Γιάννης Κουτσούκος: Τα πορίσματα του ΕΛΓΑ θα ληφθούν υπόψη από τον ΟΠΕΚΕΠΕ κατά την καταβολή της συνδεδεμένης ενίσχυσης.

Σχετικά με τη χορήγηση συνδεδεμένης ενίσχυσης για την κορυνθιακή σταφίδα, ο κ.Κουτσούκος ανέφερε:

<<Όσον αφορά στις ζημιές που προξενήθηκαν στις καλλιέργειες, συμπεριλαμβανομένων και των αμπελοειδών (σταφίδα κ.λπ.), από διάφορα καλυπτόμενα ασφαλιστικά ζημιογόνα αίτια (όπως βροχοπτώσεις, πλημμύρες, χαλαζοπτώσεις κ.λπ.) το έτος 2018 στην ευρύτερη περιοχή της Περιφερειακής Ενότητας (Π.Ε.) Ηλείας, σημειώνεται ότι ο ΕΛ.Γ.Α. έχει μέχρι στιγμής καταβάλει αποζημιώσεις ύψους 4.810.000 ευρώ περίπου.
Ο σχεδιασμός του Οργανισμού είναι οι πληρωμές να πραγματοποιούνται κάθε μήνα, με χρονικό ορίζοντα μέχρι τους μήνες Ιούνιο-Ιούλιο του έτους 2019 να έχουν εκκαθαριστεί οι ζημιές του έτους 2018 ως προς το μεγαλύτερο και σημαντικότερο μέρος τους σε όλη την Επικράτεια.
Αναφορικά με την καλλιέργεια της κορινθιακής σταφίδας, σημειώνεται ότι η εν λόγω καλλιέργεια εντάχθηκε στο καθεστώς της συνδεδεμένης ενίσχυσης από το έτος 2017 στο πλαίσιο της δυνατότητας αναθεώρησης των εθνικών αποφάσεων για τις συνδεδεμένες ενισχύσεις. Συγκεκριμένα, το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (ΥΠΑΑΤ) ανακοίνωσε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή την 1η-08-2016 δυνάμει του άρθρου 53 (6) του Κανονισμού (ΕΕ) αριθμ. 1307/2013 την απόφαση της Ελλάδας να χορηγήσει συνδεδεμένη ενίσχυση και στην κορινθιακή σταφίδα από το έτος ενίσχυσης 2017. Σκοπός της εν λόγω απόφασης ήταν η περαιτέρω ενίσχυση των παραγωγών, ώστε να παραμείνει η συγκεκριμένη καλλιέργεια στις περιοχές που παραδοσιακά καλλιεργείται και να σταθεροποιηθεί η παραγωγή προκειμένου να καλύπτει και τη διεθνή ζήτηση.

Όσον αφορά στη χρηματοδότηση του μέτρου, έχουν προβλεφθεί τα παρακάτω:
Έτος ενίσχυσης 2017 2018 2019 2020
Προϋπολογισμός 5,000,000 € 4,946,168 € 4,892,920€ 4,892,920€
Ενδεικτική τιμή 352 €/εκτάριο 348 €/εκτάριο 345 €/εκτάριο 345 €/εκτάριο
Όσον αφορά στην ενδεικτική τιμή των 352 €/εκτάριο για το έτος ενίσχυσης 2017, η οποία αναγράφεται στον ανωτέρω πίνακα, σημειώνεται ότι το ύψος της συνδεδεμένης στήριξης στον τομέα της καλλιέργειας κορινθιακής σταφίδας για το έτος ενίσχυσης 2017 έχει πλέον καθοριστεί στην πραγματική τιμή των 493 €/εκτάριο (Α∆Α 646Ψ4653ΠΓ-ΛΛΡ).
Οι λεπτομέρειες εφαρμογής της συνδεδεμένης ενίσχυσης της καλλιέργειας κορινθιακής σταφίδας καθορίζονται στη με αριθμ. 1571/62616/9-6-2017 απόφαση
του Υπουργού και του Υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Καθορισμός λεπτομερειών χορήγησης της συνδεδεμένης ενίσχυσης στον τομέα της
καλλιέργειας κορινθιακής σταφίδας σε εκτέλεση του άρθρου 52 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1307/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου» (Β’
2083/16-6-2017).
Οι όροι χορήγησης της στήριξης, σύμφωνα με τα άρθρα 52-54 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθμ. 1307/2013, μπορούν να αναθεωρούνται και να κοινοποιούνται στην Ε.Ε. μέχρι την 1η Αυγούστου κάθε έτους, με εφαρμογή από το επόμενο ημερολογιακό έτος.
Σύμφωνα με το Άρθρο 4 (Όροι επιλεξιμότητας) της προαναφερθείσας ΥΑ, δικαιούχοι της συνδεδεμένης ενίσχυσης κορινθιακής σταφίδας είναι οι γεωργοί που πληρούν τους παρακάτω όρους επιλεξιμότητας:
1. Καλλιεργούν κορινθιακή σταφίδα σε επιλέξιμες εκτάσεις ελάχιστης έκτασης 0,1 εκταρίου ανά αγροτεμάχιο στις Π.Ε. Αχαΐας, Αργολίδας, Ηλείας, Κορινθίας,
Μεσσηνίας, Ζακύνθου και Κεφαλληνίας.
2. Παραδίδουν κατ’ ελάχιστο 150 κιλά προϊόντος ξηρής σταφίδας ανά στρέμμα σε εγκεκριμένες μεταποιητικές επιχειρήσεις, από την 1η Αυγούστου έως, το αργότερο, την 30η Νοεμβρίου του έτους υποβολής της Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης (ΕΑΕ). Η αναλογία αυτή υπολογίζεται βάσει του συνόλου των παραδόσεων προς τις εγκεκριμένες μεταποιητικές επιχειρήσεις και του συνόλου των εκτάσεων κορινθιακής σταφίδας για τις οποίες ο δικαιούχος υποβάλλει αίτημα χορήγησης συνδεδεμένης ενίσχυσης στο πλαίσιο της ΕΑΕ.
Επιπλέον, προβλέπεται ότι σε περίπτωση που υπάρχουν εξατομικευμένες ζημιές ανά δικαιούχο, διαπιστωμένες από τον ΕΛ.Γ.Α., δύναται οι ποσότητες αυτές να
προσμετρούνται στη συνολική επιλέξιμη ποσότητα. Ειδικότερα, σημειώνεται ότι ο ΕΛ.Γ.Α., το αργότερο έως το τέλος του μηνός Φεβρουαρίου του έτους που έπεται του έτους υποβολής της ΕΑΕ, υποχρεούται στην αποστολή στον ΟΠΕΚΕΠΕ σχετικού ηλεκτρονικού αρχείου με τα αποτελέσματα εκτιμήσεων ζημιών.
Όσον αφορά στο ύψος της παραδιδόμενης ποσότητας, σημειώνεται ότι, κατά τον σχεδιασμό του μέτρου, προσδιορίστηκε στoυς 1,5 τόνους ανά εκτάριο, αρκετά χαμηλότερη από τη μέση παραγωγή ανά εκτάριο ξηρής σταφίδας, που, σύμφωνα με τις αρμόδιες υπηρεσίες του ΥΠΑΑΤ, ανέρχεται σε 2,1 τόνους.

Το ακριβές ύψος της ενίσχυσης για κάθε έτος καθορίζεται μετά τον προσδιορισμό από τον ΟΠΕΚΕΠΕ του συνολικού αριθμού των επιλέξιμων εκταρίων κορινθιακής σταφίδας ανά έτος.
Σύμφωνα με τα ανωτέρω και όσον αφορά σε τυχόντα προβλήματα από φυσικά αίτια στην παραγωγή του έτους 2018, σημειώνεται ότι τα πορίσματα του ΕΛ.Γ.Α. θα ληφθούν υπόψη από τον ΟΠΕΚΕΠΕ κατά την καταβολή της συνδεδεμένης ενίσχυσης. Ως εκ τούτου, στοιχεία σχετικά με τον αριθμό των παραγωγών της Π.Ε. Ηλείας που δεν πληρούν το κριτήριο της ελάχιστης παράδοσης 150 κιλών προϊόντος ξηρής σταφίδας ανά στρέμμα, θα είναι δυνατό να εξαχθούν, εφόσον ολοκληρωθούν οι σχετικές καταχωρήσεις από τον ΕΛ.Γ.Α.>>

Related post

Με επιτυχία το Shop On Street -Πλημμύρισε το κέντρο της πόλης

Με επιτυχία το Shop On Street -Πλημμύρισε το κέντρο…

Σε συνδιοργάνωση του Δήμου Πηνειού και του Εμπορικού Συλλόγου Γαστούνης Με θετικό πρόσημο ολοκληρώθηκε το πρώτο Shop On Street στη Γαστούνη…
Συναυλία με τους Dueto 3A στην πλατεία Ραχών

Συναυλία με τους Dueto 3A στην πλατεία Ραχών

Την Πέμπτη 18 Ιουλίου και ώρα 21:15 Με διοργανωτές την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας και το Δήμο Ανδρίτσαινας-Κρεστένων Ξεχωριστή συναυλία με τους…
Μιχάλης Κατρίνης: ”Αδιανόητη η καθυστέρηση της κάρτας των ΑμεΑ για τα διόδια’

Μιχάλης Κατρίνης: ”Αδιανόητη η καθυστέρηση της κάρτας των ΑμεΑ…

Το ζήτημα της καθυστέρησης στην εφαρμογή της ενιαίας κάρτας για την ελεύθερη διέλευση των Ατόμων με Αναπηρία από τα διόδια όλων…