ΡΥΘΜΙΣΗ ΕΓΓΥΗΜΕΝΩΝ ΠΥΡΟΠΛΗΚΤΩΝ ΚΛΠ ΔΑΝΕΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

         Στις 31 Δεκεμβρίου 2018 δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα της κυβέρνησης η απόφαση με αριθμό. 2/94253/0025/21.12.2018 του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών, κ. Γεωργίου Χουλιαράκη, δίνοντας πλέον τη δυνατότητα στα πιστωτικά ιδρύματα να ρυθμίζουν, και τα πυρόπληκτα κλπ δάνεια τα οποία είχαν δοθεί με τη εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου. Μέχρι σήμερα σε όλες τις προσπάθειες των δανειοληπτών για ρύθμιση των δανείων αυτών, οι τράπεζες αρνούνταν οποιαδήποτε ρύθμιση, φοβούμενες ανάκληση της εγγύησης από το Ελληνικό Δημόσιο και απώλεια σημαντικών κεφαλαίων, απαιτώντας να αντικατασταθεί η εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου με ισόποσες εξασφαλίσεις από τον δανειολήπτη πράγμα σχεδόν αδύνατο για την πλειοψηφία των επιχειρήσεων. Η πλειοψηφία των επιχειρήσεων στους πυρόπληκτους Νομούς είχε προχωρήσει σε λήψη η ρύθμιση δανείων με την εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου εξαιτίας των πυρκαγιών του έτους 2007 οι οποίες δημιούργησαν σοβαρά προβλήματα στις τοπικές οικονομίες. Στην συνέχεια η οικονομική ύφεση στη οποία εισήλθε το σύνολο της Ελληνικής οικονομίας δεν επέτρεψε την εξυπηρέτηση των δανείων αυτών.   

         Έτσι αφενός οι επιχειρήσεις αντιμετώπιζαν σοβαρά προβλήματα στην λειτουργία τους αδυνατώντας πλέον να εξυπηρετήσουν τις δανειακές τους υποχρεώσεις, και αφετέρου υπήρχε σοβαρός κίνδυνος επιβάρυνσης της Εθνικής Οικονομίας με σημαντικού ύψους οφειλές προς τις τράπεζες στην περίπτωση που οι τράπεζες προχωρούσαν σε καταγγελίες των εγγυημένων δανείων και απαιτούσαν από το δημόσιο τη καταβολή του ποσού που είχε εγγυηθεί.

         Έτσι με την απόφαση αυτή οι τράπεζες μπορούν να προχωρήσουν σε ρύθμιση των δανείων αυτών  που είναι προς το συμφέρον τους, όπως και προς το συμφέρον της εθνικής οικονομίας, ακόμα και με γενναία κουρέματα, παρατάσεις, μείωση επιτοκίων κλπ. Σε κάθε περίπτωση, η υπουργική απόφαση τους λύνει τα χέρια και διαφυλάσσει τα συμφέροντά τους από τις ληφθείσες εγγυήσεις του Ελληνικού Δημοσίου.

         Η απόφαση με έναρξη ισχύος ένα μήνα από τη δημοσίευσή της όπως δημοσιεύτηκε προβλέπει τα εξής:

 

Α. Τα πιστωτικά ιδρύματα και οι δανειολήπτες, φυσικά πρόσωπα και επιχειρήσεις, δύναται να ρυθμίζουν κατά το άρθρο 103 του ν. 4549/2018 δάνεια, που τελούν υπό την εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου, σύμφωνα με τις διατάξεις των ν. 2322/1995 και ν. 4549/2018 και των κατ’ εξουσιοδότηση αυτών υπουργικών αποφάσεων, χωρίς την παρέμβαση του Ελληνικού Δημοσίου, σύμφωνα με τα συνήθη τραπεζικά κριτήρια, με γνώμονα την αύξηση της πιθανότητας αποπληρωμής του δανείου εκ μέρους του δανειολήπτη.

Β. Οι ρυθμίσεις εγγυημένων από το Ελληνικό Δημόσιο δανείων πραγματοποιούνται, χωρίς να επέρχεται αύξηση της εγγυητικής του ευθύνης, με τους ακόλουθους όρους και προϋποθέσεις:

α) Επί ίσοις όροις για το εγγυημένο και μη εγγυημένο τμήμα του δανείου.

β) Με τους ίδιους όρους που ισχύουν για τα μη εγγυημένα από το Ελληνικό Δημόσιο δάνεια, σε συμφωνία με το σχετικό νομικό πλαίσιο κεφαλαιακής επάρκειας πιστωτικών ιδρυμάτων και τις παρεχόμενες από την Τράπεζα της Ελλάδος οδηγίες και κατευθύνσεις (σχετική η υπ’ αριθ. 42/2014 ΠΔΤΤΕ).

γ) Με τη ρύθμιση θα επέρχεται στα επιχειρηματικά δάνεια, αποδεδειγμένα, αύξηση της καθαρής παρούσας αξίας (ΚΠΑ) του δανείου, με την έννοια ότι η καθαρή παρούσα αξία των αναμενόμενων ταμειακών ροών μετά τη ρύθμιση του δανείου είναι μεγαλύτερη από την καθαρή παρούσα αξία των αντίστοιχων ταμειακών ροών, σε περίπτωση καταγγελίας της δανειακής σύμβασης και ρευστοποίησης των υφιστάμενων εξασφαλίσεων του δανείου ή θέσης της επιχείρησης σε εκκαθάριση (χωρίς να συνυπολογίζονται οι αναμενόμενες λόγω κατάπτωσης της εγγύησης ροές). Ο υπολογισμός πραγματοποιείται από τα πιστωτικά ιδρύματα σύμφωνα με κοινό μοντέλο υπολογισμού της ΚΠΑ που εφαρμόζουν οριζοντίως.

δ) Το κεφάλαιο που καθορίζεται με τη συμφωνία ρύθμισης, δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να είναι μεγαλύτερο του αρχικού κεφαλαίου για το οποίο χορηγήθηκε η εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου, όπως αυτό έχει διαμορφωθεί κατά την ημερομηνία υπογραφής της συμφωνίας ρύθμισης. Οι υφιστάμενες εξασφαλίσεις, ενοχικές και εμπράγματες, των υπό ρύθμιση δανείων, συνεχίζουν να ισχύουν για τη νέα ρύθμιση αυτών.

ε) Στο κείμενο της συμφωνίας ρύθμισης απαιτείται να αποτυπώνεται με ακρίβεια η έναρξη και η λήξη εφαρμογής της ρύθμισης, τα οικονομικά στοιχεία (κεφάλαιο, τοκοχρεολύσια, ανεξόφλητα υπόλοιπα, κ.λπ.), η εξέλιξη της σύμβασης (δοσολόγιο κ.λπ.), η ρητή συνομολόγηση των ανωτέρω εκ μέρους των συμβαλλομένων και η παραίτησή τους από ενστάσεις.

στ) Στο κείμενο της συμφωνίας ρύθμισης απαιτείται να αναφέρεται ότι σε περίπτωση που ο οφειλέτης δεν εξοφλήσει τρεις συνεχόμενες δόσεις, τα πιστωτικά ιδρύματα αιτούνται την κατάπτωση της εγγύησης του Ελληνικού Δημοσίου στο σύνολο του ανεξόφλητου υπολοίπου του εγγυημένου κεφαλαίου του ρυθμισμένου δανείου. Το Ελληνικό Δημόσιο εξετάζει τα αιτήματα κατάπτωσης βάσει των δικαιολογητικών που ορίζονται στην εκάστοτε υπουργική απόφαση διαδικασίας βεβαίωσης και των ειδικών όρων των υπουργικών αποφάσεων παροχής εγγύησης, βάση των οποίων συνήφθησαν τα ρυθμισμένα δάνεια. Τα πιστωτικά ιδρύματα με το αίτημα κατάπτωσης θα συνυποβάλλουν, πλέον των απαιτούμενων δικαιολογητικών, αιτιολογημένη αναφορά του τύπου και του υπολογισμού της ΚΠΑ, καθώς επίσης και της πιστοληπτικής ικανότητας του δανειολήπτη, όπου απαιτείται, κατά την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης ρύθμισης οφειλών.

ζ) Τα πιστωτικά ιδρύματα υποχρεούνται να τηρούν πλήρη φάκελο για κάθε δανειολήπτη με τον οποίο καταρτίζουν συμφωνία ρύθμισης και να παρέχουν αφενός ενημέρωση του εγγυητή Ελληνικού Δημοσίου στο πλαίσιο της τρίμηνης ηλεκτρονικής αναφοράς που αποστέλλουν και αφετέρου οποτεδήποτε, κατόπιν σχετικού αιτήματος του Ελληνικού Δημοσίου, όλες τις απαραίτητες πληροφορίες σχετικά με την πλήρωση των όρων της παρούσας απόφασης.

Γ. Η εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου για τα ως άνω ρυθμισμένα δάνεια, ακολουθεί τις απαιτήσεις υπέρ των οποίων χορηγήθηκαν, όπως αυτές ρυθμίζονται με τη συμφωνία ρύθμισης. Σε περίπτωση που περιορισθεί ή πλήρως εξαλειφθεί η κύρια οφειλή, ως αποτέλεσμα ρύθμισης μεταξύ του δανειολήπτη και του πιστωτή, περιορίζεται η εξαλείφεται, αντίστοιχα, και η εγγυητική ευθύνη του Δημοσίου. Κάθε ρύθμιση, σύμφωνα με τα ανωτέρω λειτουργεί και υπέρ κάθε εγγυητή που έχει παράσχει εγγύηση για τις σχετικές οφειλές. Καθ’ όλη τη διάρκεια της ρύθμισης καταβάλλεται από τον δανειολήπτη επιχείρηση προμήθεια ασφαλείας σύμφωνα με το άρθρο 93 του ν. 4549/2018. Στην περίπτωση αθέτησης της συμφωνίας ρύθμισης από τον οφειλέτη, το Ελληνικό Δημόσιο ευθύνεται μόνο για την καταβολή του εγγυημένου ποσού του ανεξόφλητου κεφαλαίου, όπως αυτό ορίσθηκε στην εν λόγω συμφωνία ρύθμισης.

Δ. Στις διατάξεις της παρούσας εντάσσονται και οι οφειλές για τις οποίες τα πιστωτικά ιδρύματα έχουν ζητήσει την κατάπτωση της εγγύησης του Ελληνικού Δημοσίου. Στην περίπτωση αυτή τα πιστωτικά ιδρύματα θα ενημερώνουν εγγράφως την αρμόδια Διεύθυνση (Διεύθυνση Κρατικών Εγγυήσεων και Κίνησης Κεφαλαίων) προκειμένου να διακοπεί η διαδικασία εξέτασης του αιτήματος κατάπτωσης και να επιστραφούν τα σχετικά δικαιολογητικά. Η τήρηση των προϋποθέσεων που καθορίζονται με την παρούσα δεν αίρει τους λόγους ελευθέρωσης του Δημοσίου από την εγγυητική του ευθύνη κατά τις κείμενες διατάξεις.

Related post

Μαθήματα… πρώτων βοηθειών για τους αστυνομικούς της Ηλείας

Μαθήματα… πρώτων βοηθειών για τους αστυνομικούς της Ηλείας

Την 15.06.2024 με πρωτοβουλία της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Ηλείας πραγματοποιήθηκε στο Αστυνομικό Μέγαρο Ηλείας, εκπαιδευτικό σεμινάριο παροχής πρώτων βοηθειών. Ως Αστυνομικοί…
Ανασχηματισμός: Οι 4 υπουργοί και οι 7 υφυπουργοί που έμειναν εκτός κυβέρνησης

Ανασχηματισμός: Οι 4 υπουργοί και οι 7 υφυπουργοί που…

«Μήνυμα δυναμικής επανεκκίνησης» τονίζουν κυβερνητικά στελέχη Ανασχηματισμός: Τον ανασχηματισμό της κυβέρνησης έφεραν τα αποτελέσματα των Ευρωεκλογών το βράδυ της Κυριακής (09.06).…
Συνελήφθη άνδρας στην Ηλεία κατηγορούμενος για ενδοοικογενειακή βία, βιασμό και παράνομη κατακράτηση

Συνελήφθη άνδρας στην Ηλεία κατηγορούμενος για ενδοοικογενειακή βία, βιασμό…

  Συνελήφθη, χθες το μεσημέρι, σε περιοχή της Ηλείας, από αστυνομικούς του Τμήματος Ασφάλειας Ήλιδας, ένας ημεδαπός άνδρας, σε βάρος του…