της οικονομίας που θα βοηθήσουν τις επιχειρήσεις, προκειμένου να σταθούν όρθιες.

Οι συσκέψεις είναι διαρκείς και γίνονται μέσω τηλεδιασκέψεων. 

Το πρώτο μέτρο είναι η πληρωμή μόνο τόκων και όχι κεφαλαίου ως τα τέλη Σεπτεμβρίου 2020. Το μέτρο αφορά πληγείσες περιοχές και επιχειρήσεις.

Το δεύτερο είναι να υπάρξουν άτοκα δάνεια για να αποφευχθεί η κατάρρευση επιχειρήσεων προκειμένου να επιβιώσουν σε αυτή την περίοδο κλάδοι που έχουν πληγεί, όπως τουρισμός, αναψυχή, εστίαση.

Τρίτον η κυβέρνηση έχει ξεκινήσει διαπραγμάτευση με τους "servicers" (διαχειριστές δανείων) και τους θεσμούς προκειμένου σε περιπτώσεις που θα γίνονται αναστολές πληρωμών να μην μπαίνουν τα δάνεια σε "default".

Παράλληλα εξετάζεται και η στήριξη των επιχειρήσεων με νέα ρευστότητα, με στόχο την επιβίωσή τους για όσο διαρκεί η κρίση. Το κόστος παροχής της νέας ρευστότητας αποτελεί ένα από τα βασικά θέματα της συνεννόησης των τραπεζών με τις εποπτικές αρχές.

Η ανακοίνωση των Ελληνικών Τραπεζών:

«Οι Ελληνικές Τράπεζες, μέλη της ΕΕΤ, παρακολουθούν στενά τις εξελίξεις και συνεργάζονται με την Κυβέρνηση και τις Εποπτικές Αρχές, ώστε να συμβάλλουν με όσες δυνάμεις διαθέτουν στην αντιμετώπιση της αρνητικής αυτής συγκυρίας.

Ως άμεση πρωτοβουλία και λαμβάνοντας υπόψη την ευελιξία που παρέχουν οι εποπτικές αρχές υπό τις παρούσες ακραίες συνθήκες, ανακοινώνουν μέτρα στήριξης των επιχειρήσεων τα οποία περιλαμβάνουν αναστολή καταβολής των δόσεων κεφαλαίου (χρεωλύσια) που οφείλονται από σήμερα μέχρι, τουλάχιστον, την 30η/9/2020. Η διευκόλυνση αφορά νομικά πρόσωπα που ανήκουν σε κλάδους, οι οποίοι πλήττονται άμεσα από την παρούσα κρίση.

Συγκεκριμένα, οι παραπάνω δανειολήπτες δύνανται να αιτηθούν τη μεταγενέστερη καταβολή χρεωλυσίων, με παράταση της διάρκειας των πιστώσεων, αρκεί τα δάνειά τους να ήταν ενήμερα την 31η/12/2019. Για το χρονικό διάστημα της παραπάνω αναστολής, οι συμβατικοί τόκοι καταβάλλονται κανονικά.

Για πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να επικοινωνούν με την τράπεζα συνεργασίας τους, υποβάλλοντας το σχετικό αίτημα».

Να ζητήσουν από τις ελληνικές τράπεζες την αναθεώρηση των χρεώσεων που έχουν επιβάλλει για τις ηλεκτρονικές συναλλαγές, καλεί τους υπουργούς Οικονομικών και Ανάπτυξης ο Μιχάλης Κατρίνης, μαζί με τους βουλευτές Κ. Σκανδαλίδη και Β. Κεγκέρογλου, οι οποίοι συνυπογράφουν σχετική ερώτηση που κατατέθηκε στη Βουλή.

Οι βουλευτές του Κινήματος Αλλαγής τονίζουν ότι η αναμενόμενη αύξηση των ηλεκτρονικών συναλλαγών, τουλάχιστον κατά την περίοδο των έκτακτων μέτρων προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κορωνοϊό, επιβάλλει την αναστολή των χρεώσεων, οι οποίες επιβαρύνουν κυρίως τους αδύναμους συμπολίτες μας.

Σημειώνουν δε ότι στην πρωτόγνωρη αυτή κρίση θα πρέπει όλοι να στηρίξουν την εθνική προσπάθεια, θυσιάζοντας μέρος των κερδών τους.

 Πιο συγκεκριμένα οι τρεις βουλευτές, αφού αναφέρονται  στον κλυδωνισμό της παγκόσμιας οικονομίας από την εξάπλωση του κορωνοϊού, με απρόβλεπτες σε χρονική διάρκεια και ένταση συνέπειες, εκτιμούν ότι οι πολιτικές ηγεσίες υποχρεώνονται, πλέον, στη λήψη άμεσων μέτρων για την μείωση των οικονομικών επιπτώσεων από την πανδημία του κορωνοϊού, ενώ οι χώρες που πλήττονται από την έξαρση της νόσου χρειάζονται ενίσχυση για να λάβουν μέτρα στήριξης των επαγγελματιών και των εργαζομένων, αφού η αγορά δέχεται ισχυρότατο πλήγμα.

Οι βουλευτές επισημαίνουν ότι τα αναγκαία μέτρα για την προστασία της δημόσιας υγείας αναπροσαρμόζουν πλέον τη συμπεριφορά των πολιτών και των καταναλωτών, οι οποίοι επιλέγουν να κάνουν τις αγορές και τις συναλλαγές τους με ηλεκτρονικά μέσα, αποφεύγοντας το συγχρωτισμό και τους πιθανούς κινδύνους που αυτός εγκυμονεί.

Ωστόσο, όπως αναφέρουν, μόλις η μία από τις τέσσερις ελληνικές τράπεζες, η οποία εμφανίζει αύξηση καθαρών κερδών 26,8% (257 εκ.ευρώ) για το 2019, εξέδωσε χθες ανακοίνωση για να παροτρύνει τους πολίτες να κάνουν χρήση των ψηφιακών δικτύων, ώστε να περιορίσουν τις επισκέψεις τους στα καταστήματα της τράπεζας, προβλέποντας (σωστά) την αναστολή ως την 30η Απριλίου οποιασδήποτε προμήθειας για πιθανή αντικατάσταση της κάρτας λόγω φθοράς ή κλοπής.

Την ίδια στιγμή, όμως, παραμένουν σε ισχύ και στις 4 μεγαλύτερες ελληνικές τράπεζες μια σειρά από υπέρμετρες χρεώσεις, όπως η ανάληψη μετρητών μέσω του συστήματος ΔΙΑΣ, η ερώτηση υπολοίπου μέσω ΑΤΜ άλλης τράπεζας, οι πληρωμές τρίτων (ακόμα και δημόσιων οργανισμών).

Οι τρεις βουλευτές υπενθυμίζουν ότι το θέμα των χρεώσεων των τραπεζών ήταν αντικείμενο συζήτησης κατά τη συνάντηση του πρωθυπουργού με τους τραπεζίτες στις 24 Οκτωβρίου χωρίς, δυστυχώς, να αλλάξει τίποτα στην πράξη, ενώ παράλληλα εκκρεμεί και έρευνα της Επιτροπής Ανταγωνισμού σχετικά με αυτές τις χρεώσεις.

Η αναστολή αυτών των χρεώσεων, κατά την άποψη των βουλευτών του Κινήματος Αλλαγής, επιβάλλεται:

α) επειδή οι ηλεκτρονικές συναλλαγές και οι συναλλαγές μέσω χρεωστικών και πιστωτικών καρτών αναμένεται να αυξηθούν δραματικά κατά το χρονικό διάστημα που θα διαρκέσουν τα έκτακτα μέτρα για την προστασία της δημόσιας υγείας,

β) επειδή οι χρεώσεις που επιβάλλουν οι τράπεζες είναι και υπέρμετρες και σε μεγάλο βαθμό αναιτιολόγητες, επιβαρύνοντας σημαντικά τους αδύναμους συμπολίτες μας,

γ) επειδή οι τράπεζες αναμένεται να ενισχύσουν τη ρευστότητά τους μετά τις αποφάσεις της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας,

δ) επειδή στην πρωτοφανή αυτή κρίση θα πρέπει να συμβάλλουν όλοι, ώστε να μειωθούν οι επιπτώσεις της, ακόμα και αν χρειαστεί να θυσιάσουν μέρος της κερδοφορίας τους, για λόγους προστασίας του δημοσίου συμφέροντος και διασφάλισης της κοινωνικής συνοχής.

 

 

Τα 8 μέτρα που ανακοίνωσε ο Χρήστος Σταϊκούρας για την αντιμετώπιση των προβλημάτων που θα προκαλέσει ο κορονοϊός στην οικονομία

Τη διεύρυνση των μέτρων στήριξης εργαζομένων και επιχειρήσεων για την ανάσχεση των επιπτώσεων του κορωναϊού στην πραγματική οικονομία προανήγγειλε ο Χρήστος Σταϊκούρας λίγα 24ωρα πριν το κρίσιμο Eurogroup της Δευτέρας όπου θα αποκρυσταλλωθούν συγκεκριμένες αποφάσεις. Ο υπουργός κάνοντας λόγο για μια μεγάλη δοκιμασία την οποία βιώνει η παγκόσμια οικονομία και φυσικά και η ελληνική, αναφέρθηκε σε σχέδιο 8 πυλώνων. Μεταξύ άλλων αναφέρθηκε στο ότι θα νομοθετηθεί ένα ολοκληρωμένο σύστημα στήριξης των εργαζομένων με εξαρτημένη εργασία, ένεκα της αναστολής καταβολής μισθών από τις επιχειρήσεις, για τις οποίες απαγορεύτηκε προσωρινά η λειτουργία τους και το σύστημα αυτό θα περιλαμβάνει μεταξύ άλλων την οικονομική ενίσχυση, τη διατήρηση των θέσεων εργασίας, τη διασφάλιση των ασφαλιστικών δικαιωμάτων.

Ο υπουργός προανήγγειλε νομοθετικές ρυθμίσεις με τις οποίες θα προχωρήσει άμεσα η αποπληρωμή των ληξιπρόθεσμων οφειλών του Κράτους προς τις επιχειρήσεις και φυσικά πρόσωπα καθώς και ότι θα φθάσουν στα 200 εκατ. ευρώ θα φθάσουν οι επιπλέον πόροι που θα διαθέσει ο κρατικός προϋπολογισμός για την ενίσχυση του συστήματος δημοσίας υγείας. Ταυτόχρονα θα διατεθεί ρευστότητα στις επιχειρήσεις που έχουν υποστεί σοβαρό πλήγμα στην οικονομική δραστηριότητά τους, σε συνεννόηση με τους ευρωπαϊκούς θεσμούς για τη χρήση επιπλέον μέσων τόνωσης της ρευστότητας αυτών των επιχειρήσεων, όπως αυτά που ξεκίνησαν να ανακοινώνονται τις τελευταίες ώρες με μέσα όπως είναι τα διαθέσιμα ευρωπαϊκά κονδύλια για κεφάλαιο κίνησης, η ευελιξία στους κανόνες κρατικών ενισχύσεων, τα χρηματοδοτικά εργαλεία.

Ο υπουργός καλεί και το ελληνικό τραπεζικό σύστημα να συμβάλλει σε αυτή την προσπάθεια τονίζοντας πως είναι βασική προτεραιότητα να υπάρξουν οι ελάχιστες δυνατές επιπτώσεις στον υφιστάμενο τραπεζικό δανεισμό νοικοκυριών και επιχειρήσεων και να υποστηριχθεί η υγιής επιχειρηματικότητα, ανεξαρτήτου μεγέθους επιχείρησης. Τόνισε δε πως οι τράπεζες θα εξυπηρετούν κανονικά τους πολίτες μέσω των υποκαταστημάτων τους αλλά κάλεσε τους πολίτες να χρησιμοποιούν τις ηλεκτρονικές συναλλαγές και το e-banking για τη διεκπεραίωση των υποχρεώσεων τους σε τράπεζες, εφορίες και ασφαλιστικά ταμεία.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του υπουργείου Οικονομικών:

"Η παγκόσμια κοινότητα, η Ευρώπη και η χώρα μας βιώνουμε μια μεγάλη δοκιμασία. Η ελληνική κοινωνία την αντιμετωπίζει με αγωνία, και η Κυβέρνηση, με τους ειδικούς επιστήμονες, κάνουν το καλύτερο δυνατόν για να ελαχιστοποιήσουν το ανθρώπινο, το κοινωνικό και το οικονομικό κόστος. Τα Υπουργεία Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, με μεθοδικότητα και προνοητικότητα, σε απόλυτη συνοχή και συνεργασία, αναλαμβάνουμε συνεχώς συνεκτικές πρωτοβουλίες προκειμένου να αμβλυνθούν οι σημαντικές συνέπειες της εξάπλωσης του κορονοϊού στην πραγματική οικονομία και να διατηρηθεί η κοινωνική συνοχή.

1ον. Ενισχύεται το σύστημα δημόσιας υγείας.

Από την πρώτη στιγμή, υπάρχει πλήρης υποστήριξη του συστήματος υγείας σε έκτακτες δαπάνες που απαιτούνται, αναφορικά με έξοδα μισθοδοσίας, προσλήψεις νέου προσωπικού, εξοπλισμό ΜΕΘ, φάρμακα, υγειονομικό υλικό, δαπάνες για καθαριότητα και φύλαξη, μεταφορά και ανάλυση δειγμάτων, και οτιδήποτε άλλο απαιτηθεί.Επειδή είμαστε στους πρώτους μήνες του έτους, το Υπουργείο Υγείας χρησιμοποιεί – σε μεγαλύτερη έκταση – τους διαθέσιμους πόρους του προϋπολογισμού του, ενώ επιπλέον χρηματοδοτείται και εκτάκτως.Ήδη ενισχύθηκε με 15 εκατ. ευρώ για την προμήθεια αναγκαίου υγειονομικού υλικού. Ενισχύεται περαιτέρω με 70 εκατ. ευρώ, τα οποία θα διατεθούν για την πρόσληψη 2.000 επαγγελματιών υγείας σε Νοσοκομεία, Κέντρα Υγείας και στο ΕΚΑΒ. Εκτιμάται ότι οι πρόσθετες χρηματοδοτήσεις θα ξεπεράσουν τα 200 εκατ. ευρώ.

2ον. Νομοθετήσαμε διευκολύνσεις πρόσβασης στην εργασία, ειδικά για τους εργαζόμενους γονείς με παιδιά μέχρι 15 ετών.

Παρέχεται ευελιξία ως προς τα ωράρια εργασίας, διευκολύνεται η εξ αποστάσεως εργασία, δίνεται η δυνατότητα λήψης άδειας ειδικού σκοπού. Το Κράτος, μαζί με εργοδότες και εργαζόμενους, επιμερίζεται το κόστος.

3ον. Δίνεται η δυνατότητα αναστολής πληρωμών φορολογικών και ασφαλιστικών υποχρεώσεων σε επιχειρήσεις που διακόπτουν υποχρεωτικά τη δραστηριότητά τους λόγω της διάδοσης του κορονοϊού. Παράλληλα, δίνεται η δυνατότητα, για τις ίδιες επιχειρήσεις, αναστολής των πληρωμών δόσεων ρυθμίσεων τμηματικής καταβολής βεβαιωμένων οφειλών, καθώς και πληρωμών όλων των ρυθμίσεων προς τα ασφαλιστικά ταμεία. Ακολουθούν, άμεσα, αντίστοιχα μέτρα για επιχειρήσεις σε κλάδους που πλήττονται δραστικά από το ίδιο φαινόμενο.

4ον. Δημιουργήθηκε μηχανισμός παρακολούθησης, με βάση τα διαθέσιμα στοιχεία του ΓΛΚ, της ΑΑΔΕ, των πιστωτικών ιδρυμάτων, του Υπουργείου Εργασίας και του ιδιωτικού τομέα, σε ημερήσια βάση, ώστε να παρεμβαίνουμε έγκαιρα, στοχευμένα και αποτελεσματικά στους κλάδους της οικονομίας και στις περιοχές όπου παρατηρείται σημαντική πτώση της οικονομικής δραστηριότητας.

Τα αποτελέσματα του μηχανισμού θα αξιοποιηθούν για την εξειδίκευση μέτρων, άμεσα, τις επόμενες ημέρες.

5ον. Θα νομοθετηθεί ένα ολοκληρωμένο σύστημα στήριξης των εργαζομένων με εξαρτημένη εργασία, ένεκα της αναστολής καταβολής μισθών από τις επιχειρήσεις, για τις οποίες απαγορεύτηκε προσωρινά η λειτουργία τους.

Αυτό το σύστημα θα περιλαμβάνει την οικονομική ενίσχυση, τη διατήρηση των θέσεων εργασίας, τη διασφάλιση των ασφαλιστικών δικαιωμάτων, και την ενίσχυση των δεξιοτήτων από απόσταση.

Οι παρεμβάσεις αυτές θα εφαρμόζονται σταδιακά και συνδυαστικά με τους άλλους πυλώνες έκτακτων μέτρων, με σκοπό τη στήριξη των εργαζομένων, με τρόπο άμεσο και όσο το δυνατόν πιο αποτελεσματικό.

6ον. Προχωρούμε άμεσα, μέσω νομοθετικών ρυθμίσεων, στην αποπληρωμή των ληξιπρόθεσμων οφειλών του κράτους προς τις επιχειρήσεις και τα φυσικά πρόσωπα, με στόχο την αύξηση της ρευστότητας στην οικονομία.

7ον. Θα παρασχεθεί, έγκαιρα, ρευστότητα σε επιχειρήσεις που έχουν υποστεί σοβαρό πλήγμα στην οικονομική δραστηριότητά τους, έτσι ώστε να διατηρηθούν οι υφιστάμενες θέσεις εργασίας. Τα συναρμόδια Υπουργεία βρισκόμαστε σε συνεννόηση με τους ευρωπαϊκούς θεσμούς για τη χρήση επιπλέον μέσων τόνωσης της ρευστότητας αυτών των επιχειρήσεων, όπως αυτά που ξεκίνησαν να ανακοινώνονται τις τελευταίες ώρες.

Μέσα όπως είναι τα διαθέσιμα ευρωπαϊκά κονδύλια για κεφάλαιο κίνησης, η ευελιξία στους κανόνες κρατικών ενισχύσεων, τα χρηματοδοτικά εργαλεία κ.α. Για τον σκοπό αυτό, θα συνεκτιμηθούν οι χθεσινές αποφάσεις της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας και οι επικείμενες της συνεδρίασης του Eurogroup την προσεχή Δευτέρα.

Σε αυτή την προσπάθεια πρέπει να συμβάλλει και το τραπεζικό σύστημα. Ήδη χθες και σήμερα, γι’ αυτό το σκοπό, πραγματοποιήθηκαν συναντήσεις με την Τράπεζα της Ελλάδος, την Ελληνική Ένωση Τραπεζών και τις διοικήσεις των πιστωτικών ιδρυμάτων. Οι συζητήσεις θα είναι τακτικές. Βασική προτεραιότητα είναι να υπάρξουν οι ελάχιστες δυνατές επιπτώσεις στον υφιστάμενο τραπεζικό δανεισμό νοικοκυριών και επιχειρήσεων και να υποστηριχθεί η υγιής επιχειρηματικότητα, ανεξαρτήτου μεγέθους επιχείρησης.

Οι τράπεζες θα εξυπηρετούν κανονικά τους πολίτες μέσω των υποκαταστημάτων τους. Καλούμε όμως τους πολίτες να χρησιμοποιούν τις ηλεκτρονικές συναλλαγές και το e-banking για την διεκπεραίωση των υποχρεώσεών τους σε τράπεζες, εφορίες και ασφαλιστικά ταμεία. Οι συναλλακτικές συνήθειες πρέπει να προσαρμοστούν στα νέα δεδομένα.

8ον. Διεκδικούμε δημοσιονομικό χώρο. Συγκεκριμένα, διεκδικούμε:

 • να αξιοποιηθούν πλήρως τα περιθώρια ευελιξίας που προβλέπονται για έκτακτες περιστάσεις στο Σύμφωνο Σταθερότητας και Ανάπτυξης,
 • να ισχύσει αυτή η ευελιξία για τη χώρα μας αναφορικά με τον εφετινό στόχο για το πρωτογενές πλεόνασμα, 
 • να διευρυνθούν κατάλληλα οι δαπάνες που εξαιρούνται από τον υπολογισμό του πρωτογενούς πλεονάσματος.

Δαπάνες για να στηριχθούν επιχειρήσεις, εργαζόμενοι, πολίτες και συστήματα υγείας.

Οι παρεμβάσεις της Κυβέρνησης θα είναι συνεχείς, έγκαιρες και στοχευμένες.

Εργαζόμαστε με σύνεση και ενότητα, ψυχραιμία και υπευθυνότητα. Στις δύσκολες αυτές στιγμές η Πολιτεία, και σε οικονομικό επίπεδο, θα βρεθεί δίπλα στον πολίτη και τις επιχειρήσεις. Πιστεύει και αναμένει ότι στο ύψος των περιστάσεων θα σταθεί ολόκληρη η οικονομική ηγεσία του τόπου. Εργοδότες και διοικήσεις των επιχειρήσεων, συνδικαλιστικοί και κοινωνικοί φορείς, όλοι με ευθύνη, αυτοπειθαρχία, αλληλεγγύη και διάθεση συνεισφοράς, μπορούμε και οφείλουμε να αντιμετωπίσουμε την πρωτοφανή αυτή κρίση.

Η επιδημία θα είναι παροδική. Από εμάς εξαρτάται το ίδιο παροδικές να είναι και οι επιπτώσεις της στην ελληνική οικονομία."

ΞΕΠΕΡΝΑΕΙ ΚΑΘΕ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ Η ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΔΥΟ ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΝΟΜΟΥ

 

Σημαντική αύξηση του επενδυτικού ενδιαφέροντος εκδηλώνεται στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, όπως προκύπτει από τις 67 επενδυτικές προτάσεις που υποβλήθηκαν για την ενίσχυση επενδυτικών σχεδίων του  3ου κύκλου της δράσης  «Γενική Επιχειρηματικότητα» και του 1ου κύκλου του προγράμματος ενίσχυσης «Πολύ Μικρών και Μικρών Επιχειρήσεων» στα πλαίσια του Αναπτυξιακού Νόμου 4399/2016.

Ενδεικτικό του υψηλού ενδιαφέροντος για επενδύσεις που υπάρχει στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας είναι το γεγονός ότι σε κανένα προηγούμενο κύκλο υποβολής Αναπτυξιακού Νόμου από το 2010 που η χώρα εισήλθε στην οικονομική κρίση δεν έχει υποβληθεί τόσο μεγάλος αριθμός επενδυτικών προτάσεων, που σε ύψος επενδύσεων ξεπερνούν τα 67 εκατ. ευρώ.

Ειδικότερα, σε ό,τι αφορά το καθεστώς «Γενική Επιχειρηματικότητα» κατατέθηκαν 18 αιτήματα επενδυτικών σχεδίων (7 στην Αχαΐα, 6 στην Αιτωλοακαρνανία, 5 στην Ηλεία) συνολικών επενδύσεων ύψους 25,8 εκατ. ευρώ, με το συνολικό ποσό ενίσχυσης των προτεινόμενων επενδυτικών σχεδίων να ανέρχεται σε  9,5 εκατ. ευρώ, όπου περιλαμβάνεται η ενίσχυση με την μορφή επιχορήγησης και με την μορφή φορολογικών απαλλαγών. Με βάση τις προτάσεις που έχουν υποβληθεί, προβλέπεται να δημιουργηθούν 74 θέσεις πλήρους απασχόλησης.

Συγκριτικά με τους δύο προηγούμενους κύκλους υποβολής παρατηρείται σαφής αύξηση του επενδυτικού ενδιαφέροντος στη Δυτική Ελλάδα, αφού σε σχέση με τον 1ο  κύκλο υποβολής (περίοδος υποβολής Οκτ. 2016 έως Ιαν. 2017), διαπιστώνεται αύξηση κατά 83% του συνολικού προτεινόμενου κόστους επενδύσεων και αύξηση κατά 126% σε σχέση με τον 2ο κύκλο υποβολής (περίοδος υποβολής Δεκ. 2017 έως Μάιος 2018).

Για το Καθεστώς «Πολύ Μικρών και Μικρών Επιχειρήσεων» που προκηρύσσεται για πρώτη φορά, υπήρξε επίσης εξαιρετικά μεγάλη ανταπόκριση, αφού κατατέθηκαν 49 αιτήματα επενδυτικών σχεδίων (30 στην Αχαΐα, 9 στην Αιτωλοακαρνανία και 10 στην Ηλεία) με συνολικό προϋπολογισμό επενδύσεων ύψους 42,1 εκατ. ευρώ, ενώ το συνολικό ποσό ενίσχυσης των προτεινόμενων επενδυτικών σχεδίων ανέρχεται σε 22,9 εκατ. ευρώ, με προοπτική να δημιουργηθούν 114 θέσεις πλήρους απασχόλησης.

Και για τα δύο καθεστώτα ενίσχυσης η ημερομηνία υποβολής αιτήσεων έληξε στις 28 Φεβρουαρίου 2020.

Ο βουλευτής Ηλείας του ΣΥΡΙΖΑ, σχολιάζοντας τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ που δείχνουν μείωση του ρυθμού ανάπτυξης της χώρας κατά τη διακυβέρνηση της ΝΔ αναφέρει:

«Η Κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, παγιδευμένη σε αδιέξοδα που η ίδια δημιούργησε, βρίσκεται εκτεθειμένη, έπειτα από την ανακοίνωση της ΕΛΣΤΑΤ για τη μείωση της οικονομικής μεγέθυνσης στο 4ο τρίμηνο του 2019.

Η ΝΔ προεκλογικά υποσχόταν ανάπτυξη 4%. Τώρα η ΕΛΣΤΑΤ προσγειώνει ανώμαλα την Κυβέρνηση στην πραγματικότητα, παρουσιάζοντας τα επίσημα στοιχεία, τα οποία δηλώνουν ανάπτυξη μόλις 1% για το δεύτερο τρίμηνο της δικής της θητείας. Όταν ο ΣΥΡΙΖΑ παρέδωσε τη διακυβέρνηση, με τα επίσημα στοιχεία η χώρα είχε ανάπτυξη 2,8%, μια επίδοση που οι σημερινοί κυβερνώντες χαρακτήριζαν τότε «αναιμική». Στους οκτώ, όμως, μήνες, που βρίσκεται στην Κυβέρνηση, η Νέα Δημοκρατία έχει οδηγήσει τη χώρα πολύ πιο πίσω. Το συνολικό ποσοστό ανάπτυξης του 2019, πάντα σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ, είναι 1,9%, σχεδόν μια μονάδα κάτω από αυτό που της παραδόθηκε.

Σίγουρα, αυτό δεν αποτελεί πρόοδο, αλλά οπισθοδρόμηση, με αποκλειστική ευθύνη της Κυβέρνησης της ΝΔ. Τα μεγάλα λόγια, οι βαρύγδουπες προεκλογικές εξαγγελίες, καταρρίπτονται η μία μετά την άλλη. Οι δήθεν μεγάλες επενδύσεις που θα έφερνε η Νέα Δημοκρατία και παραμένουν άφαντες, το πάγωμα των μεγάλων έργων, η καθίζηση του μικρομεσαίου εμπορίου, η υποβάθμιση των εργασιακών δικαιωμάτων, η κατάργηση του κοινωνικού μερίσματος για εκατομμύρια πολίτες, είναι μερικές από τις επιλογές της κυβέρνησης που οδήγησαν σε αυτά τα αρνητικά αποτελέσματα. Έχουμε ήδη μια εικόνα αλγεινή, πολύ μακριά από εκείνη που υποσχόταν η ΝΔ με μοναδικό σκοπό να υφαρπάξει την ψήφο του Ελληνικού λαού και να αναλάβει την  εξουσία.

Φυσικά η Κυβέρνηση αρνείται να ομολογήσει την πραγματικότητα. Για μια ακόμη φορά κατασκευάζει το δικό της μύθο, ότι δήθεν τα στοιχεία είναι εντός των στόχων που είχε θέσει. Σε μια προσπάθεια να δικαιολογήσει τα αδικαιολόγητα, ισχυρίζεται ότι οι επιδόσεις της ελληνικής οικονομίας είναι από τις καλύτερες των μέσων επιδόσεων των χωρών της ευρωζώνης από το 2015, αποφεύγοντας, βέβαια, να παραδεχθεί ότι αυτό είναι έργο της Κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ, που κατάφερε να ορθοποδήσει την οικονομία, όπως αποδεικνύουν τα 10 συνεχή τρίμηνα ανάπτυξης της δικής της διακυβέρνησης. Αφήνω χωρίς ιδιαίτερο σχολιασμό την προσπάθεια σύνδεσης της επιβράδυνσης της οικονομίας το δεύτερο εξάμηνο του 2019 με τον κορονοϊό ενώ είναι γνωστό ότι τα πρώτα κρούσματα της ασθένειας εντοπίστηκαν στην Κίνα στα τέλη Δεκέμβρη του 2019.

Η ΝΔ παραπλάνησε τους πολίτες ισχυριζόμενη ότι δήθεν είχε έτοιμες λύσεις, ότι είχε σχέδιο για την οικονομία και την ανάπτυξη, ότι είχε σχέδιο για το προσφυγικό, για τα μεγάλα έργα, για την Παιδεία, την Υγεία, την κοινωνική ασφάλιση, τομείς που είναι πια ολοφάνερο ότι έχει αποτύχει. Δυστυχώς, όσο περνά ο καιρός, αυτή η αναντιστοιχία προεκλογικών υποσχέσεων και κυβερνητικών πεπραγμένων, γίνεται όλο και πιο αισθητή στους πολίτες.

Είναι ολοφάνερο ότι η Κυβέρνηση έχει αρχίσει να αυτοπαγιδεύεται. Παρά την προσπάθεια διαστρέβλωσης και ωραιοποίησης της κατάστασης από τα φιλικά προς τη ΝΔ Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης, η πλειοψηφία του λαού αντιλαμβάνεται την πραγματικότητα και διαμορφώνονται οι συνθήκες αλλαγής του πολιτικού σκηνικού».

Τα οικονομικά μέτρα της κυβέρνησης για την αντιμετώπιση της κρίσης από τον κορωνοϊό ανακοίνωσε το μεσημέρι ο Χρήστος Σταϊκούρας.

Σύμφωνα με τον ίδιο αποφασίστηκε:

- η αναστολή πληρωμής ΦΠΑ για τέσσερις μήνες σε κλάδους και περιοχές που διακόπτεται η δραστηριότητα με κρατική εντολή για 10 ημέρες

- η αναστολή βεβαιωμένων οφειλών πληρωτέων τέλος Μαρτίου για 4 μήνες

Παράλληλα, έκανε λόγο για αντίστοιχα μέτρα και όσον αφορά στην πληρωμή εισφορών.

Ο υπουργός Οικονομικών ανακοίνωσε «δημιουργία μηχανισμού παρακολούθησης με βάση τα διαθέσιμα στοιχεία από διάφορες πηγές ώστε να παρεμβαίνουμε έγκαιρα στους κλάδους και τις περιοχές που παρατηρείται σημαντική πτώση της οικονομικής δραστηριότητας».

H ανακοίνωση του Χρήστου Σταϊκούρα έχει ως εξής:

Η επέκταση του κορωνοϊού, σε παγκόσμιο, ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο, έχει σημαντικές δυσμενείς επιπτώσεις, καταρχάς στη δημόσια υγεία, και κατ’ επέκταση στην οικονομία.

Στην υγεία, τα κρούσματα της ασθένειας παγκοσμίως αυξάνονται και τα συστήματα υγείας δοκιμάζονται.

Στην οικονομία, τα δεδομένα και οι μέχρι σήμερα εκτιμήσεις δείχνουν ότι οι επιπτώσεις θα είναι μεν παροδικές, αλλά τελικά θα είναι πολύ πιο σημαντικές και επώδυνες από τις αρχικές εκτιμήσεις.

Απαιτείται συνεπώς, από όλους μας, ψυχραιμία, εγρήγορση και προνοητικότητα.

Η Κυβέρνηση, μεθοδικά και υπεύθυνα, αντιμετωπίζει αυτές τις προκλήσεις.

Το Υπουργείο Οικονομικών, σε απόλυτο κυβερνητικό συντονισμό, αναλαμβάνει συγκεκριμένες πρωτοβουλίες που εδράζονται πάνω σε 4 πυλώνες.

1ος Πυλώνας: Πρωτοβουλίες ενημέρωσης των πολιτών.

Έχει τεθεί στη διάθεση της Κυβέρνησης ο μηχανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων για άμεση επικοινωνία συγκεκριμένων μηνυμάτων προς τους πολίτες, αναφορικά με θέματα υγειονομικού και οικονομικού περιεχομένου, που αφορούν τον κορονοϊό.

Έχει ήδη αποσταλεί, μέσω της ΑΑΔΕ, εκ μέρους του Υπουργείου Υγείας, προς όλους τους φορολογούμενους, ενημερωτικό υλικό για τον ιό.

Και έχουν δρομολογηθεί πρόσθετες δράσεις προς την κατεύθυνση ενημέρωσης των πολιτών για τη δυνατότητα μείωσης της απευθείας και άμεσης επαφής τους με τις δημόσιες αρχές, μέσω της διενέργειας ηλεκτρονικών συναλλαγών.

2ος Πυλώνας: Πρωτοβουλίες ενίσχυσης του συστήματος δημόσιας υγείας.

Υπάρχει πλήρης υποστήριξη του συστήματος υγείας σε έκτακτες δαπάνες που απαιτούνται, όπως προβλέπεται και στην Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου, αναφορικά με έξοδα μισθοδοσίας, εξοπλισμό ΜΕΘ, φάρμακα, υγειονομικό υλικό, δαπάνες για καθαριότητα και φύλαξη, μεταφορά και ανάλυση δειγμάτων, και οτιδήποτε άλλο απαιτηθεί.

Ήδη ενισχύθηκε ο Προϋπολογισμός του Υπουργείου Υγείας με 15 εκατ. ευρώ, για την προμήθεια αναγκαίου υγειονομικού υλικού.

3ος Πυλώνας: Πρωτοβουλίες, σε εθνικό επίπεδο, από κοινού με τα Υπουργεία Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, για την αντιμετώπιση των αρνητικών συνεπειών της εξάπλωσης του ιού στη μεγέθυνση των οικονομιών, στα δημόσια οικονομικά και στην πραγματική οικονομία.

Βασικές κατευθύνσεις αυτών των πρωτοβουλιών θα είναι η τόνωση της ρευστότητας και η διαφύλαξη της απασχόλησης.

Σήμερα, από κοινού με τα συναρμόδια Υπουργεία, παρουσιάζουμε την πρώτη δέσμη τέτοιων μέτρων.

Μέτρα όπως είναι:

Η αναστολή πληρωμής ΦΠΑ, πληρωτέου τέλος Μαρτίου, για 4 μήνες, σε κλάδους και περιοχές όπου διακόπτεται η οικονομική δραστηριότητα της επιχείρησης, με κρατική εντολή, για περισσότερες από 10 ημέρες.

Η αναστολή πληρωμής βεβαιωμένων οφειλών προς τις ΔΟΥ, καθώς επίσης και των δόσεων ρυθμίσεων τμηματικής καταβολής βεβαιωμένων οφειλών, πληρωτέων τέλος Μαρτίου, για 4 μήνες, αντίστοιχα σε κλάδους και περιοχές όπου διακόπτεται η οικονομική δραστηριότητα της επιχείρησης, με κρατική εντολή, για περισσότερες από 10 ημέρες.

Αντίστοιχα μέτρα για τις ασφαλιστικές εισφορές και τις ρυθμίσεις αυτών, για τα οποία θα σας μιλήσει ο συνάδελφος Υπουργός κ. Βρούτσης, προσθέτοντας πρώτες, ουσιαστικές παρεμβάσεις στο πεδίο της εργασίας.

Η δημιουργία μηχανισμού παρακολούθησης, με βάση τα διαθέσιμα στοιχεία της ΑΑΔΕ, των τραπεζών αναφορικά με ηλεκτρονικές συναλλαγές και του Υπουργείου Εργασίας αναφορικά με τον αριθμό εργαζομένων και των ασφαλιστικών εισφορών, ώστε να παρεμβαίνουμε έγκαιρα, στοχευμένα και αποτελεσματικά στους κλάδους της οικονομίας και τις περιοχές που παρατηρείται σημαντική πτώση της οικονομικής δραστηριότητας.

4ος Πυλώνας: Πρωτοβουλίες, σε ευρωπαϊκό επίπεδο, ώστε να αναληφθούν, έγκαιρα, συντονισμένες ευρωπαϊκές δράσεις.

Αφού επαναξιολογηθεί η κατάσταση στο Eurogroup της επόμενης εβδομάδας, θα πρέπει να αναληφθούν, άμεσα, συγκεκριμένες πρωτοβουλίες αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εξάπλωσης του ιού στη μεγέθυνση των οικονομιών και στα δημόσια οικονομικά.

Πρωτοβουλίες τόσο στην κατεύθυνση πρόληψης της εξάπλωσης του ιού και ενίσχυσης των συστημάτων υγείας, όσο και τόνωσης της ρευστότητας και διαφύλαξης της απασχόλησης.

Πρωτοβουλίες που πρέπει να εξαιρεθούν – ως προς τις σχετικές δημοσιονομικές επιπτώσεις – από το υφιστάμενο πλαίσιο, με την ευελιξία που προβλέπεται σε έκτακτες περιστάσεις από τους ευρωπαϊκούς κανόνες.

Τέτοιες πρωτοβουλίες, που θα συνιστούν την δεύτερη δέσμη παρεμβάσεων των τριών συναρμόδιων Υπουργείων, θα κατατεθούν, προς συζήτηση στα αρμόδια ευρωπαϊκά όργανα, τις επόμενες ημέρες.

Απαιτείται, από όλους, ενημέρωση, νηφαλιότητα, προνοητικότητα και ορθολογισμός

 Με διαπιστωμένη, ήδη, την επίπτωση της εξάπλωσης του κορωνοϊού στην οικονομία της Ηλείας και όχι μόνο, τα μέτρα που ανακοίνωσαν σήμερα οι κ.κ. Σταϊκούρας και Βρούτσης υπολείπονται της ανάγκης για στήριξη της ρευστότητας και την στοιχειώδη αποκατάσταση της ζημιάς των επαγγελματιών και των επιχειρήσεων.

Αν, σύμφωνα με τις εξαγγελίες των αρμοδίων Υπουργών, οι ελάχιστες αυτές ρυθμίσεις αναστολής της καταβολής των οφειλών στο Δημόσιο και στα Ασφαλιστικά Ταμεία, μόνο στους κλάδους που διακόπτεται η δραστηριότητα για 10 και πάνω ημέρες με κρατική εντολή, τότε είναι φανερό ότι η Κυβέρνηση δεν έχει εκτιμήσει το μέγεθος του προβλήματος και την ανάγκη υποστήριξης της οικονομικής δραστηριότητας της κατ’ εξοχήν πληττόμενης περιοχής, καθώς και ολόκληρων κλάδων όπως ο τουρισμός και η εστίαση.

Παράλληλα, τα κυβερνητικά μέτρα δεν αντιμετωπίζουν, ούτε κατ’ ελάχιστο την ανάγκη αποκατάστασης της απώλειας εισοδήματος στις πληττόμενες επιχειρήσεις και τους εργαζόμενους σε αυτές, ούτε και την στήριξη της απασχόλησης.

Οι σημερινές εξαγγελίες, πέραν των παραπάνω, είναι σαφές ότι δεν μπορούν να συγκαλύψουν τις όποιες ευθύνες του συστήματος διαχείρισης που στην περίπτωση της Ηλείας είναι πολύ μεγάλες, ούτε βέβαια αποδεικνύουν ότι η «πανέτοιμη» Κυβέρνηση έχει ολοκληρωμένο σχέδιο για την αποτροπή της επαπειλούμενης ύφεσης, καθώς ακόμα και τώρα δεν θέτει μετ’ επιτάσεως το ζήτημα της μείωσης των πρωτογενών πλεονασμάτων, ώστε να απελευθερωθεί ο κρίσιμος δημοσιονομικός χώρος για τη λήψη ολοκληρωμένων και αποτελεσματικών μέτρων.

 

ΛΗΨΗ ΑΝΑΓΚΑΙΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΕΝΟΨΕΙ ΚΟΡΟΝΟΙΟΥ 

Φωτογραφία του χρήστη ΟΕΣΗ - Ομοσπονδία Εμπορικών Συλλόγων Ηλείας.ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΗΛΕΙΑΣ


Πύργος, 07/03/2020

Προς

 1. Γραφείο Πρωθυπουργού

 2. Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων

 3. Υπουργείο Οικονομικών

 4. Υπουργείο Υγείας

ΘΕΜΑ : ΛΗΨΗ ΑΝΑΓΚΑΙΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΕΝΟΨΕΙ ΚΟΡΟΝΟΙΟΥ 


Κύριοι,

Η  επιχειρηματικότητα και οι  έμποροι της Ηλείας βρίσκονται  για ακόμη μια φορά σε δύσκολη  θέση όντας από τους πρώτους νομούς  της χώρας όπου εμφανίστηκαν κρούσματα  του κορονοϊού.    

Αυτό  είχε ως  αποτέλεσμα  την ανακοίνωση  οδηγιών και απαγορεύσεων  από τον Ε.Ο.Δ.Υ , εύλογες σε κάποιες  περιπτώσεις αλλά μη κατανοητές σε άλλες, στις οποίες  ενδεχομένως να αναζητηθούν ευθύνες αφού κρίθηκε χαμηλής επικινδυνότητας η χώρα από την οποία προήλθε ο κορονοϊος στην Ελλάδα, την ώρα που αυτοί που νόσησαν είχαν προειδοποιήσει, και υψηλής επικινδυνότητας ο αρχαιολογικός χώρος στην Αρχαία Ολυμπία.

Επίσης  δημιουργήθηκε  ένα κλίμα φοβίας  στους πολίτες που  προκαλεί επιπτώσεις στη  λειτουργία της αγοράς και  των επιχειρήσεων εστίασης, το οποίο  κρίνεται αδικαιολόγητο αν στηρίζεται σε  fake news και όχι στις επίσημες ανακοινώσεις  των αρχών.

Είναι  σημαντικό αυτές τις δύσκολες ώρες να  εφαρμόζονται οι επίσημες οδηγίες για  τη Δημόσια Υγεία και να τηρείται στάση  ευθύνης από όλους μας, χωρίς όμως να προκαλούμε πανικό.

Η  Ο.Ε.Σ.Η  εκτιμώντας  τα έως τώρα  δεδομένα, σε καμία  περίπτωση δεν προτείνει  την υπολειτουργία των επιχειρήσεων  αλλά να λαμβάνονται μέτρα υγιεινής για  το προσωπικό και τους πελάτες.

Βέβαια, όλο  αυτό το κλίμα,  πέρα από τις χειροπιαστές  άμεσες οικονομικές απώλειες (βλέπε  Ολυμπία 13.000 ακυρώσεις διανυκτερεύσεων  μόνο για το μήνα Μάρτιο που συνεπάγεται με τεράστιες επιπτώσεις  στην τοπική αγορά και στην οικονομία της ευρύτερης περιοχής, ενώ  συνδυαστικά με το γεγονός της Αφής της Ολυμπιακής Φλόγας που θα γίνει  σε κλειστό κύκλο με πολλές ακυρώσεις δράσεων σημαίνει απώλεια σπουδαίας  ευκαιρίας προβολής της περιοχής), δημιουργεί αρνητικές συνέπειες σε όλες τις  τοπικές αγορές της Ηλείας.

Η  Ο.Ε.Σ.Η  σε όλες τις διαβουλεύσεις  στις οποίες συμμετείχε με τοπικούς  και κρατικούς φορείς πρότεινε εν πολλοίς μέτρα  που θα πρέπει να ληφθούν ώστε ενισχύσουν αυτή τη  στιγμή τις επιχειρήσεις. 


Αυτά θα  πρέπει να είναι :  

 1. Μετάθεση  ασφαλιστικών  και φορολογικών  υποχρεώσεων σε απώτερο  χρόνο όπου θα έχει ομαλοποιηθεί  η κατάσταση στην αγορά.

 2. Αναστολή  τραπεζικών δόσεων  από δανειακές συμβάσεις και  ρυθμίσεις.

 3. Αναστολή  πλειστηριασμών  .

 4. Αναστολή  δόσεων των ρυθμίσεων στον  ΕΦΚΑ.

 5. Έκτακτο  βοήθημα σε  επιχειρήσεις  που έχουν πληγεί  σοβαρά σύμφωνα με τις  προτάσεις της SME United Europe και  υιοθέτησε και η ΕΣΕΕ για τις πληττόμενες  περιοχές από τον Covid-19 .

 6. Άτοκα  δάνεια με  εγγύηση του  Κράτους.

 7. Αναστολή  πληρωμής δημοτικών φόρων και τελών.

 8. Προσωρινή  απόδοση εργοδοτικού  δικαιώματος για απαίτηση  ελέγχων στους εργαζόμενους.

 9. Κάλυψη  από τον  ΟΑΕΔ κόστους   μακροχρόνιας απουσίας  από την εργασία.

Αυτά  θεωρούμε  ότι μπορούν  να καλύψουν ένα ευρύ  φάσμα περιπτώσεων και αναμένουμε  τις αποφάσεις της κυβέρνησης , αλλά  και της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την αντιμετώπιση των  διαφαινόμενων σημαντικών επιπτώσεων στην παγκόσμια οικονομία ,  επανεκτιμώντας συνεχώς τα δεδομένα που ίσως χρειαστεί να μεταβάλουμε  ή να προσθέσουμε μέτρα.                    Ο Πρόεδρος                                                 Ο Γενικός Γραμματέας 

           Καρυώτης Νικόλαος                                          Σκορδαλής Νικόλαος

Οι ημερομηνίες πληρωμής για τους συνταξιούχους όλων των Ταμείων.

Το Δημόσιο θα καταβάλλει τις συντάξεις Απριλίου 2020 την Δευτέρα 30 Μαρτίου 2020

Το ΙΚΑ θα καταβάλλει τις συντάξεις Απριλίου 2020 την Δευτέρα 30 Μαρτίου 2020

Το ΝΑΤ θα καταβάλλει τις συντάξεις Απριλίου 2020 την Δευτέρα 30 Μαρτίου 2020

Ο ΟΑΕΕ θα καταβάλλει τις συντάξεις Απριλίου 2020 την Πέμπτη 26 Μαρτίου 2020

Ο ΟΓΑ θα καταβάλλει τις συντάξεις Απριλίου 2020 την Πέμπτη 26 Μαρτίου 2020

Το ΕΤΑΑ (μη Μισθωτών) θα καταβάλλει τις συντάξεις Απριλίου 2020 την Πέμπτη 26 Μαρτίου 2020

Ο ΟΠΕΚΑ θα καταβάλλει τις συντάξεις των Ανασφάλιστων Υπερηλίκων Απριλίου 2020 την Τρίτη 31 Μαρτίου 2020

Τα υπόλοιπα ταμεία του ΕΦΚΑ (Μισθωτών) θα καταβάλλουν τις συντάξεις Απριλίου 2020 την Δευτέρα 30 Μαρτίου 2020

Οι προσωρινές συντάξεις Ενόπλων Δυνάμεων, Σωμάτων Ασφαλείας και Πυροσβεστικού Σώματος του Απριλίου 2020 θα καταβληθούν την Δευτέρα 30 Μαρτίου 2020

Η πληρωμή των επικουρικών συντάξεων

Το ΕΤΕΑΕΠ θα καταβάλλει τις επικουρικές συντάξεις Απριλίου 2020 την Πέμπτη 2 Απριλίου 2020

Υπενθυμίζουμε πως όσον αφορά τις επικουρικές Μαρτίου 2020 ισχύουν τα παρακάτω:

Το ΕΤΕΑΕΠ θα καταβάλλει τις επικουρικές συντάξεις Μαρτίου 2020 την Τετάρτη 4 Μαρτίου 2020

Η Ολομέλεια του ΣτΕ, με αποφάσεις της έκρινε αντισυνταγματική τη διάταξη για τον υπολογισμό των επικουρικών συντάξεων καθώς και αντισυνταγματικές τις διατάξεις για τον επανυπολογισμό των επικουρικών συντάξεων, διότι δεν υπήρχαν οι σχετικές αναλογιστικές μελέτες.

Ως εκ τούτου στις επικουρικές συντάξεις προκύπτουν αναδρομικά και αυξήσεις

Οι σχετικές διατάξεις

Επικουρικές Συντάξεις ΕΤΕΑ.
Σε εφαρμογή των διατάξεων του Νόμου 4387/2016 και της υπ’ αριθ. οικ. 27677/1541/17-6-2016 Απόφασης Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγύης, ορίζεται στο εξής ως ημερομηνία καταβολής των μηνιαίων συντάξεων του ΕΤΕΑ, η δεύτερη εργάσιμη ημέρα κάθε μήνα

Αριθμ. οικ. 27677/1541 – ΦΕΚ B 1941 – 29.06.2016
Ορισμός εργάσιμης ημέρας καταβολής μηνιαίων συντάξεων του ΕΤΕΑ
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
αποφασίζουμε:
Ορίζουμε στο εξής ως ημερομηνία καταβολής των μηνιαίων συντάξεων του ΕΤΕΑ τη δεύτερη εργάσιμη ημέρα κάθε μήνα, αρχής γενομένης με τις συντάξεις του μηνός ΙΟΥΛΙΟΥ 2016

Η καταβολή των αυξήσεων που θα περιλαμβάνονται στο νομοσχέδιο καθώς και των αναδρομικών του πενταμήνου μεταξύ Οκτωβρίου 2019 – Φεβρουαρίου 2020 θα γίνει αμέσως μετά την ψήφιση του.

Η Διοίκηση του ΟΠΕΚΑ ανακοινώνει:

Την Παρασκευή 28 Φεβρουαρίου 2020 θα καταβληθούν από τον Οργανισμό τα παρακάτω επιδόματα και παροχές:

Επίδομα Παιδιού, Προνοιακά Αναπηρικά και Διατροφικά Επιδόματα, Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα (ΚΕΑ), Επίδομα Στέγασης, Στεγαστική Συνδρομή, Επίδομα Κοινωνικής Αλληλεγγύης Ανασφαλίστων Υπερηλίκων, Σύνταξη Υπερηλίκων, Επίδομα Ομογενών.

Διευκρινίζεται ότι, η καταβολή του Επιδόματος Παιδιού αφορά στην πληρωμή της συμπληρωματικής 6ης δόσης του 2019.

Τον δρόμο για τη Βουλή πήρε το ασφαλιστικό νομοσχέδιο του υπουργού Εργασίας, κ. Γιάννη Βρούτση.

Ολοκληρώθηκε η "δημόσια διαβούλευση" και αναμένεται να κατατεθεί στις αρμόδιες κοινοβουλευτικές επιτροπές και έπειτα στην Ολομέλεια.

Κυβερνητικός στόχος είναι η ψήφισή του έως τις 21 του τρέχοντος μηνός, αν και αναμένεται να παραμείνουν σημαντικά ανοιχτά "μέτωπα". Τα σημαντικότερα εξ αυτών είναι οι αποφάσεις ΣτΕ για αναδρομικά, η περαιτέρω μείωση εισφορών επιχειρήσεων, το ενδεχόμενο επιπλέον στήριξης στους συνταξιούχους μιας έκτακτης παροχής και οι εισφορές στις αποδείξεις δαπάνης.

Παρ' όλα αυτά, το ν/σ προβλέπει 11 μείζονες παρεμβάσεις στο πεδίο των εισφορών των επιχειρηματιών (εργοδοτών και αυτοαπασχολούμενων), αλλά και των συντάξεων, η εφαρμογή των οποίων θα ξεκινά φέτος αλλά θα ξετυλίγεται έως και το 2025.

Οι άμεσες αλλαγές

1. Τον ερχόμενο Μάρτιο αναμένεται το πρώτο μεγάλο βήμα του νέου ασφαλιστικού, το οποίο θα είναι η εισαγωγή του νέου συστήματος ελεύθερης επιλογής για τους μη μισθωτούς (μέλη εταιρειών, ατομικοί επιχειρηματίες, "μπλοκάκια" κ.λπ.). Αυτό θα έχει αναδρομική ισχύ από τον Ιανουάριο. Για την κύρια σύνταξη&υγεία οι εισφορές θα ανέλθουν μεταξύ 210 και 566 ευρώ/μήνα, για το επικουρικό μεταξύ 42 και 61 ευρώ/μήνα και για το εφάπαξ μεταξύ 26 και 37 ευρώ/μήνα.

2. Τον Ιούνιο θα εφαρμοστεί η μείωση κατά 0,9% των εισφορών των επιχειρήσεων οι οποίες απασχολούν προσωπικό με συμβάσεις πλήρους απασχόλησης. Κατά 0,48% θα μειωθούν οι εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΟΑΕΔ, κατά 0,27% οι εργατικές εισφορές υπέρ ΟΑΕΔ και κατά 0,15% οι κρατήσεις υπέρ Ενιαίου Λογαριασμού για την εφαρμογή Κοινωνικών Πολιτικών.

3. Τον ίδιο μήνα, δηλαδή τον Ιούνιο, θα καταβληθούν οι προβλεπόμενες στο ίδιο νομοσχέδιο αυξήσεις σε κύριες (κατά μέσο όρο 5% σε όσους έχουν πάνω από 30 έτη ασφάλισης) και επικουρικές συντάξεις (κατά μέσο όρο 30% σε όσες κόπηκαν το 2016), μαζί με τα αναδρομικά του διαστήματος Οκτωβρίου 2019 - Μαΐου 2020. Επίσης θα καταβληθεί η πρώτη (επί συνόλου 5) δόση αύξησης στις "παλιές" κύριες συντάξεις άνω των 30 ετών, στις οποίες θα προκύψει θετική "προσωπική διαφορά" με τα νέα ποσοστά αναπλήρωσης.

Οι μεσοπρόθεσμες παρεμβάσεις

2021

4. Τον Ιανουάριο του 2021 προβλέπεται η δυνατότητα προαιρετικής ασφάλισης στο επικουρικό για όσους μέχρι τώρα αποκλείονται (υγειονομικούς, αγρότες, άλλους επαγγελματίες). Από τον ίδιο μήνα δίδεται δυνατότητα ασφάλισης στο εφάπαξ για όλους τους ασφαλισμένους οι οποίοι αποκλείονται έως τώρα (είτε είναι μισθωτοί είτε μη μισθωτοί), με τον όρο ότι θα ασφαλιστούν για πρώτη φορά μετά την 1η Ιανουαρίου 2021. Τον ίδιο μήνα θα εφαρμοστεί η πρώτη προβλεπόμενη αύξηση στις εισφορές των αγροτών.

5. Τον Ιανουάριο του 2021, επίσης, θα καταβληθεί η 3η δόση της αύξησης στις "παλιές" κύριες συντάξεις όσων έχουν κάτω από 30 έτη ασφάλισης. Πρόκειται για κοντά στις 600.000 "παλιές" συντάξεις, οι οποίες, αφού επαναϋπολογίστηκαν πέρσι (με βάση τον νόμο Κατρούγκαλου), εμφάνισαν θετική "προσωπική διαφορά", η οποία προβλέπεται να καταβληθεί σε 5 ισόποσες ετήσιες δόσεις, αρχής γενομένης από το 2019. Πέρσι δόθηκε η 1η δόση, φέτος η 2η, ενώ τα επόμενα τρία χρόνια οι υπόλοιπες.

2022

6. Τον Ιούνιο του 2022 προβλέπεται μείωση των εισφορών επικουρικής ασφάλισης τόσο για τους αυτοασχολούμενους όσο και για τους μισθωτούς. Οι εισφορές για το επικουρικό των αυτοαπασχολούμενων θα ανέλθουν μεταξύ 39 και 56 ευρώ/μήνα (έναντι 42-61 ευρώ/μήνα που θα είναι τον Μάιο του 2021). Για τους μισθωτούς οι εισφορές υπέρ της επικουρικής ασφάλισης θα μειωθούν στο 6%, έναντι 6,5% που θα είναι έως και τον Μάιο του 2022. Τον ίδιο μήνα θα εφαρμοστεί η δεύτερη προβλεπόμενη αύξηση στις εισφορές των αγροτών.

2023

7. Από τον Ιανουάριο του 2023 θα εφαρμοστεί, όμως, η πρώτη αύξηση σε όλες τις εισφορές των αυτοαπασχολούμενων (κύριας, επικουρικής ασφάλισης, υγείας, εφάπαξ) κατά το ποσοστό μεταβολής του δείκτη τιμών του προηγούμενου έτους. Αν, π.χ., αυξηθεί ο πληθωρισμός το 2022 κατά 1,5%, κατά το ίδιο ποσοστό θα αυξηθούν οι εισφορές των μη μισθωτών το 2023. Κατά τον ίδιο τρόπο θα αυξηθούν οι εισφορές και το 2024. Αν, όμως, σημειωθεί μείωση του πληθωρισμού, δεν θα μειωθούν οι εισφορές, αλλά θα μείνουν στο ίδιο επίπεδο.

8. Τον Ιανουάριο του 2023, επίσης, θα αυξηθεί το "πλαφόν" των ανώτατων ασφαλιστέων αποδοχών των μισθωτών, κατά το ποσοστό μεταβολής του μέσου ετήσιου γενικού δείκτη τιμών καταναλωτή του προηγούμενου έτους. Έως και το 2022 θα παραμείνει στα 6.500 ευρώ/μήνα (10πλάσιο υφιστάμενου μικτού κατώτατου μισθού), ανεξάρτητα από την εξέλιξη του μικτού κατώτατου μισθού. Θα αυξηθεί, όμως, π.χ. κατά 1,5% το 2023 αν αυξηθεί το 2022 ο πληθωρισμός κατά το ίδιο ποσοστό. Αν μειωθεί ο πληθωρισμός, όμως, θα παραμείνει σταθερό το "πλαφόν" των ανώτατων ασφαλιστέων αποδοχών. Το ίδιο "μοντέλο" θα ακολουθηθεί και το 2024.

9. Τον Ιανουάριο του 2023, επίσης θα εφαρμοστούν ονομαστικές αυξήσεις σε όλες τις κύριες συντάξεις. Αυτές θα προκύψουν με βάση συντελεστή που προκύπτει από το άθροισμα του ετήσιου ποσοστού μεταβολής του ΑΕΠ συν το ποσοστό μεταβολής του μέσου ετήσιου γενικού δείκτη τιμών καταναλωτή του προηγούμενου έτους διαιρούμενου διά του 2 και δεν θα υπερβαίνει το ποσοστό μεταβολής του μέσου ετήσιου γενικού δείκτη τιμών καταναλωτή. Έτσι, π.χ., αν το 2022 το ΑΕΠ αυξηθεί κατά 2,5% και ο δείκτης τιμών κατά 2%, ο συντελεστής αύξησης των συντάξεων θα ανέλθει στο 2%. Όσες "παλιές" συντάξεις έχουν, μετά τον επαναϋπολογισμό τους, αρνητική "προσωπική διαφορά", αυτή θα συμψηφιστεί μέχρι να "αποσβεστεί" με τις αυξήσεις αυτές. Όλες οι άλλες συντάξεις θα αυξηθούν κανονικά. Το ίδιο "μοντέλο" θα εφαρμοστεί και όλα τα επόμενα έτη.

2025

10. Τον Ιανουάριο του 2025 θα αυξηθούν όλες οι εισφορές των μη μισθωτών (επαγγελματιών, αγροτών) κατά το ποσοστό του δείκτη μεταβολής μισθών (και όχι κατά το ποσοστό μεταβολής του δείκτη τιμών, όπως θα ισχύσει το 2023-2024) του προηγούμενου χρόνου. Έτσι, αν, π.χ., αυξηθεί ο δείκτης μεταβολής των αμοιβών κατά 1% το 2024, κατά το ίδιο ποσοστό θα αυξηθούν και οι εισφορές των μη μισθωτών το 2025.

11. Τον Ιανουάριο του 2025, επίσης, θα αυξηθούν οι ανώτατες ασφαλιστέες αποδοχές των μισθωτών κατά το ποσοστό μεταβολής του δείκτη αμοιβών (και όχι τον πληθωρισμό, όπως θα ισχύσει το 2023-2024). Αυτό σημαίνει πως αν, π.χ., αυξηθεί ο δείκτης αμοιβών κατά 1% το 2024, κατά το ίδιο ποσοστό θα αυξηθούν οι ανώτατες ασφαλιστές αποδοχές των μισθωτών.

Οι μεγάλες εκκρεμότητες

Τέσσερις είναι οι μεγάλες εκκρεμότητες του ασφαλιστικού, οι οποίες θα παραμείνουν μετά την ψήφιση του νομοσχεδίου Βρούτση:

 1. Η πρώτη είναι η αναμενόμενη απόφαση του ΣτΕ για αναδρομικά τα οποία διεκδικούν οι συνταξιούχοι από το 2012 έως και το 2018. Πιθανή δικαίωσή τους για επιστροφή των περικοπών έστω της 10μηνης περιόδου μεταξύ Ιουλίου 2015 - Μαΐου 2016 θα έθετε δημοσιονομικό θέμα ύψους 3,8 δισ. ευρώ, αν και το βασικό σενάριο που εξετάζει η κυβέρνηση προβλέπει σταδιακή εξόφλησή τους σε 2-3 δόσεις.
 2. Το δεύτερο εκκρεμές ζήτημα, το οποίο –όμως– δημοσιονομικά εξαρτάται από το πρώτο (τουλάχιστον για τα επόμενα 2-3 έτη), είναι το αν θα θεσπιστεί ένας μόνιμος μηχανισμός στήριξης των συνταξιούχων (αντί της υπό κατάργησης δήθεν "13ης σύνταξης"), πέρα από τις προβλεπόμενες αυξήσεις σε μερίδα των κύριων και επικουρικών συντάξεων.
 3. Το τρίτο ανοιχτό μέτωπο είναι ο ρυθμός αλλά και το "μείγμα" της εξαγγελθείσας μείωσης των εισφορών των μισθωτών, μετά την επικείμενη μείωση 0,9% τον ερχόμενο Ιούνιο. Το βασικό σενάριο προβλέπει μείωση των εισφορών υγείας μέσω της θέσπισης σταθερού ασφαλίστρου και στους μισθωτούς.
 4. Το τέταρτο ζήτημα που δεν θα ξεκαθαριστεί στο νομοσχέδιο Βρούτση, αλλά θα ρυθμιστεί με τροπολογία σε άλλο, προσεχές νομοσχέδιο, είναι το "καθεστώς" των εισφορών όσων αμείβονται με απόδειξη δαπάνης.