Περιφερειακές & Δημοτικές Εκλογές 2019 – Πότε και Πώς ψηφίζουμε

Περιφερειακές εκλογές 2019. Πότε και πως ψηφίζουμε

Η αναλυτική εγκύκλιος του Υπουργείου Εσωτερικών για τις περιφερειακές εκλογές 2019

Oι εκλογές για την ανάδειξη των περιφερειακών αρχών της περιόδου που αρχίζει την 1η Σεπτεμβρίου 2019 και λήγει την 31η Δεκεμβρίου 2023  θα διεξαχθούν  την Κυριακή 26 Μαΐου 2019

Oι εκλογές θα διεξαχθούν ταυτόχρονα με τις δημοτικές εκλογές και τις εκλογές για την ανάδειξη των αντιπροσώπων της Ελλάδας στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

Η ψηφοφορία, ωστόσο, θα διενεργηθεί σε διαφορετικές κάλπες.

Στις εκλογές αυτές η ψηφοφορία διεξάγεται για την ανάδειξη:

 • Περιφερειαρχών
  • Περιφερειακών συμβούλων

Η ψηφοφορία θα αρχίσει την 7η πρωινή και θα λήξει την 7η βραδινή ώρα της ίδιας ημέρας.

Σε περίπτωση επανάληψης της ψηφοφορίας, αυτή θα διεξαχθεί την επόμενη Κυριακή 2 Ιουνίου 2019, με ίδια ώρα έναρξης και λήξης

Αν κατά την ημέρα διενέργειας των περιφερειακών εκλογών σε ένα ή περισσότερα εκλογικά τμήματα δεν διεξαχθεί η ψηφοφορία, αυτή θα γίνει την Τετάρτη 29 Μαΐου 2019

Μάθε που ψηφίζεις

 1. Εκλογείς

Δικαίωμα ψήφου στις περιφερειακές εκλογές έχουν όλοι οι δημότες είναι εγγεγραμμένοι στον εκλογικό κατάλογο Δήμου της οικείας περιφέρειας, καθώς και οι πολίτες των κρατών- μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης οι οποίοι είναι εγγεγραμμένοι, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, στους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους των δήμων αυτών και οι οποίοι σωρευτικά

 • έχουν συμπληρώσει το 17 έτος της ηλικίας τους, δηλαδή έχουν γεννηθεί μέχρι και την 31.12.2002
  • δεν έχουν στερηθεί το εκλογικό τους δικαίωμα.

Σημειώνεται ότι οι εκλογείς με δικαίωμα ψήφου σύμφωνα με τα ανωτέρω ψηφίζουν για περιφερειάρχη και για περιφερειακούς συμβούλους.
Δεν έχουν δικαίωμα ψήφου στις περιφερειακές εκλογές όσοι Έλληνες πολίτες έχουν στερηθεί το εκλογικό τους δικαίωμα, δηλαδή όσοι βρίσκονται σε πλήρη στερητική δικαστική συμπαράσταση σύμφωνα με τις διατάξεις του Αστικού Κώδικα και όσοι στερήθηκαν το δικαίωμα αυτό λόγω αμετάκλητης ποινικής καταδίκης για κάποιο από τα εγκλήματα που περιέχονται στον Ποινικό και Στρατιωτικό Ποινικό Κώδικα, για όσο χρόνο διαρκεί αυτή η στέρηση.

Λεπτομέρειες σχετικά με το δικαίωμα του εκλέγειν και του εκλέγεσθαι των πολιτών της Ένωσης που διαμένουν στην Ελλάδα, παρέχονται στην αρ. 38/77029/24.12.2018 εγκύκλιο του Υπ. Εσωτερικών.

Η άσκηση εκλογικού δικαιώματος είναι υποχρεωτική

Από την υποχρέωση αυτή εξαιρούνται:

 • Oι κάτοικοι του εξωτερικού
  • Όσοι έχουν υπερβεί το 70 έτος της ηλικίας τους
  • Όσοι διαμένουν την ημέρα της ψηφοφορίας σε απόσταση μεγαλύτερη από 200 χιλιόμετρα από το εκλογικό τμήμα όπου ψηφίζουν

Στις περιφερειακές εκλογές οι ετεροδημότες ασκούν το εκλογικό τους δικαίωμα μόνο στο Δήμο στους εκλογικούς καταλόγους του οποίου είναι εγγεγραμμένοι, και όχι στον τόπο διαμονής τους

Διευκρινίζεται, επίσης, ότι στις περιφερειακές εκλογές δεν συντάσσονται ειδικοί εκλογικοί κατάλογοι για τους κρατούμενους και τους ναυτικούς.

Δημοτικές εκλογές 2019. Πότε και πως ψηφίζουμε

Η αναλυτική εγκύκλιος του Υπουργείου Εσωτερικών για τις δημοτικές εκλογές 2019

 

 1. Χρόνος διενέργειας των εκλογών

Οι εκλογές για την ανάδειξη των δημοτικών αρχών της νέας δημοτικής περιόδου που αρχίζει την 1η Σεπτεμβρίου 2019 και λήγει την 31η Δεκεμβρίου 2023, 11 θα γίνουν την Κυριακή 26 Μαΐου 2019.

Στις εκλογές αυτές ψηφίζουμε για την ανάδειξη:

– δημάρχων,

– δημοτικών συμβούλων,

– συμβούλων κοινοτήτων με μόνιμο πληθυσμό άνω των τριακοσίων (300) κατοίκων,

– προέδρων κοινοτήτων με μόνιμο πληθυσμό έως και τριακοσίων (300) κατοίκων.

Η ψηφοφορία θα αρχίσει την 7η πρωινή και θα λήξει την 7η βραδινή της ίδιας ημέρας

Σε περίπτωση επανάληψης της ψηφοφορίας, αυτή θα διεξαχθεί την επόμενη Κυριακή 2 Ιουνίου 2019,  με ίδια ώρα έναρξης και λήξης.

Σε περίπτωση που η ψηφοφορία δεν διεξαχθεί, για οποιοδήποτε λόγο σε ένα δήμο ή σε ένα ή περισσότερα εκλογικά τμήματα, θα λάβει χώρα την Τετάρτη 29 Μαΐου 2019 ή την Τετάρτη 5 Ιουνίου 2019, αντίστοιχα.

 

 Εκλογικό δικαίωμα  ψήφου στις δημοτικές εκλογές έχουν:

α. όλοι οι δημότες του δήμου που σωρευτικά:

– έχουν συμπληρώσει το 17 έτος της ηλικίας τους, δηλαδή έχουν γεννηθεί μέχρι και 31 Δεκεμβρίου 2002,

– είναι εγγεγραμμένοι στον εκλογικό κατάλογο του δήμου

β. οι πολίτες των λοιπών 27 κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι οποίοι δεν έχουν την ελληνική ιθαγένεια, αλλά που σωρευτικά:

– κατοικούν στην Ελλάδα,

– έχουν συμπληρώσει το 17 έτος της ηλικίας τους, δηλαδή έχουν γεννηθεί μέχρι και 31 Δεκεμβρίου 2002,

– είναι εγγεγραμμένοι στους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους  του δήμου όπου κατοικούν, μέχρι και τις 28 Φεβρουαρίου 2019.

Η άσκηση του δικαιώματος του εκλέγειν και εκλέγεσθαι των πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης που διαμένουν στην Ελλάδα ενόψει των δημοτικών εκλογών της 26ης Μαΐου 2019 αναπτύσσεται αναλυτικά στην υπ’ αριθμ. 38/απ77029/24.12.2018 (ΑΔΑ:6ΧΜΗ465ΧΘ7-ΜΜΑ) εγκύκλιο της Διεύθυνσης Εκλογών του Υπουργείου Εσωτερικών. Αναφορικά με τη συμμετοχή των πολιτών του Ηνωμένου Βασιλείου στις προσεχείς δημοτικές εκλογές θα εκδοθεί νεότερη εγκύκλιος οδηγία.

Δεν έχουν δικαίωμα ψήφου στις δημοτικές εκλογές όσοι εκ των ανωτέρω έχουν στερηθεί το εκλογικό δικαίωμα,  δηλαδή όσοι βρίσκονται σε πλήρη στερητική δικαστική συμπαράσταση  και όσοι στερήθηκαν το δικαίωμα αυτό λόγω αμετάκλητης ποινικής καταδίκης, και εφόσον η στέρηση αυτή υφίσταται κατά το χρόνο διεξαγωγής των εκλογών.

Επίσης, δεν έχουν το δικαίωμα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι οι ομογενείς, οι νόμιμα διαμένοντες υπήκοοι τρίτων χωρών και οι πολίτες χωρών της ΕΖΕΣ,  καθώς είχαν κριθεί ως αντισυνταγματικές24 οι διατάξεις των άρθρων 14επ του ν.3838/2010 και, ακολούθως, καταργήθηκαν με το ν.4244/2014 (Α’ 60).

2.2 Εκλογείς

Ειδικότερα, για καθεμιά από τις παρακάτω περιπτώσεις ανάδειξης δημοτικών και κοινοτικών αρχών, ψηφίζουν:

–  για δήμαρχο και δημοτικούς συμβούλους: όλοι οι δημότες εκλογείς, οι οποίοι είναι εγγεγραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους του δήμου και οι πολίτες των λοιπών 27 κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που είναι εγγεγραμμένοι στους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους του δήμου όπου κατοικούν.

–  για συμβούλους των κοινοτήτων με μόνιμο πληθυσμό άνω των τριακοσίων (300) κατοίκων: μόνο οι δημότες εκλογείς που είναι εγγεγραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους της οικείας κοινότητας και οι πολίτες των λοιπών 27 κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που είναι εγγεγραμμένοι στους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους της οικείας κοινότητας του δήμου όπου κατοικούν.

– για προέδρους των κοινοτήτων με μόνιμο πληθυσμό έως και τριακοσίων (300) κατοίκων: μόνο οι δημότες εκλογείς που είναι εγγεγραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους της οικείας κοινότητας, και οι πολίτες των λοιπών 27 κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που είναι εγγεγραμμένοι στους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους της οικείας κοινότητας του δήμου όπου κατοικούν.

2.3 Άσκηση εκλογικού δικαιώματος

Η άσκηση του εκλογικού δικαιώματος είναι υποχρεωτική.

Από την υποχρέωση αυτή εξαιρούνται:

– Οι κάτοικοι του εξωτερικού,

– Όσοι έχουν υπερβεί το 70 έτος της ηλικίας τους,

– Όσοι διαμένουν την ημέρα της ψηφοφορίας σε απόσταση μεγαλύτερη από 200 χιλιόμετρα από το εκλογικό τμήμα όπου ψηφίζουν.

Στις δημοτικές εκλογές δεν συντάσσονται εκλογικοί κατάλογοι ετεροδημοτών και οι εκλογείς ασκούν το εκλογικό τους δικαίωμα αποκλειστικά και μόνο στο δήμο όπου είναι δημότες, όπως προκύπτει από το άρθρο 2, παρ. 1 του ν.3146/2003 (Α’ 125),29 όπως έχει κωδικοποιηθεί με το άρθρο 95 του π.δ.26/2012.

Επίσης δεν συντάσσονται ειδικοί εκλογικοί κατάλογοι για τους κρατούμενους  και τους ναυτικούς

 

Related post

Μαθήματα… πρώτων βοηθειών για τους αστυνομικούς της Ηλείας

Μαθήματα… πρώτων βοηθειών για τους αστυνομικούς της Ηλείας

Την 15.06.2024 με πρωτοβουλία της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Ηλείας πραγματοποιήθηκε στο Αστυνομικό Μέγαρο Ηλείας, εκπαιδευτικό σεμινάριο παροχής πρώτων βοηθειών. Ως Αστυνομικοί…
Ανασχηματισμός: Οι 4 υπουργοί και οι 7 υφυπουργοί που έμειναν εκτός κυβέρνησης

Ανασχηματισμός: Οι 4 υπουργοί και οι 7 υφυπουργοί που…

«Μήνυμα δυναμικής επανεκκίνησης» τονίζουν κυβερνητικά στελέχη Ανασχηματισμός: Τον ανασχηματισμό της κυβέρνησης έφεραν τα αποτελέσματα των Ευρωεκλογών το βράδυ της Κυριακής (09.06).…
Συνελήφθη άνδρας στην Ηλεία κατηγορούμενος για ενδοοικογενειακή βία, βιασμό και παράνομη κατακράτηση

Συνελήφθη άνδρας στην Ηλεία κατηγορούμενος για ενδοοικογενειακή βία, βιασμό…

  Συνελήφθη, χθες το μεσημέρι, σε περιοχή της Ηλείας, από αστυνομικούς του Τμήματος Ασφάλειας Ήλιδας, ένας ημεδαπός άνδρας, σε βάρος του…